• Byrom møter vann 

   Huynh, Stina Tran; Jahren, Eline Solerød (Masteroppgave/UIS-TN-ISØP/2019;, Master thesis, 2019-06-15)
   Overvann er et resultat av nedbør og snø som har smeltet. Mye av dette regnvannet og smeltevannet infiltreres i jorden, mens noe blir værende igjen på overflaten. Det er dette vannet som blir kalt overvann. Overvann blir ...
  • Reiseatferd og holdninger til reisemåte i Nord-Jæren 

   Kongsgård, Bendik Holstad (Masteroppgave/UIS-TN-ISØP/2020;, Master thesis, 2020-07)
   Det har vært en omfattende økning i antall personbiler i Norge siden 1960-tallet. Nasjonal transportplan 2018-2029 har videreført det såkalte «nullvekstmålet» som innebærer at all vekst i persontransport, med utgangspunkt ...
  • Utfordringer knyttet til overvann ved utbygging av kollektive akser 

   Nødland, Kari (Master thesis, 2021)
   Fortetting av byer og tettsteder fører til økt avrenning av overvann, som tradisjonelt har vært håndtert ved å lede overvannet hurtigst mulig bort fra overflaten gjennom lukkede rørsystemer. Økt fortetting i kombinasjon ...