• Toddlaren i møte med materialar 

      Halland, Sissel J. Aastvedt (Masteroppgave/UIS-HF-IBU/2014;, Master thesis, 2014-06-18)
      Prosjektet mitt utforskar, med eit fenomenologisk, tidvis poststrukturelt perspektiv, korleis estetisk merksemd kan skape rørsle i barnehagen sitt praksisfelt. Med problemstillinga: Kva kjenneteiknar dei kroppslege og ...