• Cyber-risiko i den norske finanssektor 

   Skjelvik, Alvhild (Masteroppgave/UIS-TN-ISØP/2019;, Master thesis, 2019-06-13)
   Norge er et av de mest digitaliserte landene i verden. Den teknologiske utviklingen påvirker de fleste samfunnsområder og har bidratt til effektivisering og nyskapning i det norske samfunnet. Samtidig har den teknologiske ...
  • Forutsetninger for å integrere sosiale medier i krise- og beredskapshåndtering 

   Årsland, Kjetil (Master thesis, 2021)
   The purpose of this study has been to identify organisational, technological and human prerequisites for organizations integrating the use of social media in their crisis- and emergency preparedness management. Through the ...
  • Global utfordring - lokal innvirkning. En casestudie av tilpasning til klimarisiko i vannsektoren i Kampala, Uganda 

   Bakketun, Oliva Marie; Dørum, Kristina Duesund (Masteroppgave/UIS-TN-ISØP/2019;, Master thesis, 2019-06)
   Hvordan en på best mulig måte kan håndtere klimarisiko knyttet til forvaltningen av vannressurser er en av de viktigste utfordringene i verdenssamfunnet. Men vannressurser mange steder i verden er sårbare og står ...
  • Lokal håndtering av vannrisiko i rurale Uganda 

   Svarstad, Andrea (Masteroppgave/UIS-TN-ISØP/2020;, Master thesis, 2020)
   Vannkriser og mangel på vannsikkerhet er blant de største risikoene i verden. Selv om denne globale utfordringen har internasjonale avtaler og initiativer som del av løsningen, håndteres vannsikkerhetsutfordringer i stor ...
  • Noen våker over deg - En studie av hvordan digitalt grenseforsvar kan true samfunnssikkerheten 

   Schelbred, Secilie (Masteroppgave/UIS-TN-ISØP/2019;, Master thesis, 2019-06)
   Denne masteroppgaven i samfunnssikkerhet er gjennomført ved det teknisk- naturvitenskapelige fakultetet ved Universitetet i Stavanger. Oppgaven er knyttet til tema om overvåking og samfunnssikkerhet, og studerer det digitale ...
  • Risikovurderinger og usikkerhet i humanitære operasjoner 

   Dahl, Sindre (Masteroppgave/UIS-TN-ISØP/2019;, Master thesis, 2019-06)
   Det er interessant å se at litteraturen omtaler humanitære organisasjoners kontekstanalyser som danner grunnlaget for risikoanalyser, spesielt identifikasjon av trusler og estimatet av sannsynligheter for hendelser, å ikke ...
  • Sikkerhetsstyring 

   Ringstad, Per (Masteroppgave/UIS-TN-ISØP/2020;, Master thesis, 2020-10-17)
   1. juli 2001 trådte lov om forebyggende sikkerhet i kraft. Dermed ble det forebyggende sikkerhetsarbeidet i Norge for første gang forankret i en egen sikkerhetslov. 1. januar 2019 trådte den reviderte sikkerhetsloven, lov ...
  • SoMe - So what? Sosiale medier i kommuners krisehåndtering 

   Ryste, Heidi Torkildson (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2018;, Master thesis, 2018-05)
   Flere nordmenn enn noen gang er på Facebook og de kommunene som har tatt kanalen aktivt i bruk til krisekommunikasjon, har valgt å holde på den strategien. Likevel er det flere av kommunene som er undersøkt i denne oppgaven ...
  • ”ÆRE VÆRE MINE DØTRE” Hvordan kan et hjelpeapparat håndtere kollektivistiske strukturer knyttet til utsatte for negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse? 

   Gryte, Thomas (Masteroppgave/UIS-TN-ISØP/2019;, Master thesis, 2019-08-01)
   Bakgrunn og formål: Æresrelatert vold, negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse er alle praksiser som i verste fall kan ende opp i et æresdrap. For å kunne forhindre og forebygge slik praksis er det ...