Show simple item record

dc.contributor.authorMong, Hanne Herigstad
dc.date.accessioned2009-08-28T11:43:43Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/185597
dc.descriptionMaster's thesis in Special educationen
dc.description.abstractBakgrunn Atferdsvansker er et stadig problem i dagens skole. Derfor må man finne gode tiltak for hvordan man arbeider sammen med elever med atferdsvansker. I noen tilfeller skyldes atferdsvanskene tilknyttingsforstyrrelser. Der dette er tilfellet vil det være problemer med å bygge stabile og gode relasjoner til andre voksne. Problemer med å knytte seg til voksne vil kunne gå ut over elevenes prestasjoner på skolen. I den sammenheng er det i denne oppgaven blitt sett på hvordan man kan bruke fysisk aktivitet i arbeidet med elever med atferdsvansker. Internasjonal teori og forskning viser at fysisk aktivitet virker positivt på elever med atferdsvansker. I Norge finnes det derimot lite forskning som sier noe om denne tematikken Formålet med denne oppgaven er å se på ulike faktorer som er virksomme elementer i arbeidet med å styrke relasjoner og prestasjoner hos barn og unge med atferdsvansker. Bakgrunnen for å finne disse faktorene er et ønske om å se på hvordan man kan bruke fysisk aktivitet sammen med elever med atferdsvansker, og hvilke positive effekter fysisk aktivitet har på barn og unge med atferdsproblemer. En annen årsak til at jeg ønsker å finne virksomme faktorer er for å få større forståelse for prosesser som oppstår ved fysisk aktivitet. Det å se på disse prosessene kan ha praktisk nytteverdi ved at bevisstheten omkring disse prosessene øker. Problemstilling Hvilke faktorer ved fysisk aktivitet er virksomme elementer i arbeid for å styrke relasjoner og læring hos atferdsvanskelige elever? Metode Denne oppgaven er en kvalitativ oppgave, der intervju er brukt som metode for innsamling av data. Oppgaven er en casestudie der jeg har sett på en institusjon som arbeider mye med fysisk aktivitet sammen med elever med atferdvansker. Jeg har intervjuet fire lærere ved den aktuelle institusjonen. Intervjuene ble transkribert, og jeg fant da ulike tema som gikk igjen hos informantene. Utsagnene ble deretter samlet etter disse temaene for å systematisere datamaterialet og for å få en bedre oversikt over hva utsagnene sa noe om.Resultater Ved analyse av datamaterialet kom jeg frem til fem hovedområder som alle informantene nevner som vesentlige i arbeidet med fysisk aktivitet for elever med atferdsvansker. Det er: - Mestring og økt læring - Økt kontakt og tillit - Å ha det kjekt sammen - Konsentrasjon og mindre aggresjon - Trening av sosial kompetanse Gjennom informantenes svar kommer mestring frem som en viktig årsak til vektleggingen av fysisk aktivitet. Elevene har opplevd lite mestring tidligere, og gjennom fysisk aktivitet kan de oppnå mestringsfølelse. Gjennom fysisk aktivitet kan man få se nye sider av hverandre. Det å få se nye sider av en person kan være positivt i arbeidet mot å styrke kontakt og tillit mellom lærer og elev. Informantene synes det er lettere å øke kontakten til elevene gjennom aktiviteter enn inne i et klasserom. De arbeider mot å bedre relasjonene til elevene gjennom fysisk aktivitet. Klarer de å styrke relasjonene, vil man ta dette inn i klasserommet. Det å ha det kjekt sammen, både barn og voksne, blir trukket frem som viktig grunnlag for vektleggingen av fysisk aktivitet. Gjennom fysisk aktivitet utfører barn og voksne kjekke aktiviteter sammen. De utfører kjekke aktiviteter sammen utenfor klasserommet. Informantene mener også at fysisk aktivitet virker positivt på elevenes konsentrasjon og at det kan føre til mindre aggresjon hos elevene. Fysisk aktivitet er i tillegg en god arena for trening av sosial kompetanse. Man får der trent direkte på ulike sosiale ferdigheter gjennom naturlige settinger. Informantene synes også å se at fysisk aktivitet har positiv effekt på elevenes konsentrasjon og at det kan begrense deres aggresjon. Disse ulike faktorene er virksomme elementer i arbeidet med fysisk aktivitet blant elever med atferdsvansker. Faktorene vil være virksomme elementer i arbeidet med å styrke relasjoner og prestasjoner hos elever med atferdsvansker. Ut i fra det informantene forteller ser det ut til at de fem områdene går til dels over i hverandre og kan ses på både som mål og middel. Bedre relasjoner kan være et mål i seg selv, men også et middel for å oppnå bedre læring.en
dc.format.extent679239 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayen
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-HF-IAS/2009en
dc.subjectspesialpedagogikken
dc.subjectfysisk aktiviteten
dc.subjectatferdsvanskeren
dc.subjectprestasjoneren
dc.subjectrelasjoneren
dc.titleFysisk aktivitet som et verktøy for å styrke relasjoner og prestasjoner hos elever med atferdsvansker : en kvalitativ studie blant lærereen
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::Special education: 282en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Studentoppgaver (HF-IGIS) [987]
    Master- og bacheloroppgaver i Spesialpedagogikk / Migrasjoner og interkulturelle relasjoner / Matematikkdidaktikk

Show simple item record