Now showing items 236-255 of 418

  • Nedbemanning of survivor syndrome - En casestudie av Aker Solutions 

   Sirevåg, Morten (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2016;, Master thesis, 2016-05-20)
   Bakgrunnen for denne masteroppgaven har vært å se på hvordan ansatte som er igjen i en bedrift blir påvirket av at kollegaer mister jobben. Gjennom samarbeid med Aker Solutions er det sett på om de overlevende blir rammet ...
  • Networks and innovation in the subsea industry in Rogaland: Will position in the network affect a company's ability to innovate? 

   Hjertvikrem, Nina; Nyland, Elisabeth (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2015;, Master thesis, 2015-06-11)
   Subsea is an advanced, high technology industry making oil extraction possible, simpler and safer in deep seas and rough weather conditions. Subsea is an industry where Norwegian companies have gained acknowledgment for ...
  • New investment models for gas infrastructure on the Norwegian Continental Shelf 

   Holsen, Thomas Moltubakk (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2014;, Master thesis, 2014-07-14)
   This master thesis is a study of how new investment models for gas infrastructure can contribute to realization of new gas resources on the NCS. It analyzes the separation of gas infrastructure from the rest of the field ...
  • Det nordiske obligasjonsmarkedet - en studie av nordiske selskapers funding i ulik valuta 

   Østhus, Olav; Ueland, Gaute (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2013;, Master thesis, 2013)
   Formålet med denne oppgaven har vært å gi et oversiktsbilde over det Nordiske obligasjonsmarkedet, og besvare spørsmål knyttet til hvorfor selskaper utsteder obligasjoner i ulik valuta og hvordan likviditeten er i de ...
  • Norsk økonomi: Fra særstilling til omstilling 

   Trondsen, Annette; Ailenei, Mara Ioana (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2016;, Master thesis, 2016-06)
   Petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel har bidratt til å gjøre Norge til et av verdens rikeste land. Denne rikdommen har ført til at Norge har blitt mer oljeavhengige i løpet av de 10-15 siste årene. Landet er ...
  • Norske bankers utlånstap. Hva er årsaker til bankenes lave utlånstap etter bankkrisen? 

   Andreassen, Hanne Synnøve (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2011;, Master thesis, 2011)
   Denne utredningen har tatt for seg norske bankers utlånstap og drøftet årsaker til hvorfor de har vært relativt lave og stabile etter bankkrisen vi hadde i Norge i begynnelsen på 1990- tallet. Problemstillingen for oppgaven ...
  • Ny norsk regnskapsstandard - Fordel eller ulempe? 

   Tveit, Ole (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2015;, Master thesis, 2015-06-05)
   I november 2012 vedtok NRS å utarbeide en ny norsk regnskapsstandard, heretter kalt ny regnskapsstandard. Målgruppen er øvrige foretak, og ny regnskapsstandard skulle utarbeides med bakgrunn i IFRS for SME. Ny regnskapsstandard ...
  • Nye Rogaland Teater, en verdivurdering 

   Silje, Sandve (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2015;, Master thesis, 2015-06-15)
   De siste årene har store beløp av offentlige midler blitt bevilget til bygging av nye kulturinstitusjoner. Og i 2010 kom Rogaland Teater frem til at de også ønsker seg et nytt og moderne teaterbygg, og behøver offentlige ...
  • Næringsklynger og kunnskapsnav i den norske fiskerisektor 

   Øverland, Inger (Masteroppgave/UIS-SV-IØL/2010;, Master thesis, 2010)
   Formålet med oppgaven er å lokalisere næringsklynger innen fiskerisektoren i Norge, samt drøfte kunnskapsbruken i disse. Næringsklynger defineres i kapittel 2.2 som et geografisk avgrenset område hvor en finner relaterte ...
  • Næringsklynger og kunnskapsnav i den norske havbruksnæringen 

   Pendegraft, Eline (Masteroppgave/UIS-SV-IØL/2010;, Master thesis, 2010)
  • Offshoring – en kvalitativ utredning om årsaker, ledelse og suksesskriterier: en case studie av et norsk oljeserviseselskaps erfaringer 

   Gifstad, Espen Ree (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2016;, Master thesis, 2016-06-30)
   Outsourcing til lavkostland også kalt offshoring er ikke et nytt fenomen og har vært en fremtredende strategisk organisering for mange organisasjoner. Tilgangen til høyt utdannet og kvalifisert arbeidskraft til en lavere ...
  • Oil and Gas Investments: Agency Problems and Managerial Bias’s effect on investment decisions 

   Bøhm, Marit Fjellanger (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2017;, Master thesis, 2017-06)
   This thesis examines classical and modern investment theory, and whether actual observations in the oil and gas industry coincide with the classical assumptions or if the modern theory more accurately explain observations. ...
  • Oil Price and Equity Markets: Modeling Co-Movement and Conditional Value at Risk 

   Solvang, Jørn; Aarø, Thomas (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2017;, Master thesis, 2017-06-13)
   This paper studies the co-movement between oil prices and stock markets during the period 2006 – 2017 utilizing quantile regression. The studied stock indices are AEX, BOVESPA, CAC40, DAX30, EUROSTOXX50, FTSE100, SMI, ...
  • Oljepris og aksjemarked: En økonometrisk analyse 

   Urstad, Marius (Masteroppgave/UIS-SV-IØL/2011;, Master thesis, 2011)
   Hensikten med denne oppgaven er å undersøke hvilken effekt endringer i oljepris har på det norske aksjemarkedet. Innledningsvis blir det presentert relevant verdsettingsteori og empiriske studier som tidligere har belyst ...
  • Oljeprisens effekter på arbeidsledigheten: En analyse av Sør- Vestlandet 

   Kalvik, Linn Jeanette; Myklebust Sørvik, Stine (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2016;, Master thesis, 2016-06)
   Formålet med denne studien er å se hvilken effekt oljeprisen har på arbeidsledigheten på Sør-Vestlandet, samt på landsbasis. Innledningsvis blir det presentert makroøkonomisk teori og empiriske studier som tidligere ...
  • Oljeprisens påvirkning på lønn 

   Sinnarajah, Thushara; Osmundsen, Tobias (Master thesis, 2017-06)
   Formålet med denne utredningen er å se hvilken effekt oljeprisen har på lønn i ulike sektorer. Innledningsvis gir vi en kort forklaring for bakgrunnen til olje og dens historie. Deretter tar vi for oss tidligere forskning ...
  • Oljepriser og ikke-fornybar ressursteori 

   Kahsay, Daniela Biniam; Hodee, Tina (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2014;, Master thesis, 2014-06-16)
   I denne oppgaven har vi undersøkt hvilke faktorer som påvirker oljeprisene, samt om oljeprisene er konsistente med ikke-fornybar ressursteori. For å belyse problemstillingen har vi tatt utgangspunkt i ulike makroøkonomiske ...
  • Oljeprisfallets påvirkning på Oslo Børs 

   Hovden, Marit; Batalden, Mads Andersen (Master thesis, 2017-06-14)
   Sammendrag Gjennom en børs som hovedsakelig drives av oljerelaterte selskaper blir det norske aksjemarkedet ofte omtalt som “oljesmurt”, noe vi også kan se fra Oslo Børs sin positive korrelasjon til oljeprisen. De siste ...
  • Omdømmerisiko - en studie av markedets hukommelse 

   Meling, Bernt Magne (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2012;, Master thesis, 2012)
   Formålet med oppgaven har vært å få en sterkere og klarere forståelse for markedets hukommelse og hvilken påvirkning markedets hukommelse har for omdømmetap, samt å etablere retningslinjer for håndtering av uønskede ...
  • Omdømmerisiko og media - Betydningen av en bedrifts omdømme for medieomtale. 

   Slettebø, Idar (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2011;, Master thesis, 2011)
   Omdømme har de siste årene fått mer og mer oppmerksomhet. Håndtering av omdømmerisiko er allikevel fortsatt et risikoområde som ikke blir tilstrekkelig omtalt i ledende rammeverk. Gjennom en kvantitativ og kvalitativ ...