Show simple item record

dc.contributor.advisorTarigan, Ari Krisna Mawira
dc.contributor.advisorØvrebekk, Agnethe Berger
dc.contributor.authorHuynh, Stina Tran
dc.contributor.authorJahren, Eline Solerød
dc.date.accessioned2019-10-29T17:30:15Z
dc.date.available2019-10-29T17:30:15Z
dc.date.issued2019-06-15
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2625277
dc.descriptionMaster's thesis in Urban development and designnb_NO
dc.description.abstractOvervann er et resultat av nedbør og snø som har smeltet. Mye av dette regnvannet og smeltevannet infiltreres i jorden, mens noe blir værende igjen på overflaten. Det er dette vannet som blir kalt overvann. Overvann blir som regel betraktet som et problem og det er ofte fokus på hvordan det kan ledes vekk fra byrommene raskest mulig. I denne oppgaven rettes fokuset imidlertid mot hvordan overvann kan utnyttes som en ressurs i utviklingen av gode byrom. Ved å se lokal overvannshåndtering og utviklingen av byrom i sammenheng, kan kvaliteten i byrommene styrkes. Sola sentrum er valgt som oppgavens studieområde. Dette er fordi det regner mye i Sola sentrum og området er svært utsatt for flom da arealene består av mye impermeable flater og mange lavbrekk, samt har et relativt stort nedslagsfelt. Sola sentrum er et interessant analyseområde også fordi det er lokalisert utenfor bybåndet, noe som har ført til utfordringer når det gjelder aktivisering av byrommene. Sola sentrum vil oppleve en økning i nedbør frem mot 2100 som følge av klimaendringer. Økte nedbørsmengder kan føre til at overvannssystemene under bakken blir overbelastet, noe som videre kan resultere i store samfunnsøkonomiske kostnader. Dette kan forhindres ved å tilrettelegge for lokale overvannsløsninger i byrommet som kan infiltrere og fordrøye overvannet, samt sørge for trygg avledning i flomveger. Disse tre metodene for håndtering av overvann utgjør treleddsstrategien. Lokal overvannshåndtering bidrar til å styrke det biologiske mangfoldet samt etterfylle grunnvannet. I byrom kan det å utnytte overvann som ressurs tilrettelegge for estetiske kvaliteter i form av beplantning, spennende materialbruk, bassenger med permanent vannspeil, etc. For at byrommene skal bli gode er det vesentlig at disse elementene dimensjoneres med hensyn til den menneskelige skalaen. Det vil si at elementene skal plasseres i øyehøyde slik at brukerne av byrommet enkelt kan interagere med dem. I utviklingen av byrommene er følgende parametere benyttet for å oppnå god overvannshåndtering og attraktive oppholdssteder: vann, det grønne, materiale og interaksjon. Det er valgt ut fire fokusområder i oppgaven: Vanntorget, Sansetorget, Multiparken og Solakrossen. I hvert av disse byrommene er det tilrettelagt for lokale overvannsløsninger som bidrar til å gi mennesker spennende og varierte sanseinntrykk. På Vanntorget, som ligger i et lavbrekk, er hovedelementet et fordrøyningsbasseng med permanent vannspeil som kan håndtere 93 000 liter vann. På Sansetorget er fokuset rettet mot tilfredsstillelse av sansene. Torget bærer preg av fargerik og aromatisk beplantning samt et variert utvalg av materialer. Disse elementene bidrar til å håndtere overvannet lokalt. Multiparken er lokalisert i det laveste punktet i Sola sentrum. I dette området er det derfor plassert et oversvømmelsesareal med dobbel funksjon. Løsningen har kapasitet til å fordrøye 5 600 000 liter overvann. Ved oppholdsvær kan arealet benyttes til både rekreative og aktive formål. I Solakrossen er hovedelementet en gjennomgående vannrenne. Vannrennen samler overvannet og leder det innom flere dammer med permanent vannspeil og beplantning før det ender opp i bassenget på Vanntorget. Ved å implementere en overordnet overvannsstrategi i utviklingen av byrommene i Sola sentrum, kan et sterkere og mer helhetlig sentrum oppnås. Overvannsløsningene bidrar til å knytte byrommene sammen ved at de tilrettelegger for et gjennomgående fokus på å utnytte overvann som ressurs. Samtidig bidrar overvannsstrategien til at området er godt rustet mot fremtidige klimautfordringer. Løsningene tilrettelegger også for varierte sanseinntrykk, lek og rekreasjon og gjør med dette området mer opplevelsesrikt. Dette kan videre bidra til økt aktivitet i byrommene i Sola sentrum.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwaynb_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-TN-ISØP/2019;
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectlokal overvannshåndteringnb_NO
dc.subjectbyromnb_NO
dc.subjectsanseinntrykknb_NO
dc.subjectsentrumsutviklingnb_NO
dc.subjecturban designnb_NO
dc.subjectbyutviklingnb_NO
dc.subjectbyplanleggingnb_NO
dc.titleByrom møter vannnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Urbanism and physical planning: 230nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Master's theses (TN-IØRP) [733]
    Masteroppgaver i Byutvikling og urban design / Masteroppgaver i Offshore technology : risk management / Masteroppgaver i Risikostyring / Masteroppgaver i Teknologi/Sivilingeniør : industriell økonomi / Masteroppgaver i Teknologi/Sivilingeniør : risikostyring / Masteroppgaver i Teknologi/Sivilingeniør : samfunnssikkerhet

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal