Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorChristersson, Cesilie Helberg
dc.date.accessioned2009-08-27T12:36:22Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/185591
dc.descriptionMaster's thesis in Special educationen
dc.description.abstractBakgrunn og formål Bakgrunn for oppgaven var interessen for elevers leseforståelse og begrepsforståelse når de leser fagtekster. Kunnskapsløftet -06 har økt fokus på lesing i alle fag, og alle lærere blir med dette leselærere. Med dette økte fokuset på lesing, ble det viktig for meg å finne ut i hvilken grad elevene kan hente ut mening fra fagtekstene de jobber på i undervisning og i leksearbeid. Utvalget er fra femte trinn. Bakgrunnen for dette, er den økte mengden med tekst elevene opplever i overgangen fra de første fire årene til siste del av barneskolen. I tillegg blir tekstene da mer abstrakte, og det kreves at elevene kan svare på spørsmål fra teksten. Problemstilling og forskningsspørsmål Med dette utgangspunktet utledet jeg følgende problemstilling; I hvilken grad har elever i femteklasse leseforståelse og begrepsforståelse i lesing av ukjent læreboktekst? Og, i hvilken grad har begrepsforståelsen betydning for leseforståelsen? Problemstillingen valgte jeg å dele inn i tre forskningsspørsmål; 1. I hvilken grad har elevene leseforståelse for ukjent læreboktekst? 2. I hvilken grad har elevene ordforståelse når de leser ukjent læreboktekst? 3. Hvilken betydning har begrepsforståelse i leseforståelsen når elevene leser ukjent læreboktekst? Metode I oppgaven er det brukt en kvalitativ tilnærmingsmetode; et intervju med tolv elever fra femte trinn. Elevene ble i intervjuet; bedt om å gjøre seg kjent med en tekst fra eget læreverk, gjengi innholdet fra disse sidene, svare på kontrollspørsmål og svare spørsmål om begrep hentet fra teksten. Resultater Resultatene viser en tydelig samvariasjon mellom leseforståelse og begrepsforståelse. Vi ser at åtte av undersøkelsens elever har en leseforståelse og begrepsforståelse på et nivå som kan indikere selvstendig arbeide med tekst som problematisk. Disse elevene viste i studien liten grad av strategier for å finne svarene, og i stor grad viste de begrenset evne til å gå tilbake til læreboka og finne svarene. Utvalget er lite, og ikke nødvendigvis representativt. Det er i metodedrøftingen pekt på ulike forhold som kan gjøre resultatene tilfeldige. Likevel er det interessant å se at resultatene for leseforståelse i så høy grad samsvarer med de for begrepsforståelse.en
dc.format.extent1542319 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayen
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-HF-IAS/2009en
dc.subjectspesialpedagogikken
dc.titleLeseforståelse og begrepsforståelse hos elever på 5.trinn i lesing av læreboktekst i samfunnsfagen
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::Special education: 282en


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • Studentoppgaver (HF-IGIS) [672]
    Master- og bacheloroppgaver i Spesialpedagogikk / Migrasjoner og interkulturelle relasjoner / Matematikkdidaktikk

Vis enkel innførsel