Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorNorås, Ingrid Louise
dc.contributor.authorMehus, Laila
dc.date.accessioned2011-09-12T07:48:19Z
dc.date.available2011-09-12T07:48:19Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/184584
dc.descriptionMaster's thesis in Change managementen_US
dc.description.abstractLedelsesforskningen har lange tradisjoner, der fokus ofte har vært rettet mot de positive faktorer som kan lede til effektiv ledelse. Først i den senere tid har begrepet destruktiv ledelse fått mer oppmerksomhet, der en har belyst mulige negative sider, for eksempel der leder ydmyker, manipulerer, mobber og på andre vis trakasserer sine underordnede. I denne oppgaven er formålet å avklare hva som legges i selve begrepet “destruktiv ledelse”, undersøke utbredelsen av fenomenet, og utforske mulige konsekvenser av denne type lederatferd. I teoriutviklingen trekker vi veksler på ulike bidrag i faglitteraturen, mens vi i den empiriske analysen bygger videre på nyere norsk forskning. Oppgaven baserer seg på datasettet; ”Undersøkelse om arbeidsmiljø 2007: destruktiv atferd i arbeidslivet”, en surveystudie opprinnelig utført av SSB for Det Psykologiske Fakultet ved Universitetet i Bergen. Vi fikk tilgang til dette materialet via Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD). Utvalget består av 1772 vilkårlig utvalgte arbeidstakere fra Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret. Med utgangspunkt i datasettets råmateriale, har vi selv stått for alle analysene. Disse viser at destruktiv ledelse trolig er et relativt lite utbredt fenomen. De indikerer også at slik ledelse må forstås som noe annet enn bare det motsatte av konstruktiv ledelse, og at mange ledere utøver begge typer lederatferder. I tillegg forteller resultatene om en sterk sammenheng mellom destruktiv ledelse og mobbing. Destruktiv ledelse har tilsynelatende ingen sammenheng med bakgrunnsfaktorer som arbeidstakeres kjønn og alder. Destruktiv lederatferd synes å gi høyere grad av helseplager som angst og depresjon hos de ansatte. Det ble også funnet at destruktiv ledelse henger sammen med lavere grad av trivsel, og høyere grad av jobbusikkerhet. Selv om destruktiv ledelse ikke er særlig utbredt, kan det altså ha alvorlige konsekvenser for den enkelte, og dermed også gi negative konsekvenser for bedriften. Ved å rette oppmerksomheten mot dette temaet innen ledelsesforskning, vil en kanskje lettere kunne avdekke faktorer som på sikt kan redusere destruktiv lederatferd.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayen_US
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-SV-IMKS/2011;
dc.subjectendringsledelseen_US
dc.titleDestruktiv ledelse: En analyse av negative aspekter ved utøvelse av ledelse, med fokus på følger for individ og organisasjonen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • Master's theses (SV-IMKS/IMS) [644]
    Masteroppgaver i Endringsledelse / Masteroppgaver i Kunst og kulturvitenskap / Masteroppgaver i Samfunnssikkerhet / Masteroppgaver i Dokumentarproduksjon

Vis enkel innførsel