Now showing items 358-377 of 1050

  • Formidling med merverdi 

   Sandberg, Gard Ruben (Masteroppgave/UIS-TN-ISØP/2019;, Master thesis, 2019-06)
   Med en utvikling som tilsier at ¾ av den fremtidige bebyggelsen allerede er ferdigstilt kommer kulturarv til å være et avgjørende instrument for den oppkommende byplanleggingen. Bevaring gjennom bruk vil da være et nødvendig ...
  • Forsvarsbygg og Forsvaret - Konsekvenser av økt sivil aktivitet nær militære anlegg 

   Flatøy, Marthe Fotland (Master thesis, 2021)
   Rundt de militære anleggene Madlaleiren i Stavanger og Haakonsvern i Bergen har det opp gjennom årene foregått en gradvis økning av sivil aktivitet og bebyggelse. Denne økte sivile aktiviteten har innvirkning på hvordan ...
  • Fortetting med kvaliteter – Mulighetsstudie av transformasjonsområdene S16 og S17 på Mindemyren i Bergen 

   Bernhoft, Sandra (Master thesis, 2021)
   På bakgrunn av bærekraftsmålene, som er et resultat av store klimaendringer og økt befolkningsvekst, har Regjeringen i Norge fastsatt at utbyggingen fremover hovedsakelig skal gå fra byspredning til å skje gjennom fortetting ...
  • Forutsetninger for å integrere sosiale medier i krise- og beredskapshåndtering 

   Årsland, Kjetil (Master thesis, 2021)
   The purpose of this study has been to identify organisational, technological and human prerequisites for organizations integrating the use of social media in their crisis- and emergency preparedness management. Through the ...
  • Forvaltningsrevisjonens plass i den kommunale beredskapen 

   Strisland, Jonas (Masteroppgave/UIS-TN-ISØP/2020;, Master thesis, 2020-07)
   Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt kontrollmekanisme som enhver kommune skal gjennomføre minst en gang i året. I 2014 handlet 15 prosent av alle forvaltningsrevisjoner om temaet samfunnssikkerhet og beredskap. Det finnes ...
  • Fotgjengeres atferd langs bussveien mellom Hillevåg og Mariero 

   Ali, Mohamed; Fevang, Martine (Bachelor thesis, 2021)
   Som byplanlegger ønsker man å styre den fysiske utviklingen av byer. For ikke lenge siden ble byplanleggingen drevet på en gammeldags måte, der planleggingen var bilbasert. Nå er det på tide at vi styrker byers utvikling ...
  • Fotgjengers atferd langs bussveien mellom Hillevåg og Mariero 

   Ali, Mohamed &; Fevang, Martine (Bachelor thesis, 2021)
   Som byplanlegger ønsker man å styre den fysiske utviklingen av byer. For ikke lenge siden ble byplanleggingen drevet på en gammeldags måte, der planleggingen var bilbasert. Nå er det på tide at vi styrker byers utvikling ...
  • Fotoboks-debatten 

   Bjerknes, Linn Iren T. (Masteroppgave/UIS-TN-ISØP/2020;, Master thesis, 2020-06-15)
   Denne oppgaven undersøker problemstillingen “Normative grunnlag og narrativer knyttet til strekningsmåling i Ryfast - trenger vi egentlig fotobokser i de tre tunnelene?”. Den første delen av prestisjeprosjektet Ryfast åpnet ...
  • Fra perm til skjerm - Hvordan vil digitaliseringen av offentlige anskaffelser påvirke offentlige aktører? 

   Holm, Haavard (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2017;, Master thesis, 2017-06-14)
   Regelverket for offentlige anskaffelser har lenge vært under kritikk for å være for detaljert, komplisert og lite fleksibelt. Det nye regelverket fra 1. januar 2017 har som formål å forenkle og effektivisere offentlige ...
  • Fra prosedyre til prosess 

   Susort, Trond Magne (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2011;, Master thesis, 2011)
   Konkurransen i oljebransjen er hard, og leverandørene i ISO-bransjen (bedrifter med hovedvekt på isolering, stillas og overflate) lever i en verden med krevende kunder, sterkt sikkerhetsfokus og pressede priser. KAEFER ...
  • Fra robåt til robot - Hvordan kan kunnskap om sikkerhet og autonomi overføres mellom vannbuss-prosjekter? 

   Hajdarovic, Amra; Ånonsen, Veronica Svendsen (Masteroppgave/UIS-TN-ISØP/2019;, Master thesis, 2019-06-11)
   Denne oppgaven er utført som en del av mastergradsstudiet i samfunnsikkerhet og endringsledelse ved Universitetet i Stavanger. Arbeidet er gjennomført med fire forskjellige vannbuss-prosjekt fra Stavanger, Tønsberg, Haugesund ...
  • Fra soning til samfunn - en kvalitativ studie av dagens ettervern 

   Torgersen, Randi; Hess, Ingrid (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2018;, Master thesis, 2018-06)
   Denne masteroppgaven handler om rusavhengige straffedømtes ettervern. Vi belyser kompleksiteten i dagens ettervern ved å undersøke ansattes og tidligere straffedømtes erfaringer og forståelse av ettervernet. Vi ser på ...
  • Fra vær og vind til bits and bytes 

   Halvorsen, Maria; Selnes, Sigrid Haug (Masteroppgave/UIS-TN-ISØP/2020;, Master thesis, 2020-06)
   Som et svar på et økende behov for å forstå og håndtere cyberrisiko som følger med samfunnets digitale utvikling, ønsker denne oppgaven å belyse disse aspektene i en sektor som forvalter en av våre mest kritiske funksjoner; ...
  • Frå bilavhengige byar til berekraftig mobilitet 

   Langeland, Patrick (Masteroppgave/UIS-TN-ISØP/2019;, Master thesis, 2019-06)
   Bruk av bilreduserande tiltak blir i dag i større grad brukt for å redusere veksten av personbiltransport i byar, men møter samtidig motstand i delar av befolkninga, særleg i de meir bilavhengige byane. Denne oppgåva ...
  • Fremdriftsmåling i BIM 

   Alexandersen, Guro (Masteroppgave/UIS-TN-ISØP/2019;, Master thesis, 2019-12)
   Byggebransjen utvikles jevnlig og de siste årene har digitalisering, nye verktøy og BIM-modeller påvirket byggebransjen i stor grad. Samtidig er mange arbeidsmetoder og prosesser fremdeles basert på tradisjonell prosjektering ...
  • Fremtidig organisasjonsforhold mellom Eidsiva Nett og Eidsiva Anlegg (2015) 

   Brendløkken, Stian (Master thesis, 2015-06-15)
   Reiten-utvalget har på oppdrag av Olje- og Energidepartementet utarbeidet en rapport som viser til aspektet av dagens nettvirksomhet som de mener bør endres for å sikre effektiv drift. Her påpekes det at kjøp av tjenester ...
  • Fremtidsutsikter for strandstaden Sand - omlegging av gjennomfartsårers påvirkning på små lokalsentre 

   Hjorteland, Kristina (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2015;, Master thesis, 2015-06-15)
   I dagens Norge blir det mer og mer aktuelt å erstatte ferjene rundt om i landet med broer og tunneler. Fokuset på det å bli landfast har hatt stort fokus de siste årene, men er dette utelukkende positive investeringer? ...
  • Frond-End Loading and its Impact on Cost Overruns in the Norwegian Public Sector 

   Arrouj, Abdelkader (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2017;, Master thesis, 2017-06-13)
   Projects carried out in the public sector of Norway are often plagued with with large budget and schedule overruns. Not only that, the sector also struggles with delivering profitable projects, while delivering on the ...
  • Fuktovervåkning i baderomskonstruksjoner ved private boliger - Gjennomførbarhetsstudie og kost-nytte vurdering 

   NIlsen, Ørjan (Master thesis, 2016-12-14)
   Manglende vedlikehold i private boliger medfører økt risiko for beboerne og fordyrende følgeskader. Fra industrien vet vi at tilstandsbasert vedlikehold har hatt en risikoreduserende og kostnadsbesparende effekt. Tilstandsbasert ...
  • A further development of the extended risk based inspection methodology – guidelines and performance 

   Vika, Randi (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2011;, Master thesis, 2011)
   Risk Based Inspection (RBI) is a much used method for planning inspection intervals in the oil and gas industry. The RBI method has over the recent years proved to show fruitful results with regards to proactive risk ...