Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorNjå, Ove
dc.contributor.authorBjørnsen, Mihaela Gabriela
dc.contributor.authorKnapstad, Tonja
dc.date.accessioned2017-10-05T13:21:53Z
dc.date.available2017-10-05T13:21:53Z
dc.date.issued2017-06-14
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2458770
dc.descriptionMaster's thesis in Risk management and societal safetynb_NO
dc.description.abstractUtgangspunktet for denne studien har vært å undersøke norske trafikanters kunnskap og kompetanse i forhold som omfatter tunnelsikkerhet, samt hvordan dagens føreropplæring er tilrettelagt for dette. Kompetanse har i denne sammenheng dreid seg om trafikanters evne til å forstå situasjoner, gjenkjenne faresignaler, samt foreta handlinger som bidrar til at en tunnelbrann ikke utvikler seg til en katastrofe. Med utgangspunkt i kompetansebegrepet forsøker denne studien å argumentere for en læringsprosess som kan bidra til utvikling av en sikker kjøreatferd i tunneler blant trafikanter. Studiens problemstilling har vært: Hvordan kan føreropplæringen bidra til økt bevissthet blant norske trafikanter i forhold som omfatter tunnelsikkerhet? Studiens problemstillingen legger til grunn et futuristisk perspektiv, hvor formålet har vært å undersøke hvilket potensial temaet sikker kjøring i tunneler har i føreropplæringen. For å få kunnskap til å besvare studiens problemstilling ble det i første omgang foretatt kvalitative intervjuer med nøkkelinformanter i Statens vegvesen og trafikkskoler. Det ble videre gjennomført en kvantitativ spørreundersøkelse blant trafikanter i fem ulike fylker, hvor 1700 respondenter utgjør studiens utvalg. For å få dybdekunnskap om de kvantitative data, ble det utført fokusgruppeintervjuer med trafikanter og sensorer i Statens vegvesen. Kvantitative og kvalitative funn har blitt tolket lys av studiens teoretiske perspektiver, som er forankret i ulike fagdisipliner. Følgende teoretiske perspektiver er vektlagt: systemteori, læringsteori og utvikling av kompetanse, samt teori om menneskelig atferd i krisesituasjoner. Resultater fra studien indikerer at temaet sikker kjøring i tunneler per i dag ikke er i samsvar med behovet for økt kunnskap og kompetanse blant norske trafikanter, og den høyrisikoen enkelte tunneler representerer. Føreropplæringens innhold har vist seg å ha en forklaringskraft for trafikanters kunnskap og kompetanse i tunnelkjøring under normale forhold, og for håndtering av en eventuell tunnelbrann. En forutsetning i denne sammenheng er at tunnelopplæringen strekker seg til de øverste nivå i GDE-matrisen. Resultatene fra undersøkelsene viser at erfaring i tunnelkjøring og føreropplæringens innhold påvirker trafikanters atferd ved en eventuell tunnelbrann. Videre har undersøkelsene vist at føreropplæringens innhold og kunnskap om brannberedskap påvirker trafikanters oppfattelse av tunnelkjøring. Ved å ta i betraktning disse aspektene kan føreropplæringen bidra til økt bevissthet blant norske trafikanter i forhold som omfatter tunnelsikkerhet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwaynb_NO
dc.subjectsamfunnssikkerhetnb_NO
dc.subjecttunnelsikkerhetnb_NO
dc.subjectsikker kjøring i tunnelernb_NO
dc.subjectsikkerhetsstyringnb_NO
dc.subjectSTAMPnb_NO
dc.subjectlæringnb_NO
dc.subjectrisikopersepsjonnb_NO
dc.subjectatferd i krisesituasjonernb_NO
dc.subjectfortolkning og forståelse i ukjente omgivelsernb_NO
dc.titleSikker kjøring i tunneler.nb_NO
dc.title.alternativeEn studie av trafikanters kunnskap om kjøring i norske tunneler, og hvordan norske myndigheter kan tilrettelegge for læring som utvikler trafikanters kompetanse i tunnelsikkerhet.nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.versionsubmittedVersionnb_NO
dc.rights.holderMihaela Gabriela Bjørnsen og Tonja Knapstadnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • Studentoppgaver (SV-IMS) [873]
    Master- og bacheloroppgaver i Endringsledelse / Kunst og kulturvitenskap / Samfunnssikkerhet / Dokumentarproduksjon

Vis enkel innførsel