Now showing items 1-20 of 135

  • Market integration for natural gas in Europe 

   Asche, Frank; Osmundsen, Petter; Tveterås, Ragnar (Journal article; Peer reviewed, 2001)
   In this paper we examine the degree of market integration in French gas imports. Are there substantial price differences between gas from different export countries, and do prices move together? Furthermore, we analyze ...
  • European market integration for gas 

   Asche, Frank; Osmundsen, Petter; Tveterås, Ragnar (Journal article; Peer reviewed, 2002-05)
   Long-term take-or-pay contracts regulating gas exports to the Continent are described and analyzed. We thereafter examine whether the German gas market is integrated. Time series of Norwegian, Dutch and Russian gas export ...
  • Decommissioning of petroleum installations—major policy issues 

   Osmundsen, Petter; Tveterås, Ragnar (Journal article; Peer reviewed, 2003-12)
   Following the Brent Spar controversy, the OSPAR countries reached a unanimous agreement in 1998 for the future rules for disposal of petroleum installations. The vast majority of existing offshore installations will be ...
  • On the relationship between aquaculture and reduction fisheries 

   Asche, Frank; Tveterås, Sigbjørn (Journal article; Peer reviewed, 2004-07)
   Recently, there has been a growing concern that increased aquaculture production poses an environmental threat to the species targeted in so-called reduction fisheries, the main source for fishmeal. The argument is that ...
  • Optimal kontraktsdesign for offshore-prosjekter 

   Osmundsen, Petter (Journal article; Peer reviewed, 2006)
   Prinsipper for optimal kontraktsutforming i petroleumssektoren presenters. Prinsippene baserer seg på innsikt fra kontrakts- og insentivteori, beste praksis studier for byggebransjen, samt en serie møter med oljeselskaper, ...
  • Statoil/Hydro-fusjonen sett i et sokkelperspektiv 

   Osmundsen, Petter (Journal article; Peer reviewed, 2007)
   Artikkelen analyserer effekten StatoilHydro fusjonen får for norsk sokkel. Ulike mål på markedsmakten til StatoilHydro presenteres, og virkninger av redusert konkurranse diskuteres. Fusjonen kan også gi fordeler for norsk ...
  • Kostnadene ved en ulykke 

   Abrahamsen, Eirik Bjorheim; Asche, Frank (Journal article; Peer reviewed, 2007-03)
   I vurderingen av sikkerhetstiltak er det vanlig å legge til grunn utleggene som påløper i forbindelse med en ulykke når en skal vurdere investeringer i risikoreduserende tiltak. I slike tilnærminger er fokus på ulykken ...
  • Bør styrerepresentanter kjenne bransjen? 

   Osmundsen, Petter (Journal article; Peer reviewed, 2008)
   Kredittilsynet har nylig underkjent nye styrerepresentanter i et meglerhus på grunn av manglende kompetanse. Beslutningen er kanskje noe situasjonsbetinget, men reiser et viktig spørsmål: bør styrerepresentanter kjenne ...
  • Verdsetting og bokføring av petroleumsreserver? 

   Osmundsen, Petter (Journal article; Peer reviewed, 2008)
   De internasjonale oljeselskapene sliter med å erstatte olje‐ og gassreservene gjennom egen lete‐ og utbyggingsaktivitet. Dette har gitt høy aktivitet innen kjøp og salg av reserver. Knapphet på reserver samtidig med rekordhøy ...
  • Ny gassforsyning til Grenland? 

   Osmundsen, Petter (Journal article; Peer reviewed, 2009)
  • Nye insentivelementer innen oljeservicekontrakter 

   Osmundsen, Petter (Journal article; Peer reviewed, 2009)
   Knapphet på rigger og personell har ført til kreativitet i utforming av insentivkontrakter innen oljeservice. Det er en stor variasjon i kontraktstypene som er i bruk, også innenfor det enkelte oljeselskap. Artikkelen ...
  • Krisepakke og avskrivningssatser 

   Osmundsen, Petter (Journal article, 2009)
   Den foreslåtte økningen i avskrivningssatser er blitt kritisert av Finansdepartementet og enkelte forskere fordi det kan medføre overinvestering. Kommentaren imøtegår en del av resonnementene bak denne kritikken.
  • Insentivutforming innen riggkontrakter 

   Osmundsen, Petter (Journal article; Peer reviewed, 2009-11)
   Knapphet på rigger og personell har ført til en viss kreativitet i utforming av insentivkontrakter innen boring. Så langt er det imidlertid ikke så store forskjeller mellom kontraktene som er i bruk. Artikkelen beskriver ...
  • Thalassorama : the salmon disease crisis in Chile 

   Asche, Frank; Hansen, Håvard; Tveterås, Ragnar; Tveterås, Sigbjørn (Journal article; Peer reviewed, 2009-12)
   The Chilean salmon farming industry is currently facing unprecedented economic losses related to the infectious salmon anemia (ISA) disease. Production of Atlantic salmon is being reduced from almost 400,000 tonnes in ...
  • Evaluation of offshore emergency preparedness in view of rare accidents 

   Vinnem, Jan-Erik (Journal article; Peer reviewed, 2010)
   The offshore industry in the North Sea has gone from a very high risk level for employees some 30–40 years ago, to a low level. The paper reviews the statistics briefly and discusses the implications of the low level. There ...
  • Markedsforskning knyttet til sjømat - Kartlegging i Norge, Vest-Europa og Nord-Amerika 

   Bjørklund, Oddrun; Asche, Frank; Sogn-Grundvåg, Geir; Tveterås, Ragnar; Honkanen, Pirjo; Voldnes, Gøril; Isaksen, John Roald; Heide, Morten (Nofima rapportserie;, Research report, 2010)
   Denne rapporten er en kartlegging av markedsforskning knyttet til sjømat i Norge, Vest-Europa og Nord-Amerika. Hensikten er å få oversikt over hvilke organisasjoner som gjør hva knyttet til dette temaet. Kartleggingen viser ...
  • Valg av utbyggingskonsept - platform eller undervannsløsning 

   Osmundsen, Petter (Journal article; Peer reviewed, 2011)
  • Karbonfangst fra gasskraftverket på Kårstø? En bedriftsøkonomisk analyse. 

   Osmundsen, Petter (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Artikkelen går gjennom en bedriftsekonomisk investeringsanalyse for karbonfangstprosjektet på Kårstø. Jeg oppdaterer en tidligere analyse, og går kritisk gjennom metodene som er benyttet, blant annet innen kostnadsestimering. ...
  • On how to conceptualise and describe risk 

   Aven, Terje (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   A number of definitions and interpretations of the risk concept exist. Many of these are probabilitybased. In this paper we present and discuss a structure for characterising the definitions, which is founded on a clear ...
  • Samhandling på sokkelen - kontrakter og insentiver 

   Osmundsen, Petter (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   I Oljemeldingen i 2003 (St.meld. nr. 38 2003–2004) ga Regjeringen uttrykk for et ønske om å realisere verdiøkningen som kan ligge i bedre samhandling mellom oljeselskaper og leverandører, blant annet gjennom endret og ...