Now showing items 141-160 of 1050

  • Bruk av systemrisikoanalyse i tidlig fase av agile prosjekter med mål om innebygget sikkerhet 

   Wikstrand, Robert (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2013;, Master thesis, 2013)
   Agile prosjekter karakteriseres av høy grad av usikkerhet, spesielt i tidlig fase. Gjerne kan slike prosjekter ha klart definert mål, men løsningen for å nå målet er gjerne uklart. For prosjekter der målet er å ha høy grad ...
  • Bruk av temaveileder for risikobaserte forbrukertjenester 

   Bjerke, Reidar (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2016;, Master thesis, 2016-05)
   Norge profilerer seg både i utlandet til utenlandske turister så vel nasjonalt til egne innbyggere som et land man kan bruke naturen aktivt og fritt. I 2011 deltok 92% av den norske befolkning over 16 år i en eller annen ...
  • Bruk og implementering av ny teknologi, og hvordan dette tilrettelegger for effektivisering av produksjonsfasen i byggeprosjekter 

   Hoftun, Daniel Børmark; Madsen, Erik Ejsing (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2018;, Master thesis, 2018-06)
   Digitale verktøy er i ferd med å innta produksjonsfasen i bygg- og anleggsbransjen. BIM er et eksempel på dette og kan blant annet benyttes til fremdriftsplanlegging, visualisering, mengdeberegning, kontrollering og ...
  • Business as usual? Risk awareness in business by measuring sustainability. 

   Skadmane, Maija (Master thesis, 2021)
   Abstract The highly debated topics of climate change, economical and political issues, and the onset of the corona pandemic are just a couple of examples that call for acknowledging the presence of risk. Such environments ...
  • Byens festplass i hverdagen - En casestudie av Torget i Stavanger 

   Reinertsen, Monica (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2017;, Master thesis, 2017-06-15)
   Fortetting av bysentra er en nasjonal satsning, noe som vil gi bysentra flere hverdagsbrukere. Festplassene som ofte ligger sentralt i byene vil dermed også få flere hverdagsbrukere. Dette er også situasjonen for Torget ...
  • Byggenæringens utvikling av mer klimavennlige bygg 

   Alme, Linda (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2014;, Master thesis, 2014-06-30)
   Flere rapporter viser at klimaendringene er her, og at vi må gjøre noe nå. Byggsektoren er en viktig næring som påvirker store deler av samfunnet. Et av satsingsområdene til regjeringen er å fremme mer energieffektive bygg, ...
  • Byggesteiner i en driftsorientert trafikkmodell for tunneler 

   Hansen, Simen Andre O. (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2018;, Master thesis, 2018-06-15)
   Det eksisterer et stort antall tunneler i Norge, samtidig er flere nye tunneler under planlegging og konstruksjon. To av verdens lengste undersjøiske vegtunneler vil om få år befinne seg i Norge. Tunnelsikkerhet er altså ...
  • Bygningssektorens tilpasning til nZEB 

   Knapstad, Ørjan (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2018;, Master thesis, 2018-06-15)
   Det ble i denne oppgaven fokusert på hvordan den norske bygningssektoren er forberedt på det kommende kravet til nær nullenergibygg (nZEB) når det gjelder inkludering av teknologi basert på solenergi ved bruk av en kvantitativ ...
  • Byliv i Gjøvik sentrum 

   Hammerseng, Cecilie (Masteroppgave/UIS-TN-ISØP/2019;, Master thesis, 2020-01-30)
   I Norge bor hele 82 % av befolkningen i tettbygd strøk (Statistisk sentralbyrå, 2019b), og trenden ser ut til å fortsette i årene fremover. Urbaniseringen og sentraliseringen stiller store krav til både planleggingen og ...
  • Byliv i Gjøvik sentrum 

   Hammerseng, Cecilie (Masteroppgave/UIS-TN-ISØP/2019;, Master thesis, 2019-06-15)
   Sentrum i norske byer sliter med å holde seg attraktive og livlige i det teknologiske sam-funnet, hvor det meste kan gjøres hjemmefra. Gjøvik er en av disse byene hvor sentrums attraktivitet er svekket og preges av lite ...
  • Bypark som vannhåndtering Case: Storånåparken 

   Hansen, Ingvild; Salicath, Sigrid (Masteroppgave/UIS-TN-ISØP/2019;, Master thesis, 2019-06)
   Temaet for oppgaven er transformasjon, og den fokuserer på å utforme en bypark av urban kvalitet som kan håndtere fremtidens vannutfordringer. Oppgaven tar utgangspunkt i Sandnes sentrum i Rogaland fylke. Den undersøker ...
  • Byrom møter vann 

   Huynh, Stina Tran; Jahren, Eline Solerød (Masteroppgave/UIS-TN-ISØP/2019;, Master thesis, 2019-06-15)
   Overvann er et resultat av nedbør og snø som har smeltet. Mye av dette regnvannet og smeltevannet infiltreres i jorden, mens noe blir værende igjen på overflaten. Det er dette vannet som blir kalt overvann. Overvann blir ...
  • Byrommets vegger - en studie av fasaden 

   Gilje Gjedrem, Cecilie (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2012;, Master thesis, 2012)
   Denne oppgaven utdyper hvilken betydning gatefasaden har for byrommet, og hvordan den kan bidra til å bedre byrommenes funksjon som inviterende oppholdssteder. Gjennom litteraturstudier forsøker oppgaven å belyse disse ...
  • Bærekraftig mobilitetsutvikling - En case-studie av Jåttåvågen 2 

   Bollestad, Marte (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2019;, Master thesis, 2019-06)
   Grunnet en forventet befolkningsveksten og dagens klimakrise, har behovet for å finne alternative transportløsninger som er mindre miljøbelastende blitt et aktuelt tema. I den forbindelse har bærekraftig mobilitet blitt ...
  • Bør nettselskapenes økonomiske regulering endres? 

   Selvik, Reidar (Master thesis, 2021)
   Nettleie er en avgift som de fleste må forholde seg til. I motsetning til kraftleverandør, så kan man ikke bytte nettselskap, da det finnes kun ett ledningsnett i hvert område. Mangel på konkurranse, gir nettselskapene ...
  • Børsnoteringer i Norge: empiriske bevis fra 2004 til 2020 

   Sikina, Jekaterina (Master thesis, 2021)
   An initial public offering or Initial Public Offering (IPO) is one of the ways to attract financial resources not only in foreign but also in domestic markets. There are several phenomena associated with an initial public ...
  • Casestudie - Forretningsanalyse av Geomec Engineering 

   Risbakken, Sanaz Rahimi (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2016;, Master thesis, 2016-07-13)
   Bedrifter som går inn i nye markeder med nye produkter, utsetter seg for en veldig høy grad av risiko. Samfunnsøkonomisk er man avhengig av innovasjonen disse selskapene bidrar med. Det er derfor viktig å forstå ...
  • CFD simulation of wind condition and thermal gradient around an offshore helideck 

   Ghahremani, Reyhaneh (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2013;, Master thesis, 2013-06-13)
   With the development of offshore deep water fields, helicopter transportation and consequently helicopter deck becomes a vital part of these fields that located far from onshore. To ensure helicopter safe operations, ...
  • CFD study of gas-liquid flow from a subsea gas release 

   Martin, Solhem (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2013;, Master thesis, 2013)
   The worlds demand for oil and gas is constantly increasing, and this has lead the exploration into deeper water. Introducing exploration in deep-water, poses new challenges when it comes to consequence modeling of blowouts ...
  • Choosing appropriate commercial models for overseas business: a case study of a Chinese oil service provider towards internationalization 

   Sun, Gang (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2014;, Master thesis, 2014-06-16)
   Due to ever increasing domestic demands on oil and gas, more and more Chinese oil and gas companies have been encouraged to expand towards overseas markets, which potentially brings opportunities for the domestic OFS ...