Now showing items 21-40 of 412

  • An empirical study on the determinants of price-earnings ratio: Norwegian seafood industry 

   Itemgenova, Aigerim (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2017;, Master thesis, 2017-06)
   This research aims to fill the gap in the existing literature by examining the factors explaining the variations in price-earnings ratio for the Norwegian seafood industry. Employing a Random effects model, we demonstrate ...
  • Analyse av plusskundemarkedet i Rogaland 2016 

   Roalkvam, Susanne Røsholmen; Næss, Olaug Irene Gjerde (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2016;, Master thesis, 2016-06-15)
   Er det realistisk med en vekst i plusskunder blant privathusholdninger i Rogaland? Rogaland som ligger så langt nord. Hvilke støtteordningene har betydning for solcellepanel og plusskunder? Hvilke motiv påvirker ...
  • En analyse av strukturerte spareprodukter før og etter innføringen av MiFID-direktivet - har gråstein blitt til gull? 

   Helgerud, Ane (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2012;, Master thesis, 2012)
   I denne masteroppgaven har jeg undersøkt om strukturerte produkter solgt etter Verdipapirmarkedsdirektivet (MiFID-direktivet) er bedre enn strukturerte produkter solgt før direktivet ble innført. For å kunne vurdere om ...
  • Analyse av tids og kostnadsutvikling for Statoil Leteboring Norge. 

   Egeland, Ingvar (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2015;, Master thesis, 2015-05)
   I denne oppgaven er totalt 903 letebrønner på norsk og britisk sokkel analysert for overordnet tids- og kostnadsutvikling i perioden 2000 til 2013. Totalt er 205 av disse brønnene boret av Statoil, mens de resterende 698 ...
  • Analyse og verdivurdering av Marine Harvest ASA 

   Johansen, Stian Aasberg (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2015;, Master thesis, 2015-06-15)
   Denne oppgaven har som formål å verdsette det børsnoterte oppdrettsselskapet Marine Harvest ASA pr 01.01.14. Verdsettelsen av selskapet er basert på en fundamental analyse, supplert av en komparativ analyse. Denne ...
  • Analyse og verdivurdering av Marine Harvest ASA 

   Eidsvåg, Pål; Neirama, Henrik (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2013;, Master thesis, 2013)
   Formålet med denne oppgaven er å verdsette det børsnoterte lakseoppdrettselskapet Marine Harvest ASA pr 2.4.2013. Oppgaven starter med en kort beskrivelse av selskapet og bransjen det opererer i. Videre går vi over til ...
  • Ansvarsgjennombrudd i norsk rett 

   Le, Merissa (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2014;, Master thesis, 2014-06-16)
   Aksjonærenes ansvarsbegrensning er et grunnleggende prinsipp i aksjeretten og gjør det mulig å realisere risikofylt virksomhet samt stimulerer til økt vekst av nyetablering i næringslivet. En regel om ansvarsgjennombrudd ...
  • Arbeidsledighet og konjunktursensitivt forbruk 

   Dahl-Olsen, Håvard; Oftedal, Knut Petter (Master thesis, 2016-06)
   Oljeprisfallet våren 2014, og det lave nivået på oljeprisen siden den tid, har lagt en solid demper på norsk økonomi. Særlig har Rogaland blitt rammet hardt. I etterkant av oljeprisfallet har arbeidsledigheten i Rogaland ...
  • Are fundamentals behind the price rise or speculative factors - if so, are there any portents of a housing bubble in Norway today? 

   Larsen, Johan; Sethi, Amit (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2016;, Master thesis, 2016-07)
   Norway has gone through a period of very high growth and skyrocketing housing prices. The run-up in housing prices has happened due to fundamental factors low unemployment, increasing population, disposable income, high ...
  • Arena for samspill? - et lederperspektiv på implementering av planlagt endring 

   Garstad, Katrine (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2015;, Master thesis, 2015-05-18)
   Dagens teknologi endrer måten folk flest bruker bank, og man ser en bransje i endring. Målet med studien var å studere implementering av en planlagt, strategisk endring i SR-Bank. Jeg ønsket å se hvilke faktorer som hadde ...
  • Autonomi og tilfredshet i arbeidslivet 

   Granlien, Mina (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2014;, Master thesis, 2014-06-13)
   Formålet med denne studien var å analysere relasjonen mellom autonomi og jobbtilfredshet blant et utvalg av norske arbeidstakere. Samtidig analysere om autonomi påvirker jobbtilfredsheten for menn i større grad enn for ...
  • Å kjøpe, eller bli kjøpt opp, det er spørsmålet : en analyse av oppkjøpsaktivitet i oljebransjen 

   Rorgemoen, Tone Skolås (Masteroppgave/UIS-SV-IØL/2009, Master thesis, 2009)
   Oljebransjen er en internasjonal og konkurranseintensiv bransje som historisk sett har hatt stor oppkjøpsaktivitet. Denne masteroppgaven presenterer en undersøkelse som er gjennomført for å avdekke hvilke eksogene drivere ...
  • Backsourcing – en kvalitativ utredning om årsaker til backsourcing av produksjon fra lavkostland 

   Strøm, Kjersti; Olsen, Lena Stråbø (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2015;, Master thesis, 2015-06-12)
   Outsourcing til lavkostland har de siste tiårene vært svært attraktivt for mange. Tilgang til billig arbeidskraft har vært en stor motivasjon, da dette kan gi store kostnadsbesparelser. De siste årene har derimot flere ...
  • Bayesian network modeling for analysis of data breach in a bank 

   Apukhtin, Vasily (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2011;, Master thesis, 2011)
   Nowadays it is impossible to imagine a modern financial institution which operation does not depend upon information technology (IT). There has been a huge emphasis on data security recently. Financial institutions are the ...
  • Bedriftens samfunnsansvar (CSR) i olje og gassektoren 

   Stålesen Evertsen, Elisabeth (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2015;, Master thesis, 2015-06-15)
   Temaet for denne oppgaven er Corporate Social Responsibility (CSR) i olje- og gassektoren. Verdens står i dag ovenfor stadig større og utfordrende klimautfordringer som følge av økende grad av forurensning og CO2-utslipp. ...
  • Bedriftens samfunnsansvar og krisehåndtering: En studie av Volkswagens dieselsak i 2015 

   Fagerland, Olga (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2017;, Master thesis, 2017-05)
   Verden står overfor stadig større klimautfordringer som en følge av økt forurensning og CO2-utslipp. Til tross for at flere vestlige land stadig investerer mer i fornybar energi, er olje- og gass fremdeles primærkilden til ...
  • Beyond Budgeting - Bruk av Beyond Budgeting i et uforutsigbart marked 

   Midbrød, Thor Morten; Aadland, Marie Ravndal (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2016;, Master thesis, 2016-05-06)
   Studiens formål er å belyse Beyond Budgeting som et relativt nytt fenomen innen økonomistyring, samt å vurdere om dette kunne vært et bedre styringsverktøy for Oceaneering i dagens markedssituasjon fremfor bruk av tradisjonelle ...
  • Bidrar bevisstgjøring på psykologiske faktorer som påvirker investoratferd, til en svakere disposisjonseffekt på aksjemarkedet? 

   Berg, Heidi (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2012;, Master thesis, 2012)
   Disposisjonseffekten er en viktig og interessant årsak til at mange investorer taper penger på aksjemarkedet. For det første er den er et resultat av psykologiske faktorer som påvirker investoratferd. For det andre har ...
  • Bidrar erfaring i aksjemarkedet til svakere disposisjonseffekt, og vil erfaring påvirke denne effekten mellom enekeltaksjer og aksjefond? 

   Vadla, Morten; Lie, Daniel (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2013;, Master thesis, 2013)
   I denne oppgaven ligger hovedfokuset på disposisjonseffekten, som er et stort tema innen atferdsfinans. Denne tendensen forteller at investorer realiserer gevinst for tidlig, og holder for lenge på tap, og er en årsak til ...
  • Bistand og økonomisk vekst - har bistand noen effekt? 

   Tjøtta, Karen Marie Pedersen (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2012;, Master thesis, 2012)
   I dag lever over en milliard av verdens befolkning i ekstrem fattigdom og de rikeste landene i verden har en levestandard som er mer enn femti ganger høyere enn levestandarden i de fattigste landene. Før den industrielle ...