• Arv av ikke-børsnoterte aksjer : en skatteøkonomisk betraktning 

   Olsen, Harald S. (Journal article; Peer reviewed, 2009)
  • Bør styrerepresentanter kjenne bransjen? 

   Osmundsen, Petter (Journal article; Peer reviewed, 2008)
   Kredittilsynet har nylig underkjent nye styrerepresentanter i et meglerhus på grunn av manglende kompetanse. Beslutningen er kanskje noe situasjonsbetinget, men reiser et viktig spørsmål: bør styrerepresentanter kjenne ...
  • Forslag til ny leasingstandard fra IASB 

   Olsen, Harald S. (Journal article; Peer reviewed, 2010)
   I artikkelen drøftes det nye forslaget til regnskapsføring av leasing utgitt av IASB august 2010 (ED/2010/9). IASB ønsker å oppheve skillet mellom operasjonell og finansiell leasing, og erstatte det med en bruksverdimodell ...
  • Hva er det med oljeinvesteringene? 

   Mohn, Klaus (Journal article; Peer reviewed, 2007)
   Høye oljepriser og knapphet på olje- og gassressurser har løftet forsyningssikkerhet i energimarkedet mot toppen av den geopolitiske agendaen. Enorme energiinvesteringer er påkrevd for å møte forventningene om økonomisk ...
  • Innovasjon innen forsyning og innkjøp av riggtjenester 

   Osmundsen, Petter (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   En lang periode med riggknapphet og høye riggrater på norsk sokkel har ledet til en rekke eksempler på innovasjon innen innkjøp av riggtjenester og i relasjonen mellom olje- og riggselskaper. Små oljeselskaper har gått ...
  • Karbonfangst fra gasskraftverket på Kårstø? En bedriftsøkonomisk analyse. 

   Osmundsen, Petter (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Artikkelen går gjennom en bedriftsekonomisk investeringsanalyse for karbonfangstprosjektet på Kårstø. Jeg oppdaterer en tidligere analyse, og går kritisk gjennom metodene som er benyttet, blant annet innen kostnadsestimering. ...
  • Ny gassforsyning til Grenland? 

   Osmundsen, Petter (Journal article; Peer reviewed, 2009)
  • Nye insentivelementer innen oljeservicekontrakter 

   Osmundsen, Petter (Journal article; Peer reviewed, 2009)
   Knapphet på rigger og personell har ført til kreativitet i utforming av insentivkontrakter innen oljeservice. Det er en stor variasjon i kontraktstypene som er i bruk, også innenfor det enkelte oljeselskap. Artikkelen ...
  • Om beregning av gjenvinnbart beløp i foreløpig norsk regnskapsstandard 

   Olsen, Harald S. (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Foreløpig norsk regnskapsstandard – Nedskrivning av anleggsmidler ble publisert i revidert utgave september 2009, og gjelder fra og med regnskapsåret 2010. Endringene i standarden er i all hovedsak små justeringer i tråd ...
  • Regnskapsføring av konsernbidrag ved kostmetoden 

   Olsen, Harald S. (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Artikkelen drøfter regnskapsmessig behandling av konsernbidrag. Historisk har konsernbidrag vært behandlet som driftskostnad, ekstraordinær kostnad og egenkapitaltransaksjon. Likeledes har man på inntektssiden behandlet ...
  • Statoil/Hydro-fusjonen sett i et sokkelperspektiv 

   Osmundsen, Petter (Journal article; Peer reviewed, 2007)
   Artikkelen analyserer effekten StatoilHydro fusjonen får for norsk sokkel. Ulike mål på markedsmakten til StatoilHydro presenteres, og virkninger av redusert konkurranse diskuteres. Fusjonen kan også gi fordeler for norsk ...
  • Uforanderlige? : alternative forklaringer på lederes vedvarende rollekonflikter 

   Knudsen, Knud (Journal article; Peer reviewed, 2014-03)
   Ledere står gjerne i vanskelig krysspress. I artikkelen studerer jeg de tre typiske konfliktlinjene jobb–jobb, jobb–hjem og jobb–jeg. Dette gjøres først med grunnlag i sosiologiens forståelse av rollekonflikter, med vekt ...
  • Utsatt skatt ved regnskapsmessig behandling av leasingavtaler 

   Olsen, Harald S. (Journal article; Peer reviewed, 2008)
   I artikkelen drøftes leasing og utsatt skatt. Utsatt skatt og leasing er ikke drøftet i nasjonale og internasjonale regnskapsstandarder. Forfatteren har heller ikke funnet vitenskapelige artikler om temaet. Både finansiell ...
  • Verdsetting og bokføring av petroleumsreserver? 

   Osmundsen, Petter (Journal article; Peer reviewed, 2008)
   De internasjonale oljeselskapene sliter med å erstatte olje‐ og gassreservene gjennom egen lete‐ og utbyggingsaktivitet. Dette har gitt høy aktivitet innen kjøp og salg av reserver. Knapphet på reserver samtidig med rekordhøy ...
  • Økt oljeutvinning fra eksisterende felt 

   Osmundsen, Petter (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Fallende produksjonsrate og sterk kostnadsvekst fremskynder nedstengningstidspunktet for mange felt på norsk sokkel. Det haster derfor med tiltak for å forlenge levetiden på feltene og for å øke utvinningsgraden. Det er ...