Now showing items 246-265 of 418

  • Offshoring – en kvalitativ utredning om årsaker, ledelse og suksesskriterier: en case studie av et norsk oljeserviseselskaps erfaringer 

   Gifstad, Espen Ree (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2016;, Master thesis, 2016-06-30)
   Outsourcing til lavkostland også kalt offshoring er ikke et nytt fenomen og har vært en fremtredende strategisk organisering for mange organisasjoner. Tilgangen til høyt utdannet og kvalifisert arbeidskraft til en lavere ...
  • Oil and Gas Investments: Agency Problems and Managerial Bias’s effect on investment decisions 

   Bøhm, Marit Fjellanger (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2017;, Master thesis, 2017-06)
   This thesis examines classical and modern investment theory, and whether actual observations in the oil and gas industry coincide with the classical assumptions or if the modern theory more accurately explain observations. ...
  • Oil Price and Equity Markets: Modeling Co-Movement and Conditional Value at Risk 

   Solvang, Jørn; Aarø, Thomas (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2017;, Master thesis, 2017-06-13)
   This paper studies the co-movement between oil prices and stock markets during the period 2006 – 2017 utilizing quantile regression. The studied stock indices are AEX, BOVESPA, CAC40, DAX30, EUROSTOXX50, FTSE100, SMI, ...
  • Oljepris og aksjemarked: En økonometrisk analyse 

   Urstad, Marius (Masteroppgave/UIS-SV-IØL/2011;, Master thesis, 2011)
   Hensikten med denne oppgaven er å undersøke hvilken effekt endringer i oljepris har på det norske aksjemarkedet. Innledningsvis blir det presentert relevant verdsettingsteori og empiriske studier som tidligere har belyst ...
  • Oljeprisens effekter på arbeidsledigheten: En analyse av Sør- Vestlandet 

   Kalvik, Linn Jeanette; Myklebust Sørvik, Stine (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2016;, Master thesis, 2016-06)
   Formålet med denne studien er å se hvilken effekt oljeprisen har på arbeidsledigheten på Sør-Vestlandet, samt på landsbasis. Innledningsvis blir det presentert makroøkonomisk teori og empiriske studier som tidligere ...
  • Oljeprisens påvirkning på lønn 

   Sinnarajah, Thushara; Osmundsen, Tobias (Master thesis, 2017-06)
   Formålet med denne utredningen er å se hvilken effekt oljeprisen har på lønn i ulike sektorer. Innledningsvis gir vi en kort forklaring for bakgrunnen til olje og dens historie. Deretter tar vi for oss tidligere forskning ...
  • Oljepriser og ikke-fornybar ressursteori 

   Kahsay, Daniela Biniam; Hodee, Tina (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2014;, Master thesis, 2014-06-16)
   I denne oppgaven har vi undersøkt hvilke faktorer som påvirker oljeprisene, samt om oljeprisene er konsistente med ikke-fornybar ressursteori. For å belyse problemstillingen har vi tatt utgangspunkt i ulike makroøkonomiske ...
  • Oljeprisfallets påvirkning på Oslo Børs 

   Hovden, Marit; Batalden, Mads Andersen (Master thesis, 2017-06-14)
   Sammendrag Gjennom en børs som hovedsakelig drives av oljerelaterte selskaper blir det norske aksjemarkedet ofte omtalt som “oljesmurt”, noe vi også kan se fra Oslo Børs sin positive korrelasjon til oljeprisen. De siste ...
  • Omdømmerisiko - en studie av markedets hukommelse 

   Meling, Bernt Magne (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2012;, Master thesis, 2012)
   Formålet med oppgaven har vært å få en sterkere og klarere forståelse for markedets hukommelse og hvilken påvirkning markedets hukommelse har for omdømmetap, samt å etablere retningslinjer for håndtering av uønskede ...
  • Omdømmerisiko og media - Betydningen av en bedrifts omdømme for medieomtale. 

   Slettebø, Idar (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2011;, Master thesis, 2011)
   Omdømme har de siste årene fått mer og mer oppmerksomhet. Håndtering av omdømmerisiko er allikevel fortsatt et risikoområde som ikke blir tilstrekkelig omtalt i ledende rammeverk. Gjennom en kvantitativ og kvalitativ ...
  • Open Innovation : en begrepsavklaring og typifisering 

   Wang, Svein Erik (Masteroppgave/UIS-SV-IØL/2009, Master thesis, 2009)
   Oppgaven forsøker å gi en avklaring og typifisering av begrepet Open Innovation, da det har blitt hevdet at Open Innovation er ett nytt paradigme innen innovasjon. Oppgaven gir først en beskrivelse av det gamle paradigmet ...
  • Operasjonell risiko - en drøfting av dagens definisjon og avgrensinger 

   Nergård, Rune Cornelius (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2012;, Master thesis, 2012)
   I løpet av de siste årene har fokuset på den operasjonelle risikoen økt innenfor bank- og finansnæringen, noe som har bidratt til utviklingen og implementeringen av Basel II direktivet, og en ny kapitalkravs forskrift i ...
  • Operasjonell risiko i kreditt; dagens praksis og fremtidens utfordringer 

   Lundeby, Mathias Koch (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2012;, Master thesis, 2012)
   Både internasjonale og nasjonale banker har i flere år forsøkt å finne en god løsning for operasjonell andel av kreditt, såkalte ”boundary events”. Slike tapshendelser kan oppstå i banken under behandling av låneengasjementer, ...
  • Operasjonell risiko i NAV: trygdesvindel - dagens situasjon og veien videre 

   Eriksson, Erling Magnus (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2013;, Master thesis, 2013)
   Denne oppgaven gir en grundig kartlegging av trygdesvindel i Norge, både omfanget og typiske metoder som brukes for å svindle. Erfaring fra NAV viser at den vanligste formen for svindel av de ulike stønadsordningene er ...
  • Oppdagelsen og utviklingen av radikale nye servicer i etablerte servicebedrifter 

   Pedersen, Kristoffer Høyby (Masteroppgave/UIS-SV-IØL/2008, Master thesis, 2008)
   Oppgaven er en kvalitativ, eksplorativ og deskriptiv casestudie av en etablert norsk finansvirksomhet. Formålet med oppgaven er å gi et bidrag til den eksisterende serviceinnovasjonslitteraturen, og skal forsøke å belyse ...
  • Oppfatning av medarbeidersamtalen som verktøy i prestasjonsledelse 

   Worre, Charlotte; Lorentzen, Cathrine (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2015;, Master thesis, 2015-05-13)
   Konkurransesituasjonen for organisasjoner i dagens samfunn er hard. De menneskelige ressursene i en organisasjon blir stadig viktigere, for å kunne skape et konkurransefortrinn. De ansattes motivasjon for å prestere er et ...
  • Oppkjøpskandidat : en konsekvens av oljeprisfall? 

   Maksumic, Aldina; Castro, Cecilie Østhus (Masteroppgave/UIS-SV-IØL/2009, Master thesis, 2009)
   Formålet med oppgaven er å undersøke hvordan oljeprisfallet fra juli til desember 2008 påvirker aktuelle oppkjøpskandidater i oljebransjen. En oppkjøpskandidat defineres som et selskap med underliggende verdier høyere ...
  • Optimal kapitalstruktur 

   Løkke, Polina Ivanova (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2016;, Master thesis, 2016-06-13)
   Kapitalstruktur er et emne som det er forsket mye på, helt tilbake fra 1950-tallet da Miller og Modigliani la grunnlaget med sin irrelevansteorem. Problemstillingen for oppgaven er hvordan å oppnå optimal kapital struktur ...
  • Organisasjonsklima og innovasjon i kommuner i Stavangerregionen 

   Øglænd, Kristine (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2014;, Master thesis, 2014-07)
   Eksisterende innovasjonsforskning baserer seg i hovedsak på studier i konkurranseutsatt virksomhet, men de siste årene har det stadig blitt et større fokus på innovasjon i offentlig sektor. Et viktig element angående ...
  • Organisasjonsklima og motivasjon i DFØ 

   Hanasand, Henrik (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2016;, Master thesis, 2016-06)
   Hovedmålet med denne oppgaven er å beskrive organisasjonsklimaet i DFØ, og finne ut hvilke samvariasjoner dette har med organisatorisk effektivitet. Videre vil det bli diskutert hvilke konsekvenser dette eventuelt kan ha ...