Show simple item record

dc.contributor.advisorTarigan, Ari Krisna Mawira.
dc.contributor.advisorMoen, Eirik.
dc.contributor.authorUlland, Mathias Aase.
dc.contributor.authorTyler, Philip Alexander Skjærpe.
dc.date.accessioned2022-07-19T15:53:36Z
dc.date.available2022-07-19T15:53:36Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.uis:inspera:106587405:50696893
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3006806
dc.description.abstractI løpet av de siste årene så har tallet på innbyggere i Bryne økt kraftig og det bygges stadig vekk nye boligområder for å legge til rette for dette. Mesteparten av de nye boigområdene bygges i utkanten av Bryne hvor det er mye ubebygd areal å ta av, men nå skal et område som lenge har stått ubebygd midt i Bryne også utbygges. Dette området kalles Tunheim, og ligger litt sør for Bryne sentrum. Tunheim har en veldig gunstig plassering for å bygge et boligområde, men har ikke blitt brukt før nå grunnet vanskelige geotekniske og vann-relaterte grunner. Grunnen på Tunheim består av mye leire og har derfor veldig dårlig permeabilitet, og de finkornede massene grunnen veldig ustabil. I tillegg til dette så ligger området lavt i forhold til nærområdet og blir derfor utsatt for store mengder avrenning fra nærliggende områder. Før dette området skal utbygges så er det vedtatt i reguleringsplanen at massene i grunnen skal skiftes ut til mer stabile masser, og det må lages en løsning for overvannshånderingen i dette området. I denne oppgaven lager vi en overvannsløsning for dette nye boligområde på Tunheim. Vi utfører først et litteraturstudie om overvann for å finne ut de ulike aspektene vi må ta hensyn til. Deretter så ser vi på de ulike typene tiltak vi kan benytte for å forbedre overvannsituasjonen. Vi analyserer situasjonen på området for å finne ut hvor store vannmengder og andre problemer vi må håndtere. Med et fokus på naturbaserte og blågrønne løsninger lager vi en overvannsløsning som håndterer overvannet på Tunheim, samtidig som det tilfredstiller kommunen sine krav om vann og avløpsystemer.
dc.description.abstractDuring the last few years Bryne has seen a big increase in inhabitants, and this has resulted in more residential areas being built. Most of these new areas are built on the outskirts of Bryne, but now an area in the middle of Bryne which has remained untouched for a long time will be built. This area is called Tunheim, and is located south of Bryne city centrum. Tunheim has a very suitable location for a residential area, but has not been unsed untill now because of difficult geotechnical and water-related issues. The soil located here contains a lot of clay and therefore has very low permeability, and the finegrained mass makes for unstable building ground. This area is also located in a low area in comparison to the nearby terrain and is thererfore subject to large volumes of runoff water. Before this area is ready to be built on it has been demanded by the zoning plan that the soil in the area is to be dug out and replaced by more stable mass, and a plan for stormwater is to be made. In this thesis we will make a stormwater management plan for this new residential area on Tunheim. First we will conduct a literal study on stormwater to find the different aspects we need to consider. After that we will look at the different measures we can use to improve the stormwater situation on Tunheim. We will then analyze the current stormwater situation to find the volumes of water, and other problems we will have to solve. While focusing on blue-green and nature-based solutions we will plan a stormwater system that solves the stormwater situation on Tunheim, while it satisfies Time kommune’s demands in relation to water systems.
dc.languagenob
dc.publisheruis
dc.titleProsjektering av overvann på Tunheim
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Studentoppgaver (TN-ISØP) [1221]
    Master- og bacheloroppgaver i Byutvikling og urban design / Offshore technology : risk management / Risikostyring / Teknologi/Sivilingeniør : industriell økonomi / Teknologi/Sivilingeniør : risikostyring / Teknologi/Sivilingeniør : samfunnssikkerhet

Show simple item record