• Leiinga si rolle i handtering av aggresjon i elevgruppa 

      Refsnes, Seri (Masteroppgave/UIS-HF-IGIS/2017;, Master thesis, 2017-12)
      Samandrag Føremålet med studien har vore å sjå på korleis skular handterer aggresjon i elevgruppa, både proaktiv og reaktiv aggresjon. Det har vore eit særleg fokus på leiarane si rolle i dette arbeidet. Problemstillinga ...