Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorLinge, Tone Therese
dc.contributor.authorForsstrøm, Sofie
dc.contributor.authorNødtvedt, Malene Salbu
dc.date.accessioned2022-02-01T16:51:44Z
dc.date.available2022-02-01T16:51:44Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.uis:inspera:80420649:34935589
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2976368
dc.description.abstractI denne bacheloroppgaven er temaet intern krisekommunikasjon, sett i lys av hvordan det kan bidra til effektivisering av krisehåndtering. Dette temaet ble valgt på bakgrunn at vi mener intern- krisekommunikasjon og krisehåndtering er meget interessante temaer å belyse, ettersom sammenligningsgrunnlaget og teorien på fagfeltet er lite framtredende. På bakgrunn av dette formulerte vi følgende problemstilling: “Hvordan kan intern krisekommunikasjon bidra til effektiv krisehåndtering før og under en pandemi i restaurantbransjen?” For å besvare problemstillingen har vi benyttet kvalitativ metode med et eksplorerende forskningsdesign. Det ble utført dybdeintervjuer av informantene for å nå til kjernen i temaet i problemstillingen. Vi har intervjuet personer vi opplever som egnet til oppgavens innhold, med god erfaring i restaurantbransjen, som tilførte viktig informasjon til prosjektet. Teorien på fagfeltet som blir presentert i oppgaven er basert på forskningsartikler og fagbøker som vi mener er av høy kvalitet og godt innhold. Ut ifra undersøkelsens funn, kan vi ikke trekke noen direkte linjer til store deler av teorien. Dette ble klart for oss da informantenes besvarelser ofte var motstridene med anbefalinger og meninger i teorien. I teorien fokuserte vi spesielt på Intern krisekommunikasjon, kommunikasjonskanaler, beredskap og kriseledelse på bakgrunn av informantens interessante uttalelser rundt disse faktorene, samt fokuset teoretiskstoff vektlegger disse. Oppgaven konkluderer med at alle bedrifter burde ha klare retningslinjer på intern krisekommunikasjon, både før og under en krise, for å etablere en effektiv krisehåndtering. Det blir også konkludert med beredskapsplanlegging er nødvendig å ha god kontroll på, samt øving og drilling vedrørende disse forberedelsene på kriser.
dc.description.abstractIn this bachelor assignment the main topics are internal crisis communication, seen in the light of how it can contribute to effective crisis management. This topic was chosen on the basis that we believe that internal crisis communication and crisis management are very interesting topics to shed light on, as the basis for comparison and theory in the field is not very prominent. On the basis of this, we formulated the following main issue: "How can internal crisis communication contribute to effective crisis management before and during a pandemic in the restaurant industry?" To answer the main issue, we have used a qualitative design with in-depth interviews conducted to get to the core of the topic in the issue. We have interviewed people we perceive as suitable for the content of the thesis, with good experience in the restaurant industry, who added important information to the project. The theory in the field that is presented in the thesis is based on research from relevant articles and books that we believe are of high quality and good content. Based on the findings of the study, we cannot draw any direct lines to large parts of the theory. This became clear to us as the informants' answers were often contradictory with recommendations and opinions in theory. In theory, we focused especially on crisis management, internal communication, communication channel and crisis communication on the basis of the informant's interesting statements about these factors. They were also chosen on the basis that these factors are important in relation to internal crisis communication. The thesis concludes that all companies should have clear guidelines on internal crisis communication, both before and during a crisis, in order to establish effective crisis management. It is also concluded that contingency planning is necessary to have good control over, as well as practice and drilling regarding these preparations for crises.
dc.languagenob
dc.publisheruis
dc.titleKan intern krisekommunikasjon bidra til effektivisering av krisehåndtering?
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • Studentoppgaver (SV-NHS) [421]
    Master- og bacheloroppgaver i International hotel and tourism leadership / serviceledelse

Vis enkel innførsel