Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorAlvestad, Marit
dc.contributor.authorVelde Lønning, Kjersti
dc.date.accessioned2016-08-24T13:49:15Z
dc.date.available2016-08-24T13:49:15Z
dc.date.issued2016-06
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2401521
dc.descriptionMaster's thesis in Early childhood educationnb_NO
dc.description.abstractOppgavens design er en kvalitativ studie der målet mitt er å beskrive og fortolke foreldrenes opplevelse av hentesituasjonen i barnehagen. Innsamling av data har jeg gjort med bruk av intervjuguide som var med å lage en ramme for intervjuet. Jeg har intervjuet 12 foreldre i fire barnehager av ulik størrelse. Jeg har tatt utgangspunkt i følgende problemstilling: Hvilke opplevelser har foreldrene av hentesituasjonen i barnehagen, og hvordan kan dette knyttes opp til barnehagens kvalitet? Spørsmål som reises her er hvordan foreldrene karakteriserer en god avskjed i barnehagen, samt hvordan avskjedens karakter kan ha innvirkning på barna og deres foreldre. I teoridelen har jeg blant annet valgt å legge vekt på Bronfennbrenners utviklingsøkologiske modell (1979), perspektiver på foreldresamarbeid og barns relasjonelle behov. Videre tar jeg for meg forskning som kan knyttes opp til kvalitet i barnehagen. Dette er en selvstendig studie knyttet til det longitudinelle GoBaN studien, gjennom utvalget av foreldre. Innledningsvis presenteres blant annet studiens forbindelse med det nasjonale forskningsprosjektet og behovet for min studie. For å få frem sider ved foreldrenes opplevelser av fenomenet ”hentesituasjonen” med det utgangspunkt at deres erfaringer og meninger representerer virkeligheten, valgte jeg et fenomenologisk perspektiv. Som forsker med et kvalitativt blikk vil det være min tolkning av den aktuelle situasjonen som kommer frem og hermeneutikken som står sentralt i en konstruktivistisk forskertradisjon blir derfor fremtredende. Som kvalitativ forsker er ikke tallfestede fakta omkring foreldrenes opplevelse av hentesituasjonen det sentrale, men derimot å vise til tendenser og på den måten bidra til barnehagesektorens pågående diskurs omkring kvalitet i barnehagen. Resultatet som er skrevet frem indikerer hvilke faktorer foreldrene opplever har betydning for en god hentesituasjon i barnehagen. I drøftingen avslutningsvis ses resultatene i sammenheng med teori og forskning som er funnet relevant for studien.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwaynb_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-HF-IBU/2016;
dc.rightsNavngivelse 3.0 Norge*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/no/*
dc.subjectforeldrenb_NO
dc.subjectbarnehagevitenskapnb_NO
dc.subjecthentesituasjonnb_NO
dc.subjectbarnehagenb_NO
dc.subjectutdanningsvitenskapnb_NO
dc.titleForeldrenes opplevelse av hentesituasjonen i barnehagen knyttet til kvalitetnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::General education: 281nb_NO
dc.source.pagenumber75nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 3.0 Norge
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 3.0 Norge