Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHalvorsen, Maria Therese
dc.date.accessioned2009-08-27T08:17:34Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/185581
dc.descriptionMaster's thesis in Special educationen
dc.description.abstractTema og problemstilling : Temaet for masteroppgaven min er samarbeidslæring. Formålet med oppgaven min har vært å finne ut hvordan samarbeidslæring forstått i lys av Johnson, Johnson & Holubec (1994) sin teori om Cooperative Learning praktiseres og forstås i norske grunnskoler. Hovedproblemstilling er: Hvordan blir prinsipper knyttet til Cooperative Learning brukt og forstått i norsk utdanningskontekst? Fra hovedproblemstillingen utledet jeg to forskningsspørsmål: 1. Hvordan kan norske studier av grunnskoleelever i interaksjon forstås i lys av prinsipper i Cooperative Learning? 2. Hvordan kan prinsipper for tilpasset opplæring og inkludering forstås i lys av prinsipper i Cooperative Learning? Jeg bestemte meg for å bruke litteraturstudie og dokumentanalyse som metode. Dokumentene jeg har analysert er norske mastergradsavhandlinger med samarbeidslæring som tema, hvor både forskningsspørsmål og bakgrunn, teoretisk perspektiv, empirisk materiale og resultater har blitt beskrevet. Jeg har foretatt en dokumentanalyse av studienes resultater. Resultatene har blitt analysert i lys av Johnson et.al (1994) sin teori om Cooperative Learning. Metoden Cooperative Learning er utviklet i USA og prinsippene for metoden bærer preg av en utdanningskontekst som er ulik den norske. Fordi norsk utdanningskontekst har sterk vekt på inkludering og tilpasset opplæring ble det naturlig å diskutere disse begrepene i forhold til prinsippene i Cooperative Learning. Jeg antok at vektleggingen av de overnevnte begreper i norsk utdanningskontekst ville ha betydning for forståelsen av og praktiseringen av Cooperative Learning i norsk skole. Teoretisk utgangspunkt : Oppgavens teoretiske rammeverk består hovedsakelig av teori fra Johnson et.al (1994) om Cooperative Learning. I tillegg inneholder oppgavens teoretiske del beskrivelser av den norske utdanningskonteksten i lys av teori fra Kunnskapsløftet (2006), og Bachmann og Haug (2006) sin rapport for status om tilpasset opplæring i Norge. Metode : Jeg har foretatt en litteraturstudie hvor arbeidsprosessen har bestått i å finne frem til databaser, finne frem til søkeord, og ved hjelp av søkeord finne frem til relevante studier for mitt tema. Totalt har jeg lest 42 studier, og endte med et utvalg på 7. I tillegg har jeg foretatt en dokumentanalyse av de syv utvalgte studiene. Først og fremst har studiene kort blitt beskrevet innholdsmessig i lys av Engelstad, Grenness, Kalleberg og Malnes (1996) sin modell over et forskningsopplegg. Deretter har de utvalgte studienes resultater blitt analysert i lys av Johnson et.al (1994) sin teori om Cooperative Learning, hovedsakelig i lys av fem grunnleggende faktorer for effektiv samarbeidslæring; Positiv gjensidig avhengighet, Individuell ansvarlighet, Utviklingsfremmende ansikt – til – ansikt interaksjon, Sosiale ferdigheter og Evalueringsprosesser. Resultater : Det viser seg at store deler av prinsippene for Cooperative Learning praktiseres i norske grunnskoler, bortsett fra prinsippene som angår belønning og evaluering. Det ser ikke ut for at norsk grunnskole vektlegger systemer for belønning og evalueringsprosesser. Årsaker til dette kan være den sterke kritikken rundt Behaviourismens behandling av mennesker som dyr, samt at evaluering av enkelte oppleves som kontroll og dermed fører til konflikter. Enkelte prinsipper for Cooperative Learning har vist seg å være overlappende med elementer fra betydningen av begrepene Tilpasset opplæring og Inkludering. Denne sammenligningen viser i tillegg at Cooperative Learning er en allsidig metode som kan bidra til lik forståelse og lik praktisering av tilpasset opplæring og inkludering i norske skoler. Sammenligningen viser også at metoden kan bidra til å ivareta balansen mellom fellesskapsfokus og individfokus - først og fremst i betydningen av begrepet Tilpasset opplæring, men også i praktiseringen av begrepet i skolen. Mine kommentarer til disse funnene dreier seg om endring av dagens læreplan, det gjelder konstruering av et nytt ideologisk begrep; Inkluderende opplæring, samt implementering av metoden Cooperative Learning i læreplan og norsk skole.en
dc.format.extent1431883 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayen
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-HF-IAS/2009en
dc.subjectsamarbeidslæringen
dc.subjectcooperative learningen
dc.subjectsamarbeiden
dc.subjectskoleen
dc.subjectcooperationen
dc.subjectspesialpedagogikken
dc.titleSamarbeidslæring i norske grunnskoler : en analyse av syv mastergradsavhandlingeren
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::Special education: 282en


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • Studentoppgaver (HF-IGIS) [828]
    Master- og bacheloroppgaver i Spesialpedagogikk / Migrasjoner og interkulturelle relasjoner / Matematikkdidaktikk

Vis enkel innførsel