Show simple item record

dc.contributor.authorOlsen, Andreas Schultz
dc.contributor.authorJørgensen, Marius
dc.date.accessioned2013-09-11T11:16:48Z
dc.date.available2013-09-11T11:16:48Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/184782
dc.descriptionMaster's thesis in Risk management and societal safetyno_NO
dc.description.abstractHovedformålet med denne masteroppgaven har vært å kartlegge hva som hemmer organisatorisk læring i Jernbaneverkets Utbyggingsdivisjon på bakgrunn av valgte teorier, samt fremme forslag til hvordan de kan få en mer systematisk organisatorisk læring. Et annet formål var at funnene kan brukes til å fremme høyere bevissthet og refleksjon rundt den organisatoriske læringen, og kan dermed skape et grunnlag for videre utvikling av Utbyggingsdivisjonen. I tillegg var vi åpne for å avdekke andre faktorer som kan hemme den organisatoriske læringen og oppmuntre til videre forskning på disse. Masteroppgavens problemstilling er som følger: ”Hva hemmer organisatorisk læring i Jernbaneverkets Utbyggingsdivisjon?” Det empiriske materialet bygger på en kvalitativ tilnærming der det ble utarbeidet en intervjuguide som dannet fundamentet for gjennomføringen av semi-strukturerte dybdeintervjuer. Utvalget bestod av ti respondenter som jobber med sikkerhet og kvalitet i Utbyggingsdivisjonen. Presentasjon og drøfting av empirien har dannet grunnlaget for å besvare problemstillingen. I denne masteroppgaven er det avdekket at fem av seks valgte teorier er med på å hemme den organisatoriske læringen i Utbyggingsdivisjonen. På bakgrunn av tolkning av teorier og empiri, kommer det frem at mangelfull dobbeltkretslæring, interessekonflikter, Senges (2004) fire lærehemminger, en delvis sosialt konstruert struktur og kunnskapsoverføring er hemmende for den organisatoriske læringen i Utbyggingsdivisjonen. Det anbefales at Utbyggingsdivisjonen etablerer et bedre system, slik at kunnskap i divisjonen spres på et helhetlig nivå. Det anbefales også at det etterstrebes et større fokus på de bakenforliggende årsakene.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayno_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-SV-IMKS/2013;
dc.subjectsamfunnssikkerhetno_NO
dc.subjectJernbaneverketno_NO
dc.subjectkunnskapsoverføringno_NO
dc.subjectlæringno_NO
dc.subjectinteressekonfliktno_NO
dc.subjectrapporteringno_NO
dc.subjectstrukturno_NO
dc.subjectlærehemningerno_NO
dc.titleOrganisatorisk læring i Jernbaneverket : med fokus på utbyggingsdivisjonenno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200no_NO
dc.source.pagenumber119no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Studentoppgaver (SV-IMS) [649]
    Master- og bacheloroppgaver i Endringsledelse / Kunst og kulturvitenskap / Samfunnssikkerhet / Dokumentarproduksjon

Show simple item record