Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorGabrielsen, Hein
dc.contributor.authorNørve, Kristin
dc.date.accessioned2014-01-07T14:54:18Z
dc.date.available2014-01-07T14:54:18Z
dc.date.issued2013-10-14
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/184897
dc.descriptionMaster's thesis in Risk management and societal safetyno_NO
dc.description.abstractPlanleggingsprosessen er et viktig element for å utvikle og ivareta en god beredskapsplan. Denne masteroppgaven er gjennomført med tanke på å se på hvordan planleggingsprosessen for beredskapsplaner er ivaretatt i fire store samferdselsorganisasjoner; Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen. Oppgaven er skrevet som en del av masterstudiet risikostyring og sikkerhetsledelse ved Universitetet i Stavanger. Førsteamanuensis Bjørn Ivar Kruke ved Universitetet i Stavanger/Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag har vært veileder under studien. Oppgavens formål var å studere hvordan de fire virksomhetene bruker kriterier som risikoforståelse, involvering og delaktighet, samarbeid og øvelser, organisering og forankring for å skape en god beredskapsplan til å håndtere hendelser som oppstår. Hensikten med oppgaven var å besvare følgende problemstilling: Hvordan legges det til rette for deltagelse ved utvikling av beredskapsplaner ved hovedkontoret til store offentlige samferdselsorganisasjoner? Problemstillingen ble utarbeidet i tre forskningsspørsmål som har vært en ledetråd gjennom oppgaven. Perry og Lindell (2003), Quarantelli (1998), McConnell og Drennan ( 2006) har bidratt i det teoretiske perspektivet med å belyse viktighetene av involvering og delaktighet, forankring og organisering som viktige kriterier i en god planleggingsprosess. Dette er blant de viktigste kriteriene vi har analysert og drøftet i forhold til de fire virksomhetene vi studerer. Informasjonsgrunnlaget for oppgaven er innhentet gjennom dokumentgjennomgang og semi-strukturerte intervjuer i en kvalitativ metode. Vi har intervjuet til sammen 19 informanter fordelt på de fire virksomhetene. I tillegg har vi innhentet skriftlige dokumentasjon i form av eksterne og interne rammebetingelser tilknyttet beredskapsplanlegging for virksomhetene. Beredskapsplanlegging er som nevnt avhengig av at flere kriterier skal være tilrettelagt og oppfylt, noe som vi i konklusjonen viser til at de fire virksomhetene har lyktes ulik grad. Virksomhetene som utpeker seg i forhold til kriteriene viser seg også å være de som har kommet lengst i forhold til hensiktsmessig organisering og forankring sitt beredskapsarbeid.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherUniversitetet i Stavanger, Norgeno_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-SV-IMKS/2013;
dc.subjectberedskapsplanleggingno_NO
dc.subjectkriterier for beredskapsplanleggingno_NO
dc.subjectdelaktighetno_NO
dc.subjectinvolveringno_NO
dc.subjectforankringno_NO
dc.subjectorganiseringno_NO
dc.subjectøvelserno_NO
dc.subjectrisikoforståelseno_NO
dc.subjectrisikostyringno_NO
dc.subjectsikkerhetsledelseno_NO
dc.titleEn studie om beredskapsplanlegging i store offentlige samferdselsetaterno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • Master's theses (SV-IMKS/IMS) [644]
    Masteroppgaver i Endringsledelse / Masteroppgaver i Kunst og kulturvitenskap / Masteroppgaver i Samfunnssikkerhet / Masteroppgaver i Dokumentarproduksjon

Vis enkel innførsel