• Asbjørn Kjønstad: Helserett [bokanmeldelse] 

   Kjellevold, Alice (Journal article, 2006-06)
   Boken er inndelt i seks hoveddeler. Del I er av generell karakter og omtaler grunnprinsipper og grunnbegreper i helseretten. Del II beskriver pasientrettighetenes framvekst i Norge. I de neste delene tar forfatteren ...
  • Idealet om brukerorientering i helse- og sosialtjenesten 

   Kjellevold, Alice (Journal article; Peer reviewed, 2006-02)
   I artikkelen presenteres brukerorientering, som er et verdivalg det er tilsynelatende allmenn enighet om. Et slikt valg må innebære en forventning til forvaltningen om å sette brukernes behov i sentrum for forvaltningens ...
  • Individuell plan i helse- og omsorgstjenesten – behov for endringer og ansvarliggjøring? 

   Kjellevold, Alice (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Pasient eller bruker som har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester har et rettskrav på å få utarbeidet individuell plan. Helseforetak og kommuner har en tilsvarende plikt til slik utarbeidelse. ...
  • Ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester : verdivalg og rettslig regulering 

   Kjellevold, Alice (Journal article, 2012)
   Artikkelen diskuterer kommunens overordnede ansvar for nødvendige helse- og omsorgstjenester etter ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester som trådde i kraft 1. januar 2012. Artikkelen vurderer om den valgte ...
  • Pårørende i psykisk helsearbeid 

   Kjellevold, Alice (Journal article; Peer reviewed, 2008-12)
   I artikkelen er hovedfokus å tydeliggjøre nærmeste pårørendes rett til informasjon og medvirkning i psykisk helsearbeid rettet mot den hun eller han er nærmeste pårørende for. Bakgrunnen for at temaet tas opp er at det ...
  • Sosiale menneskerettigheter - av betydning for norsk helse- og sosialrett? 

   Kjellevold, Alice (Journal article; Peer reviewed, 2006-12)
   Have Social Human Rights any implications for regulation of health and social issues in Norway? The starting point of this article is the right to an adequate standard of living, as the core of the Social Human Rights, ...