• Realinvesteringer i olje- og gasselskaper 

   Martinussen, Jonas S. (Masteroppgave/UIS-SV-IØL/2009, Master thesis, 2009)
   Denne masteroppgaven tar mål av seg og vise betydningen av et utvidet strategisk rammeverk for olje- og gasselskapers investeringsbeslutninger. Nåverdimetoden er i dag den vanligste metoden for å evaluere lønnsomheten ...
  • Reduserer overkonfidens myopisk tapsaversjon? 

   Amdal, Harald; Egeland, Lars Jakob (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2017;, Master thesis, 2017-06-14)
   I denne oppgaven har vi gjennomført et eksperiment som skulle undersøke hvorvidt overkonfidens reduserer myopisk tapsaversjon. Vi har basert eksperimentet på eksisterende design fra litteraturen. I eksperimentet forsøkte ...
  • Regionale forskjeller i tidsbruk i Norge 

   Lea, Marita Iversen (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2013;, Master thesis, 2013)
   I denne oppgaven blir data fra Statistisk sentralbyrås tidsbruksundersøkelse 2010 analysert for å undersøke om det er noen regionale forskjeller når man ser på hvordan norske menn og kvinner i alderen 16-65 år bruker tiden ...
  • Regnskapsmessige effekter av foreslått endring i IAS 17 - leieavtaler for tre norske børsnoterte selskaper 

   Vesterhus-Tvedt, Hanne Cornelia; Rage, Therese (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2014;, Master thesis, 2014-05-30)
   Vi har gjennom denne oppgaven tatt for oss gjeldende regnskapsstandard IAS 17, som omhandler regnskapsføring av leieavtaler. Dagens standard er under press fra flere hold, og vurderes endret. I ED 2013 ble konkrete forslag ...
  • Remote Management: Increased Management Efficiency as a Means to Increased Commitment in Remote Field Personnel 

   Sirevåg, Anette (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2017;, Master thesis, 2017-06)
   In Norway, there are thousands of offshore employees working in service companies and relying on remote management (Blomgren, Harstad & Hause-Reve, 2012). Due to current downturn in the petroleum industry, many of these ...
  • rePULSE for å øke den sosiale kompetansen for barn med Asperger syndrom og høytfungerende autisme 

   Hompland, Elin (Masteroppgave/UIS-SV-IH/2014;, Master thesis, 2014-05-30)
   Denne masteroppgaven er basert på en kvantitativ studie hvor målet har vært å oppnå kunnskap om rePULSE er et program som kan brukes for å øke sosial kompetanse hos barn med Asperger syndrom og høytfungerende autisme. ...
  • Risiko- og prestasjonsmåling av aksjeporteføljer : gevinst-tap versus gjennomsnitt-varians 

   Setane, Hanne (Masteroppgave/UIS-SV-IØL/2010;, Master thesis, 2010)
   Utredningens tema er risiko- og prestasjonsmåling av aksjeporteføljer. Ved evaluering av aksjeporteføljer anvendes ulike risiko- og prestasjonsmål, og det er per i dag ikke konsensus rundt hvilke mål som er mest hensiktsmessige ...
  • Risikoidentifikasjon - Dagens status og veien videre 

   Lervik, Christine (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2011;, Master thesis, 2011)
   Et selskap må utsette seg for risiko for å i det hele tatt ha muligheten til å tjene penger, og poenget med risikostyring er ikke å eliminere de risikoene man er eksponert for, men å styre dem på en slik måte at de blir ...
  • Risikopreferanser blant finansrådgivere - en studie om forskjeller ved beslutninger på egne og andres vegne 

   Wermundsen, Kristoffer Solland (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2013;, Master thesis, 2013)
   Denne oppgaven undersøker hvordan profesjonelle og ikke-profesjonelle tar beslutninger under usikkerhet på vegne av seg selv, og på vegne av andre mennesker. Den profesjonelle gruppen består i denne oppgaven av finansrådgivere. ...
  • Risikostyring for bunkerspris fluktuasjoner med terminkontrakter 

   Nguyen, Tony (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2014;, Master thesis, 2014-06-15)
   Denne teoretiske og empiriske oppgaven er basert på hedging med petroleumskontrakter mot bunkersprisfluktuasjoner. Formålet med oppgaven er å undersøke hvilken av futureskontraktene med forskjellige forfallsdatoer har ...
  • Risikovurdering av mottak og lagring av slopvann hos SAR Treatment AS - barrierestyring 

   Nilsson, Peter Løken (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2013;, Master thesis, 2013)
   Bakgrunn for oppgaven er at avfallsindustrien har fått mye kritikk de siste årene etter flere alvorlige ulykker, og tilsynsmydighetene stiller spørsmål til om risikonivået er akseptabelt. Petroleumstilsynet (Ptil) har ...
  • Risk-taking on behalf of others: a laboratory experiment 

   Haavik, Morten; Zeiler, Simen (Masteroppgave/UIS-SV-IØL/2010;, Master thesis, 2010)
   Existing experimental literature on risk-taking have mainly focused on choices that only affects the decision-maker (see e.g. the survey in Harrison & Rutström, 2008). Surprisingly though, the literature is scant on the ...
  • Sammenheng mellom tankrater og aksjekurs på tankrederier 

   Hove, Irene Roaldsen; Andresen, Vibeke Imenes (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2014;, Master thesis, 2014-06-13)
   Denne oppgaven undersøker hvilken effekt en endring i tankrater vil ha på aksjekursen til tankrederier. Vi har tatt utgangspunkt i selskapene Frontline Ltd og Teekay Corporation. Tidsperioden som undersøkes er på 10 år ...
  • Sammenhengen mellom spot- og forwardpriser i gassmarkedet - en empirisk studie av Title Transfer Facility og Zeebrugge 

   Alsvik, Øyvind; Strand, Kari Barkved (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2014;, Master thesis, 2014-06-12)
   This master thesis studies the relationship between spot and forward prices in the European natural gas market. This is done by analyzing spot and forward prices from two large hubs in Continental Europe; namely Title ...
  • Sannsynlige olje- og gassreserver : har de betydning for selskapers markedsverdi? 

   Svensen-Sandberg, Vanja A. (Masteroppgave/UIS-SV-IØL/2009, Master thesis, 2009)
   Olje- og gassindustrien har vært gjenstand for mye forskning når det gjelder hvilke faktorer som påvirker selskapenes markedsverdi. Tidligere undersøkelser har kommet frem til ulike variabler, gjerne avhengig av metode ...
  • SAS - bærekraftig? 

   Klausen, Henning (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2013;, Master thesis, 2013)
   SAS konsernet har de siste årene ikke greid å oppnå den lønnsomheten som har vært nødvendig for å nedbetale de forestående avdragene på gjeldsforpliktelsene. Store underskudd har ført til en negativ spiral der ny gjeld og ...
  • Scenario analysis; what will be the consequenses for the norwegian society if a norwegian financial institution goes bankrupt? 

   Langeland, Stig (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2011;, Master thesis, 2011)
   Denne oppgaven er en scenarioanalyse av konsekvensene for det norske samfunnet dersom en stor norsk finansinstitusjon går konkurs. Analysen er foretatt på bakgrunn av scenarioet om at en stor norsk bank går konkurs, og ...
  • Selskapers lokalisering i Stavanger-regionen 

   Steinsholm, Simen; Navestad, Espen Andreas (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2017;, Master thesis, 2017-06-15)
   Bransjestrukturen i Stavanger-regionen er sterkt preget av oljebransjen og utvinning står for en stor andel av verdiskapningen i regionen. Med den reduserte oljeprisen står derfor Stavanger-regionen ovenfor en utfordring. ...
  • Service Recovery 

   Christensen, Linn Cecilie; Christensen, Tilde Asphaug (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2012;, Master thesis, 2012)
   Denne masteroppgaven utforsker problemstillingen Service recovery – hvordan kan kundeklageprosessen forbedres? Service recovery er alle handlinger en leverandør utfører for å respondere og behandle en klage. Forfatterne ...
  • Shale oil and OPEC. Has the rise of shale weakened OPECs market power in the short and long run? 

   Baardsen, Judith Beate (Master thesis, 2017-06)
   Since 2014, the world have experienced a different world in terms of oil prices. There has been an oversupply in the market as well as lower demand growth than expected. Especially the rise of shale in the US took analysts ...