Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorPettersen, Øystein
dc.date.accessioned2012-09-12T08:19:57Z
dc.date.available2012-09-12T08:19:57Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/184666
dc.descriptionMaster's thesis in Societal safetyno_NO
dc.description.abstractDenne Masteroppgaven i Samfunnssikkerhet er opptatt av trusselbildet i det norske arbeidslivet generelt og i bygg- og anleggsbransjen (BA) spesielt. Dette er en industri som har hatt stabilt høye skade- og ulykkesstatistikker, med gjennomsnittlig over fire dødsfall i året. Med utgangspunkt i det trusselbildet som eksisterer, var oppgaven interessert i å drøfte sikkerhetsutfordringer som preger virksomheter i bygg- og anleggsbransjen. Dette ble undersøkt hos Block Berge Bygg AS, som er heleid av Veidekke ASA. Problemstillingen er formulert som: «VI TAR ANSVAR, MEN ER VI EN HIGH RELIABILITY ORGANIZATION?», og er en kombinasjon av virksomhetens motto og et teoretisk perspektiv som står sentralt i oppgaven. For å belyse denne problemstillingen, ble det fokusert på hva som kjennetegner sikkerhetskulturen og sikkerhetsledelsen til Block Berge, og hvordan de ansatte oppfatter ledelsens sikkerhetsledelse og engasjement. Formålet med denne oppgaven er å bidra til økt fokus på sikkerhet i BA-bransjen og forsterke viktigheten av god sikkerhetskultur og god sikkerhetsledelse. I tillegg vil oppgaven gi en indikator til ledelsen på positive og mindre positive trekk ved sikkerhetsledelsen på bakgrunn av inntrykk fra medarbeiderne. Problemstillingen reflekterer et reelt trusselbilde og ville si noe om virksomheten har kjennetegn ved en High reliability organization (HRO). I så tilfelle vil virksomheten vært et eksempel til etterfølgelse for en rekke andre bedrifter, og i motsatt fall kan oppgaven belyse hvordan utilstrekkelig sikkerhetskultur og sikkerhetsledelse kan være blant årsakene til de høye skade- og ulykkesstatistikkene i BA bransjen. Metoden bærer preg av et kvalitativt design og er en case-studie av Block Berge Bygg AS. Oppgaven tar utgangspunkt i etablert teori om blant annet HRO, sikkerhetsledelse og sikkerhetskultur. Datainnsamlingen har blitt foretatt ved hjelp av grundige intervju med påfølgende avkrysningsskjema. I tillegg er noen interne dokumenter blitt anvendt. Hensikten har ikke vært å generalisere resultatene. Det har vært å gi en indikator på og få frem noen erfaringer som sier noe om sikkerhetskulturen og sikkerhetsledelsen til virksomheten, for deretter å vurdere det opp mot anvendt teori. Resultatene indikerer at virksomheten har en velutviklet rapporterende og lærende kultur, som i utstrakt grad preger sikkerhetskulturen og utgjør en viktig del av sikkerhetsarbeidet til Block Berge. Samtidig bærer resultatene preg av differensierte holdninger, oppfatninger og erfaringer som gjør at sikkerhetsarbeidet blir praktisert forskjellig i ulike deler av virksomheten. Dette illustrerer en differensiert og mangfoldig kultur hos bedriften som kan bidra til ulike arbeidspraksiser. Blant annet av den grunn har ikke Block Berge utviklet en komplett sikkerhetskultur i tråd med Reason (1997), men har utviklet et meget godt grunnlag med mulighet til ytterligere forbedring. Sikkerhetsledelsen er kjennetegnet av stort engasjement fra ledelsen. Man er flinke til å samle inn rapporter om uønskede hendelser, som har dannet grunnlag for ambisiøse sikkerhetsmål. En rekke tiltak har blitt iverksatt, og effekten blir registrert og kontrollert. Inntrykket fra medarbeiderne er i stor grad positivt. De ansatte er fornøyd med virksomhetens kunnskap om kartlegging og gjennomføring av tiltak, de trives på arbeidet og frykter ikke for sikkerheten. Samtidig blir det blant annet etterlyst økt medvirkning av produksjonsmedarbeiderne i det forebyggende og forberedende sikkerhetsarbeidet og økt planlegging i forkant av prosjekter. Block Berge sin sikkerhetsledelse inneholder mange komponenter fra både Internkontrollforskriften og eksisterende teori om forebyggende sikkerhetsarbeid. Spesielt imponerende er det at de ansatte selv beskriver en gradvis holdningsendring som har skjedd de siste årene, som har resultert i et mer positivt og økt fokus på helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Oppgaven har konkludert med at Block Berge i stor grad tar ansvar for virksomheten og de ansattes sikkerhet. Dette har vært en case som bare i liten grad reflekterer de høye skade- og ulykkesstatistikkene som preger bransjen generelt. Samtidig er HRO et omfattende og ambisiøst perspektiv. Block Berge har langt på vei utviklet en god sikkerhetskultur, men kan med fordel utvise enda større engasjement i å søke etter potensielt uønskede hendelser og bedre tilrettelegge for håndtering av ulykker og deling av kunnskap. Det er også elementer ved virksomhetens rettferdighet, fleksibilitet og læring (Reason, 1997) som kan utbedres. Sikkerhetsledelsen er grundig og preget av en opptatthet av feil, men ikke av en aktpågivenhet og overvåkenhet som blir beskrevet av Weick m.fl. (1999), og som utgjør et supplement til HROer. De ansatte har et generelt positivt inntrykk av ledelsens sikkerhetsarbeid og engasjement, men den kan være hensiktsmessig å se på muligheten for økt medvirkning, bedre planlegging i forkant av prosjekt og opplyse om innførte tiltak i større grad. Oppsummert, så har denne oppgaven illustrert at Block Berge har mange av trekkene til en HRO. Samtidig er det pekt på trekk ved kulturen og ledelsen som kan bidra til å belyse hvorfor uønskede hendelser likevel skjer. Block Berge er en virksomhet som tar ansvar, men kan ikke sies å være en High reliablity organization.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayno_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-SV-IMKS/2012;
dc.subjectsamfunnssikkerhetno_NO
dc.subjecthigh reliability organizationsno_NO
dc.subjectsikkerhetskulturno_NO
dc.subjectsikkerhetsledelseno_NO
dc.subjectbygg- og anleggsbransjenno_NO
dc.subjectHMSno_NO
dc.title"Vi tar ansvar, men er vi en High Reliability Organization?"no_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.source.pagenumber85no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • Master's theses (SV-IMKS/IMS) [644]
    Masteroppgaver i Endringsledelse / Masteroppgaver i Kunst og kulturvitenskap / Masteroppgaver i Samfunnssikkerhet / Masteroppgaver i Dokumentarproduksjon

Vis enkel innførsel