• Brukarmedverknad i psykisk helsearbeid i kommunen; eit personalperspektiv. 

      Vaage, Astri Jonassen (Masteroppgave/UIS-SV-IH/2016;, Master thesis, 2016-11)
      Formålet var å undersøke om personale i psykisk helse i kommunane ivareteke brukarmedverknad og samarbeider omkring brukarane td. i arbeidet med Individuell plan. Korleis involverer ein brukerane og kva utfordringar møter ...