Show simple item record

dc.contributor.authorEgeli, Anne
dc.date.accessioned2014-09-24T07:51:52Z
dc.date.available2014-09-24T07:51:52Z
dc.date.issued2014-06-16
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/221328
dc.descriptionMaster's thesis in Risk management and societal safetynb_NO
dc.description.abstractTerrorangrepet i New York 11. september 2001, bombingen av regjeringskvartalet og massakren på Utøya 22. juli 2011, samt gisseltakingen på In Amenas gassanlegg i Algerie er blant flere hendelser som har skapt økt fokus på terrorisme og risiko for uønskede tilsiktede handlinger. Dette økte fokuset gjelder også for petroleumsvirksomheten. Petroleumsindustrien utgjør viktig infrastruktur og på grunn av sin høye profil og dets globale operasjoner i kombinasjon med det brede spekteret av trusler, må industrien beskytte seg mot angrep fra terrorister ved å sysselsette sikkerhetsprosedyrer og opprettholde et høyt nivå av sikringsbevissthet (Relf og Stubblefield, 2000). Petroleumsindustrien har velutviklet analysemetodikk når det gjelder ikke-intenderte uønskede hendelser, men det har blitt diskutert om det er behov for spesifikk analysemetodikk for Securityfeltet. Tre standarder for beskyttelse mot tilsiktede handlinger har enten blitt publisert eller påventer godkjenning (Norsk Standard 5830; prNS5831, prNS5832). Det er ulike meninger om hvorvidt det bør tas i bruk egne framgangsmåter for analyse av sikringsrisiko og om sannsynlighet kan brukes eller ikke. Avhandlingen ser dermed på hvordan petroleumssektoren og relevante myndigheter analyserer terrorisme, og i hvilken grad sannsynlighet kan være en del av disse analysene. For å finne svar på avhandlingens problemstilling ble det benyttet en kvalitativ metode. Dette fordi det var lite forskning på området og fordi jeg ønsket å få en mer grundig og dypere forståelse. Jeg gjennomførte intervjuer med oljeselskaper, konsulentfirma og relevante myndigheter. Flere av disse hadde bakgrunn innenfor Securityfaget, samt noen innenfor risikoanalysefaget. Avhandlingen er preget av en risikobasert tilnærming til Security, og en del av teorien som blir presentert har vært pensum i samfunnssikkerhetstudiet, blant annet er mye hentet fra Terje Aven. Noe teori har også vært nødvendig å hente fra Securityfagfeltet. Terrorhendelser kan bli betegnet som Black Swans dersom de oppfyller visse kriterier. Det gjelder uforutsigbare hendelser som har svært alvorlige konsekvenser. Det finnes lite historisk data og erfaring, trusselaktøren er ofte rasjonell, kalkulerende, fleksibel, samt tilpasningsdyktig. Dette stiller ekstra store krav til risikostyring og risikoanalyse. Komplekse, usikre og tvetydige risikoer fører til behovet for en annen tilnærming enn hva som er nødvendig for enkle risikoer som har en åpenbar årsakssammenheng og en betydelig mengde empirisk data. Jeg foreslår at et klassisk teknisk-naturvitenskapelig syn og bruk av frekvens- og statistiskbasert sannsynlighet ikke er egnet. Det kreves en grundigere tilnærming, som vektlegger usikkerhet og kunnskapsgrunnlag. Flere innenfor risikoanalysefaget mener at sannsynlighet kan bli brukt i analysene, såfremt dette gjelder subjektiv og kunnskapsbasert sannsynlighet. Fagfolk innenfor Securityfeltet derimot, mener man ikke kan vurdere sannsynlighet i det hele tatt. Det virker som de ulike fagpersonene legger ulik betydning i begrepet sannsynlighet, og at det dermed skaper store misforståelser. Flere tenker enda på risiko og sannsynlighet innenfor det teknisk-naturvitenskapelige perspektivet. Dermed blir det lett å avskrive enhver bruk av sannsynlighet. Risikoanalysefaget har derimot utviklet seg gjennom mange år, og den bayesianske tilnærmingen til risiko står som et eksempel på denne utviklingen. Avhandlingens resultater peker på at virksomheter må gjøre en vurdering av egne verdier, trusselaktører som kan være interessert i disse verdiene, deres intensjon, samt kapasitet og hvilke sårbarheter virksomheten har. Det som beskrives i standardene som omhandler tilsiktede handlinger er ment som en framgangsmåte som virksomheter kan ta utgangspunkt i, men som må tilpasses til deres egne behov og preferanser. Det er uenighet hvorvidt egne framgangsmåter for tilsiktede handlinger er hensiktsmessig. Fagfolk innenfor Safetyfeltet mener ulike begreper og ulik framgangsmåte vil gå imot hensikten i ISO 31 000 om en helhetlig risikostyring. Fagfolk innenfor Securityområdet mener fagfeltene er svært ulike og dermed må behandles ulikt. Dette er derimot lettere sagt enn gjort, da virksomheter må forholde seg til flere ulike fagområder, og det må gjøres prioriteringer angående hvor ressurser skal settes inn. Dersom det skal være ulike system og metoder for å tilnærme seg hver av disse fagfeltene vil det kunne skape forvirring. Det kan virke som om den største utfordringen er kompetanse. Hvert fagfelt vet for lite om det andre fagfeltet. Dette skaper uenighet og misforståelser. Det blir dermed viktig å presisere hva som blir lagt i ulike begreper og perspektiver. Begge fagfeltene har kommet med nyttige innspill, og det ene kunne ikke vært foruten det andre. Avhandlingen konkluderer med at uavhengig av hvilken framgangsmåte som blir brukt, så må risikobildet presenteres på en nøytral måte, dvs. at risikobildet blir delt inn i ulike kategorier som er like for alle fagfelt, for eksempel; lav, moderat, høy eller ekstrem. Slik kan beslutningstakere sammenligne mellom de enkelte og implementere sikringstiltak der hvor risikoen er størst.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwaynb_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-SV-IMKS/2014;
dc.subjectrisikoanalysenb_NO
dc.subjectrisikonb_NO
dc.subjectrisikovurderingnb_NO
dc.subjectsubjektiv sannsynlighetnb_NO
dc.subjectusikkerhetnb_NO
dc.subjectekspertvurderingernb_NO
dc.subjecttrusselnb_NO
dc.subjectsårbarhetnb_NO
dc.subjectterrornb_NO
dc.subjectterrorismenb_NO
dc.subjectsannsynlighetnb_NO
dc.subjectsafetynb_NO
dc.subjecttilsiktede handlingernb_NO
dc.subjectsecuritynb_NO
dc.subjectsorte svanernb_NO
dc.subjectsikringnb_NO
dc.subjectblack swansnb_NO
dc.subjectsamfunnssikkerhetnb_NO
dc.titleAnalysemetodikk i forbindelse med terrorisme - bruk eller ikke bruk av sannsynlighetnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Studentoppgaver (SV-IMS) [1061]
    Master- og bacheloroppgaver i Endringsledelse / Kunst og kulturvitenskap / Samfunnssikkerhet / Dokumentarproduksjon

Show simple item record