Now showing items 122-141 of 184

  • Regnskap i privat sektor: En teoretisk og empirisk studie med fokus på bedrifter i oljesektoren 

   Olsen, Andrea; Thu, Karoline (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06)
   Denne masterutredningen har som formål å studere om det er samsvar mellom regnskapsteori, regnskapsnormer og regnskapspraksis. Utredningen fokuserer på private bedrifter, som involverer seg i markedsmessige byttetransaksjoner ...
  • Regnskapsmanipulasjon -Hvordan skjer det og hvordan kan det avdekkes 

   Beqiri, Hysni (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06)
   Hensikten med oppgaven er å belyse temaet regnskapsmanipulasjon. Leseren vil få presentert grunnleggende regnskapsteori sammen med ulike metoder som typisk anvendes ved manipulering av regnskapet. Deretter blir leseren ...
  • Regnskapsmanipulering i olje- og gassnæringen 

   Lunde, Ane (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06)
   I denne oppgaven undersøkes ”Regnskapsmanipulasjon i olje- og gassnæringen”. Forskningsbidraget innen periodiseringsmanipulasjon i olje- og gassnæringen, er en lineær regresjon utført med en avhengig variabel som er estimert ...
  • Regnskapsmessig behandling av leieavtaler etter internasjonale regnskapsregler 

   Paust-Andersen, Erik (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06-15)
   Denne masteroppgaven omhandler regnskapsmessig behandling av leieavtaler for leietakere. Formålet med oppgaven har vært å undersøke hvorvidt ny regnskapsstandard for leieavtaler leder til et bedre beslutningsgrunnlag ...
  • Regnskapsmessig behandling av verdifall på eiendeler: En empirisk studie av to bedrifter i oljesektoren. 

   Henriksen, Aleksander; Austvik, Bjørnar (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06)
   Private bedrifter med lønnsomhetsformål har som målsetning å skaffe størst mulig overskudd til eierne med de ressurser bedriften har tilgjengelig. Inntekter skaffer de seg gjennom markedsmessige byttetransaksjoner, dvs. ...
  • Returns and volatility spillover effect between foreign exchange and stock market; Analysis on Norway, Sweden and Denmark 

   Nyhage, Kristoffer (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-06-17)
   This thesis examines the return and volatility effects between the foreign exchange and stock markets in three Scandinavian countries—Norway, Sweden, and Denmark. VAR models, Granger causality tests, impulse response ...
  • Revisjonsbevis generert fra Big Data og Big Data Analytics 

   Vårin, Bjørnø; Nordhus, Malin (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06-15)
   Ved inntoget av Big Data og Big Data Analytics i revisjonsmetodikken endres arten av revisjons-bevis og nye utfordringer rundt påliteligheten av revisjonsbevis oppstår (Appelbaum, Kogan & Miklos, 2017, s.8). Formålet med ...
  • Revisors uavhengighet – en undersøkelse av revisjons- og rådgivningshonorar hos 50 norske selskaper 

   Valheim, Hilde (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2019-01)
   Denne masteroppgaven undersøker 50 norske selskaper for å analysere forholdet mellom revisjons- og rådgivningshonorar. Forholdet vil kunne si noe om hvorvidt revisor er uavhengig av sin klient på bakgrunn av disse honorarene. ...
  • Risikopreferanser og overkonfidens 

   Reppen, Lisa Marie; Groven, Mari Selliseth (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-06)
   Formålet med oppgaven har vært å kartlegge risikopreferanser hos overkonfidente og undersøke om individer velger annerledes dersom beslutninger tas på vegne av andre enn seg selv. For å kunne besvare problemstillingen ...
  • Rogaland på børs - Hvorfor går ikke selskap på børs? 

   Motland, Tonje; Bjelke-Andersen, Marianne (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-02)
   «Bråstopp for børsnoteringer» lyder overskriften på Stavanger Aftenblads artikkel i 2012. Etter flere år med høy noteringsaktivitet i regionen har utviklingen stagnert. Siste lokale børsintroduksjon var i 2012. Per i dag ...
  • Skolens læringsmiljø – avgjørende for elevenes akademiske prestasjoner? 

   Bygdevoll, Maria; Melby Melkevig, Hege (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-06)
   Enkelte kritikere hevder at resultatfokuset gir et snevert mål på hva som er kvalitet på skolen, og at skolene legger for mye vekt på det som lar seg måle og dermed glemmer læringsmiljøet. I denne oppgaven ønsket vi å ...
  • Stakeholders participation in the Innovation Process 

   Moreno, Ramon; Doderovic, Marina (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-07-17)
   This master thesis aims to study the stages in which startups include relevant stakeholders in their innovation process. The study seeks to contribute and enrich the innovation management literature regarding stakeholder ...
  • Stavanger Forum - en samfunnsøkonomisk analyse 

   Cam, Øzgur; Risa, Gaute (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06-15)
   Formålet med denne oppgaven er å belyse de regionale økonomiske ringvirkningene av driften til Stavanger Forum. Rammeverket er forankret i et samfunnsøkonomisk perspektiv, og problemstillingen formulert er: «Er driften av ...
  • Stavanger Smart City Initiative: The Utilization of Open Data Enforces Innovation 

   Tarandeli, Rizkika Widya (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-06-15)
   Many governments and municipalities are implementing smart solutions to their cities. Open data is a term used to describe sets of information published in a portal to be publicly available and free to utilize, reuse, and ...
  • Strategisk virksomhetsstyring og strategirealisering i en Lean kontekst 

   Sunde, Bjørg Amalie (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-05-25)
   Målsettingen med denne studien er å belyse hvordan drive Strategisk virksomhetsstyring og strategirealisering i en Lean kontekst. F&C-nettverket i Equinor har etablert en strategisk forbedringsagenda med fem strategiske ...
  • Størrelse og lønnsomhet i fiskeflåten i Norge 

   Yang, Mei (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-06-17)
   Selskap i markedsøkonomien varierer i størrelse, lønnsomhet, og overlevelse. Hva er faktorene som avgjør disse observerte variablene? Hvordan virksomheten driver har alltid vært et populært tema for forskning i privat og ...
  • Supporting organizational change through a focus on change readiness 

   Seloter, Rolf Atle (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-05)
   Hensikten med denne oppgaven er å måle endringsklarheten i Sør-vest politidistrikt. Til dette er det benyttet et spørreskjema hentet fra Cawsey et al., 2016. Undersøkelsen ble sendt ut til politidistriktets ca. 1200 ansatte ...
  • Surfonomics: The Value of a Wave 

   Gilje, Helene Larsen (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06)
   Surfing as an ocean recreational activity is open access and generally without entrance fees. Valuing the recreational activity can, therefore, not be determent as straightforward as market commodities. Through “surfonomics” ...
  • Target cost in Statoil projects: The effects of capital expenditure targets 

   Atkinson, Kristian (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-05)
   This paper consists of an explorative investigation into the effects of the concept “target cost” in development projects executed by the Norwegian energy company Statoil ASA. Target cost is a financial target towards ...
  • Terrorism and the Impact on the Economic Growth in France: A Synthetic Control Approach 

   Chauvin, Thomas; Engen, Helena (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06-12)
   This thesis maps out whether terrorism affects a country’s economy and explains which factors it affects in order to have an impact on the economic growth. We have chosen to look at the coordinated terror attacks in Paris, ...