Show simple item record

dc.contributor.advisorStanghelle, Cecilie Evertsen
dc.contributor.authorØstvoll, Anita
dc.date.accessioned2019-10-18T19:20:27Z
dc.date.available2019-10-18T19:20:27Z
dc.date.issued2019-06
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2623294
dc.descriptionMaster's thesis in Special educationnb_NO
dc.description.abstractTemaet for denne masteroppgaven er gruppeledelse i barnehagen, forstått som pedagogers ledelse av barnegruppen i den daglige praksis i barnehagen. Målet med studien er å undersøke barnehagelæreres opplevelse av og erfaring med tematikken, for å få en forståelse av og innsikt i de muligheter og utfordringer som ligger i arbeidet med ledelse av barnegruppen i hverdagen. Forskningsspørsmål Følgende tre forskningsspørsmål blir stilt i studien: 1) Hvordan forstår barnehagelærerne begrepet gruppeledelse? 2) Hvordan jobber barnehagelærerne for å fremme en god gruppeledelse på egen avdeling? 3) Hvilke utfordringer opplever barnehagelærerne i arbeidet med gruppeledelse? Metode Kvalitative forskningsintervju er valgt som verktøy for innsamling av data og fortolkende fenomenologisk analyse er videre valgt som metodisk tilnærming for analyse av datamaterialet i studien. Utvalget består av 8 barnehagelærere fra 3 private og 5 kommunale barnehager i 4 ulike kommuner. 5 deltakere jobber på småbarnsavdeling (1-3 år) og 3 jobber på avdelinger for de eldste barnehagebarna (4-6 år). Analysen i studien er lagt til gruppenivå, med fokus på det som går igjen i datamaterialet på tvers av case. Resultater Resultater fra studien knyttet til de tre forskningsspørsmålene er: 1) Barnehagelærerne knytter begrepet gruppeledelse opp mot de voksnes rolle og væremåte i ledelsen av barnegruppen samt arbeid for å skape et godt fellesskap og godt miljø på avdelingen. 2) Barnehagelærerne gir uttrykk for at de jobber med å utvikle trygghet og gode relasjoner både mellom voksen-barn, barn-barn og voksen-voksen på avdelingen. Relasjonelt jobbes det videre med voksnes funksjon som rollemodeller, gode holdninger til alle barn, refleksjon og faglig utvikling samt arbeid med å skape fellesskapsfølelse på avdelingen. Strukturelt trekkes inndeling i smågrupper, gode rammer, rutiner og organisering samt planlegging frem som viktig for å fremme en god gruppeledelse. 3) Barnehagelærerne opplever balansegangen mellom hensynet til enkeltbarnet og hele barnegruppen samt balansegangen mellom struktur og fleksibilitet som utfordrende og det trekkes frem utfordringer med å se alle barna når en er mye oppdelt i smågrupper. Barnehagelærerne gir videre uttrykk for at foreldresamarbeid, fravær blant de voksne og liten tid til planlagt pedagogisk arbeid er faktorer som kan føre til utfordringer i arbeidet med gruppeledelsennb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwaynb_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-HF-IGIS/2019;
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectspesialpedagogikknb_NO
dc.subjectgruppeledelsenb_NO
dc.subjectrelasjonernb_NO
dc.subjectstrukturnb_NO
dc.subjectbarnehagekvalitetnb_NO
dc.subjectutdanningsvitenskapnb_NO
dc.titleÅtte barnehagelærere sine erfaringer med gruppeledelse i barnehagennb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::Special education: 282nb_NO
dc.source.pagenumber113nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Master's theses (HF-IGIS) [473]
    Masteroppgaver i Spesialpedagogikk / Masteroppgaver i Migration and intercultural relations/Masteroppgaver i Matematikkdidaktikk

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal