Show simple item record

dc.contributor.advisorJernes, Margrethe
dc.contributor.advisorWadel, Carl Cato
dc.contributor.authorLog, Rita
dc.date.accessioned2020-10-23T13:10:01Z
dc.date.available2020-10-23T13:10:01Z
dc.date.issued2020-08-28
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2684825
dc.descriptionMaster's thesis in Early childhood educationen_US
dc.description.abstractSammendrag Temaet for denne studien er å undersøke hvordan elever erfarer læring når er deltagende i et praksisprosjekt sammen med lærer og medelever. Skolen jeg har valgt å forske på, har flyttet undervisningen ut i praksisfeltet. Jeg har valgt å avgrense forskningen til barne- og de ungdomsarbeideres opplevelser knyttet til barnehagepraksis. Bakgrunnen for denne studien har vært å undersøke et praksisprosjekt hvor elevene på Barne- og ungdomsarbeiderfaget har gjennomført alle programfagene i praksis. Formålet med studien har vært å få økt kunnskap om hvordan praksis kan gi elevene kunnskaper ved å flytte klasserommet ut i barnehagen. Problemstillingen er: Hvordan erfarer elever fra barne- og ungdomsarbeiderfaget læring i barnehagepraksis gjennom praksisprosjektet? Temaet er valgt fordi jeg ser behovet for en mer praksisrettet utdannelse. Tidligere forskning påpeker behovet for å styrke fag og fagligheten i yrkesopplæringen og at praksis og teori må bindes tettere sammen. Praksisprosjektet har på mange måter klart å forene praksis og teori, og elevene opplever arbeidet i praksisfellesskapet som meningsfylt. Teoritradisjonen jeg baserer analysene på er sosiokulturelle perspektiver på kunnskap og læring. Jeg har vært opptatt av å undersøke hvordan elevene lærer gjennom deltakelse i praksisfellesskapet. Kunnskap og mening blir produsert i samspill med lærer, medelever og andre som arbeider i barnehagen. Jeg har benyttet kvalitativt forskningsdesign med semistrukturert intervju. I analysen har jeg både et fenomenologisk og et hermeneutisk perspektiv. Ettersom formålet med studien har vært å studere egenskaper fremfor utbredelse har jeg valgt kvalitativ metode. Det sentrale i studien har vært å forstå perspektivet til informantene. De viktigste funnene fra studien er knyttet til elevenes opplevelser av å lære i praksis. Erfaring, mestring og støtte fra lærer er sentrale funn som har betydning for elevenes muligheter til å bevege seg inn i et praksisfelleskap. Praksis oppleves som meningsfylt for elevene blant annet fordi det er en god sammenheng mellom teori og praksis. Det er også et viktig funn i studien at elever som nå er lærlinger kan synes at teorien er vanskeligere å forstå. Elevene kan oppleve å måtte stå mer alene som lærlinger uten støtte fra den mer kompetente andre. Studien konkluderer med at elevene trenger lærer som et støttende stillas både for å tilgang til erfaringer, men også for å skape mening rundt erfaringer. Studien viser også at det er noen viktige faktorer som må til for at det skal være en koherens mellom teori og praksis. Et sentralt funn i studien er at det etableres en annen måte å lære teori på. Andre typer koblinger mellom teori og praksis er mulig i barnehagekonteksten enn i skolekonteksten som er preget av dekontekstualisert læring. Lærerens tilstedeværelse i praksis er med på å gi elevene tro på sin egen mestring, hun er et støttende stillas som hjelper elevene til å reflektere og trekker teorien inn i praktiske hendelser. Det relasjonelle perspektivet i praksisfellesskapet ser også ut til å være viktig for motivasjon, trivsel og læring.en_US
dc.description.abstractAbstract The subject of this study is how vocational students experience learning when they participate in a project along with their teacher and peers as part of work placement. The school I am researching provides tuition at the institution of work placement instead of in a conventional classroom. I have chosen to limit the scope of my research to the students in the vocational study program “Children and Youth Development”, and to their experiences while at working in a kindergarten. The background of this study has been to investigate a project where these students have completed all their vocational subject curricula while at work placement. The purpose of the study has been to obtain more knowledge about how moving the classroom into the kindergarten can enhance the students’ learning and knowledge. The research question is: How do students at the vocational study program “Children and Youth Development” experience learning while carrying out a practical project at work placement in a kindergarten? This topic is chosen because I see the need for a more practical, work-related education. Former research points out the need to strengthen the professionalism in vocational training, and the need to weave theory and practice closer together. Our practical project has in many ways achieved to unite theory and practice, and the students experience the practical work within the community of practice as meaningful. The theoretical tradition I base my analyses on are sociocultural perspectives on knowledge and learning. I have been concerned with investigating how students learn through participation in their community of practice. Knowledge and meaning are created in an interplay between teacher, fellow students and others who work in the kindergarten. I have used a qualitative research design with semi-structured interviews and focus-group interviews. My analysis carries both a phenomenological and a hermeneutical perspective. I have chosen a qualitative methodology since the purpose has been to study features rather than prevalence. It has been essential to understand the perspective of the informants. The most important findings in this study are linked to the students’ reported learning from work placement. Experience, achievement, and support from the teacher are important findings that are significant for the students’ possible inclusion into the community of practice. The students experience work placement and practical tasks as meaningful because, among other things, there is a clear connection between theory and practice. It is also an important finding in this study that students who are now trainees, often find theory difficult to grasp. Without the support from the more competent other, the students often would find themselves as more “isolated” trainees. My study concludes that the students need their teacher as a supportive scaffold, not only to access the teacher’s experience, but also to create meaning from their own experiences. This study also shows that some important factors must be present for the connection between theory and practice to be coherent. An important finding in my study is that a different way of learning theory is facilitated. In the context of a kindergarten other kinds of links between theory and practice are possible than in a school context, which is marked by decontextualized learning. The presence of a teacher at work contributes to her students’ belief in their abilities; she is a supportive scaffold who helps the students reflect upon their experiences, and who helps them connect the dotted lines between theory and real-life, practical events. The relational perspective within this community of practice also seems to be important for the students’ motivation, well-being and learning.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayen_US
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-HF-IBU/2020;
dc.subjectbarnehagelærerutdanningen_US
dc.subjectpraksislæringen_US
dc.subjectbarne- og ungdomen_US
dc.subjectlæringen_US
dc.subjectRefleksjonen_US
dc.subjectbarnehageen_US
dc.title«I år har vi ikke gått på skolen, vi har jobba!» Når klasserommet flyttes ut i praksis - en studie av elevers erfaringer fra barnehagepraksis i videregående opplæringen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record