Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHansen, Linda
dc.date.accessioned2015-07-07T08:31:33Z
dc.date.available2015-07-07T08:31:33Z
dc.date.issued2015-05-21
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/286605
dc.descriptionMaster's thesis in History didactics.nb_NO
dc.description.abstractDenne avhandlingen handler om læreres bruk av film i historieundervisningen. Jeg har undersøkt hvordan og hvorfor 19 historielærere fra Stavangerområdet som underviser på videregående trinn oppgir at de bruker film i historieundervisningen. Metoden for denne undersøkelsen var kvalitativ med innslag av kvantitative trekk, og bestod av muntlige semi-strukturerte intervju og en temasentrert analyse- og drøftingsdel. Utgangspunktet for denne oppgaven er at dagens elever i stor grad får historieforståelsen sin fra film, ikke fra lærebøker o.l., og at de i lys av dette må kunne behandle dette verktøyet og stille seg kritiske til den fremstillingen som fremkommer i film. Dermed ble det lagt ekstra vekt på hvordan lærerne bruker film for å fremme kritisk tenkning hos elevene. I tillegg til dette fokuseres det på film i forhold til andre læremidler, samt eventuelle utfordringer ved å bruke film som læremiddel i historieundervisningen. Oppgaven er inndelt i syv kapitler. Kapittel 1 består av oppgavens introduksjon, samt presentasjon av problemstilling og tilhørende forskningsspørsmål. I kapittel 2 avklares diverse sentrale begreper og det foretas en gjennomgang av filmens rolle i tidligere og nåværende læreplanverk. I kapittel 3 presenterer jeg forskningsstatusen, og her vil jeg ta for meg fem verk i form av tidligere nasjonal og internasjonal forskning. I tillegg presenteres det aktuell litteratur som har vært sentral i denne prosessen. Kapittel 4 er en gjennomgang av undersøkelsens utvalg og metoden jeg har brukt for å undersøke problemstillingen og for å analysere funnene. Kapittel 5 og kapittel 6 utgjør oppgavens hoveddel, og her presenterer og drøfter jeg funnene som fremkom, i tematisk rekkefølge. I kapittel 5 fokuserer jeg på hvor mye av undervisningstiden informantene brukte på film, hvilke typer film som ble nevnt, om lærerne har pedagogiske opplegg til filmene og hvordan hovedtrekkene rundt disse ser ut, samt hvor mye de brukte film i forhold til andre læremidler. I kapittel 6 fokuserer jeg på hvorfor informantene brukte film, i hvilken grad de brukte film for å fremme kritisk tenkning hos elevene, samt utfordringer ved å bruke film i historieundervisningen. I siste og syvende kapittel presenteres det en konklusjon og en overordnet drøfting av funnene, som i tillegg sammenlignes med forskningsresultater fra tidligere forskning. Det gis også tips til videre forskning innenfor dette feltet. Helt til slutt kommer bibliografien og vedleggene.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwaynb_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-HF-IKS/2015;
dc.subjecthistoriedidaktikknb_NO
dc.subjectfilmnb_NO
dc.subjectkunnskapsløftetnb_NO
dc.subjecthistorieundervisningnb_NO
dc.subjectkritisk tenkningnb_NO
dc.titleSnurr film og slapp av? En undersøkelse av læreres filmbruk i historieundervisningen.nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::Subject didactics: 283nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::History: 070


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel