Show simple item record

dc.contributor.advisorRoberts, Peder.
dc.contributor.authorWeisz, Susanne
dc.date.accessioned2022-07-20T15:51:18Z
dc.date.available2022-07-20T15:51:18Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.uis:inspera:110337907:23189225
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3007284
dc.description.abstractKoreakrigen var en væpnet konflikt som varte i perioden 1950-1953. Dette var en krig mellom Nord- og Sør-Korea, der nord fikk støtte fra Sovjetunionen og Kina, mens Sør-Korea fikk støtte av USA-ledede vestlige styrker. På grunn av både medlemskap i NATO og FN deltok også Norge i denne krigen. Denne oppgaven tar for seg den norske utenrikspolitikken i den kalde krigen, med spesielt fokus på hvordan Norge har fremmet seg som en fredsnasjon igjennom det norske feltsykehuset i Korea. I sammenheng med dette har denne studien også tatt for seg og drøftet ulike typer maktbruk, forholdet Norge hadde til FN, NATO og USA under Koreakrigen. Problemstillingen som ligger til grunn for denne oppgaven er: Hvordan og hvorfor brukte Norge feltsykehuset for å fremme seg selv som en fredsnasjon under Koreakrigen? For å svare på problemstillingen baseres empirien i denne oppgaven på arkivmateriale. Det teoretiske grunnlaget baseres på tre ulike dimensjoner av begrepet makt; synlig, skjult og usynlig makt. Disse blir basert på Robert A. Dahl, Peter Bachrach og Morton S. Baratz og Joseph Nye. Teorier om begrepet fredsnasjon og Norges utenrikspolitikk i FN tas også i bruk. Gjennom en narrativ innholdsanalyse av utvalgt arkivmateriale finner denne studien ut av at det norske feltsykehuset var gunstig for alle parter. Å bidra med et militært feltsykehus som hjelper skadde og lidende mennesker, i motsetning til å sende soldater, kan bli ansett som et humanitært bidrag, til tross for at det var av militær art. På denne måten kunne et slikt bidrag forsterke det norske rykte som en fredsnajson, samtidig som at de politiske kravene til både FN og USA igjennom medlemskapet i NATO ble oppfylt.
dc.description.abstractThe Korean War was an armed conflict which lasted from 1950-1953. The war was between North and South Korea; the North received support from the Soviet Union and China, while South Korea received support from US-led Western forces. Due to the membership in NATO and the UN, Norway also participated in this war. This thesis deals with Norwegian foreign policy during the Cold War, with special focus on how Norway has promoted itself as a nation of peace through the Norwegian field hospital in Korea. In connection with this, this study will also address and discuss different types of use of power, Norway's relationship with the UN, NATO and USA during the Korean War. The research question in this study is: How and why did Norway use the field hospital to promote itself as a nation of peace during the Korean War? The empirical data in this thesis are based on archival material. The theoretical foundation is based on three different dimensions of power; visible, hidden and soft power. These are based on theories to Robert A. Dahl, Peter Bachrach and Morton S. Baratz and Joseph Nye. Theories about the concept of a peace nation and Norway´s foreign policy in the UN are also used. Through a narrative content analysis of selected archive material, this study finds that the Norwegian field hospital was beneficial to all parties. Contributing with a military hospital, which helped injured and suffering people, as opposed to sending soldiers, can be considered a humanitarian contribution, despite the fact that it was of militant nature. Such a contribution could strengthen the Norwegian reputation as a peace nation, while at the same time fulfilling the political requirements for both the UN and the United States through membership in NATO.
dc.languagenob
dc.publisheruis
dc.titleSykehus istedenfor soldater: Norge som en fredsnasjon i Koreakrigen
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record