Now showing items 195-214 of 418

  • Kan Joseph A. Schumpeters teori om entreprenøren og hans rolle i utviklingen av det kapitalistiske system anvendes for teknologiske innovasjoner? : illustrert gjennom en analyse av fem anvendelsesområder 

   Dorholt, Jørund (Masteroppgave/UIS-SV-IØL/2008, Master thesis, 2008)
   Denne oppgaven ser på om utviklingen innen fem områder stemmer med Joseph A. Schumpeters teori om økonomiske konjunkturer. I første del presenteres Schumpeters teori om entreprenøren som endringsagent og drivkraft i ...
  • Kapitalisering 

   Myrvold, Robin (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2014;, Master thesis, 2014-06-12)
   Formålet med denne masteroppgaven er å belyse ulike sider ved egen- og fremmedkapital (gjeld) når et selskap skal anskaffe mer kapital, og hvordan dette påvirker kapitalstrukturen. For mange selskaper er dette svært sentralt, ...
  • Karriereatferd blant kvinnelige og mannlige nivå-2 ledere 

   Alpert, Mari Melbye; Skretting, Anne Margrethe (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2016;, Master thesis, 2016-05)
   Formålet med denne studien har vært å belyse karriereatferd blant kvinnelige og mannlige nivå-2 ledere i olje- og gassbransjen. Problemstillingen ble valgt på bakgrunn av den pågående debatten de siste årene rundt valg av ...
  • Kjønn og økonomisk kunnskaps påvirkning på risikopreferanser 

   Ludvigsen, Erlend; Ågesen, Linn Aspen (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2017;, Master thesis, 2017-06-15)
   Foreliggende studie fokuserer på interaksjonen mellom kjønn, økonomisk kunnskap og risikopreferanser. Hensikten med denne studien har vært å avdekke i hvilken grad kjønn og økonomisk kunnskap påvirker individers ...
  • Koblingen mellom omdømmerisiko og corporate governance 

   Thomas, Christian Fredrik (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2012;, Master thesis, 2012)
   Et godt omdømme blir av dagens ledere ansett som et konkurransefortrinn. Dette har bidratt til at omdømmerisiko har fått et økt fokus, ettersom den har en innvirkning på selskapenes mål. En av faktorene som har størst ...
  • Kollektivtransport på Nord-Jæren - et empirisk studie om konsumentenes preferanser og betalingsvillighet 

   Landråk, Tonje Helvig (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2013;, Master thesis, 2013)
   Kollektivtrafikk har lenge vært et viktig satsningsområde, og majoriteten har i lengre tid vært enige om at kollektivtrafikken må heves for å møte den kommende økningen innen bruk av personbil. Nord-Jæren har hatt sterk ...
  • Kommer Norwegian til å krasjlande? - En kritisk analyse av fenomenet Norwegian 

   Danielsen, Line; Molvik, Vibeke (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2015;, Master thesis, 2015-06)
   Det ble i denne oppgaven utarbeidet et case som tar for seg historien til og strategiske valg i selskapet Norwegian Air Shuttle. Dette er et selskap som har opparbeidet seg en solid posisjon i flybransjen, og som har ...
  • Konkurentanalyse 

   Løwehr, Rune; Leidland, Frode (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2015;, Master thesis, 2015-10-08)
   Hensikten med oppgaven har vært å undersøke og beskrive konkurransestrategier hos utvalgte aktører i etter - og videreutdanningsmarkedet i Norge, og hvordan disse strategiene forventes å påvirke konkurranseintensiteten i ...
  • Konsekvensene ved økt bruk av virkelig verdi for ikke børsnoterte selskaper 

   Olsen, Tonje Kristin Vollstad; Tveita, Margrete (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2017-12-01)
   Denne masteroppgaven tar utgangspunkt i lovutredningen NOU 2015:10, med fokus på økt bruk av virkelig verdi knyttet til måling av eiendeler. I introduksjonen presenteres bakgrunn for oppgaven. Vi presenterer hvorfor vi har ...
  • Konsulentselskap og kunderelasjoner : om effekten av relasjonelle prosesser, norm om informasjonsutveksling og innovasjonsevne på kundetilfredshet 

   Nesteby, Pål (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2013;, Master thesis, 2013)
   Målet med denne studien er å operasjonalisere rammeverket for de relasjonelle prosessene til Tuli, Kohli og Bharadwaj (2007), og undersøke hvordan de relasjonelle prosessene påvirker kundetilfredshet. Det vil samtidig bli ...
  • Krav om forsvarlig egenkapital og styrets handleplikt ved tap av egenkapital etter asl. §§ 3 - 4 og 3 - 5 

   Søvik, Karina (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2011;, Master thesis, 2011)
   Oppgaven omhandler innholdet og betydningen av bestemmelsen om krav om forsvarlig egenkapital og styrets handleplikt ved tap av egenkapital etter asl. §§ 3-4 og 3-5. Oppgaven tar utgangspunkt i dagens aksjelov, men de ...
  • Laerdal-konsernets forretningsutvikling 

   Rafiq, Rizwan; Aaseroed, Trine (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2014;, Master thesis, 2014-06-05)
   Denne masteroppgaven skal undersøke om den sterke konkurransekraften til Laerdal Medical (Laerdal) gjennom flere bransjer skyldes first-mover mekanismer. Det har også blitt analysert hvordanbedriften har klart å opprettholde ...
  • Laerdal-konsernets forretningsutvikling 

   Rafiq, Rizwan; Aaserød, Trine (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2014;, Master thesis, 2014-06-05)
   Denne masteroppgaven skal undersøke om den sterke konkurransekraften til Laerdal Medical (Laerdal) gjennom flere bransjer skyldes first-mover mekanismer. Det har også blitt analysert hvordanbedriften har klart å opprettholde ...
  • Lån fra aksjeselskap til personlig aksjonær 

   Daasvand, Ulrikke; Skretting, Sondre (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2017;, Master thesis, 2017-06)
   Aksjonærlån har vært et lite diskutert tema i Norge frem til 2006, når aksjonærmodellen ble innført. Fra 2006 har aksjonærlån vært i søkelyset som et ledd for omgåelse av utbytteskatt. Samtidig har det vært et krevende ...
  • Lean - a cultural issue? 

   Eberg Olsen, Trude Elisabeth (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2015;, Master thesis, 2015-06-12)
   Lean has been a growing trend among companies who want to achieve greater efficiency, less waste of labor and materials and achieving competitive advantage. Lean is an area that many researchers have explored, but there ...
  • Ledelse og kultur – en studie av hvordan sentral ledelseskultur oppfattes i utvalgte regioner i et multinasjonalt konsern 

   Wivestad, Are; Gjertsen, Atle (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2017;, Master thesis, 2017-05-24)
   Målet med denne oppgaven var å undersøke om det er forskjeller i oppfatningen av ledelseskulturen i en multinasjonal virksomhet. Virksomheten vi undersøkte er tungt representert i regionene Norden, Storbritannia og ...
  • Leverage Effect in Equity Markets Around the World 

   Horpestad, Jone Byberg; Olsen, Torbjørn Bigseth (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2017;, Master thesis, 2017-06)
   Equity indices are known to exhibit an asymmetric leverage effect, meaning that negative returns have a greater impact on volatility than positive returns of the same magnitude. We reevaluate the presence of leverage effect ...
  • Leveringskjedekoordinering i europeiske produksjonsbedrifter 

   Panchenko, Lyudmyla (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2015;, Master thesis, 2015-06-11)
   Denne studien belyser leveringskjedekoordinering gjennom analyse av utviklingstrender i europeiske produksjonsbedrifter og avdekking av disse trendene hos representanter fra norsk industri i perioden fra 1996 til 2013. ...
  • Local content i Norge : en eksplorativ oppgave om internasjonale petroleumsselskapers bidrag til norske læringsinstitusjoner i perioden 1958-1986 

   Sødal, Eivind Sondre; Hagen, Siv Una (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2013;, Master thesis, 2013)
   Denne oppgaven er basert på rammeverket local content som kan defineres som «sammensatt verdiskapning i nasjonal økonomi gjennom handel av varer og tjenester». Problemer knyttet til local content dreier seg svært ofte om ...
  • Logistics in AkerBP; Criteria For Maximizing Flow 

   Aaraas, Jon (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2017;, Master thesis, 2017-06-13)
   Following the merger of Det Norske Oljeselskap and BP Norge in September 2016, the merged company AkerBP encountered a strategic choice concerning their logistics chain. The two merged companies carried each their solution ...