Show simple item record

dc.contributor.advisorAkerjordet, Kristin
dc.contributor.authorEspeland, Elin
dc.date.accessioned2018-09-10T09:22:32Z
dc.date.available2018-09-10T09:22:32Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2561687
dc.descriptionMaster's thesis in Health and social sciencesnb_NO
dc.description.abstractSammendrag Bakgrunn: Forekomst av trykksår er en av helsevesenets største utfordringer og er en indikator for kvalitet og sikkerhet i sykepleie. Forskning viser at vi til tross for økt fokus på forebygging de siste årene, fortsatt har et høyt antall trykksår, spesielt blant beboere på sykehjem. Hensikt: Hensikten med studien var å belyse hvilke forhold sykepleierne erfarer som fremmer og hemmer arbeidet med forebygging av trykksår, samt å få kjennskap til hva slags kunnskap og kompetanse som er nødvendig. Forskningsresultater utledet av studien, kan potensielt sett ha overføringsverdi til liknende kontekster ved å skape økt fokus og motivasjon omkring tematikken og dermed være medvirkende til økt kvalitet i tjenestene som ytes. Metode: Studien hadde et kvalitativt utforskende og beskrivende design hvor semi-strukturerte individuelle intervju ble benyttet som datainnsamlingsmetode. Til analyse av datamateriale ble kvalitativ innholdsanalyse benyttet. Informantene var syv sykepleiere ved fem ulike kommunale sykehjem. Funn: Sykepleierne i denne studien erfarte at det å forebygge trykksår i praksis kan være utfordrende og avhenger av flere sammensatte forhold. Tre hovedtema ble identifisert gjennom analyse av datamaterialet; 1. tverrfaglig samarbeid og involvering, 2. rutiner for forebygging av trykksår, og 3. utvikling av kunnskap og kompetanse. Implikasjoner for praksis, forskning og utdanning: Det anbefales først og fremst en økt standardisering og strukturering av det trykksårforebyggende arbeidet, gjennom økt fokus på implementering og anvendelse av kliniske retningslinjer i praksis. For det andre anbefales økt satsing på ressurser og involvering fra ledelse som støtter kunnskapsutvikling hos de ansatte, både de fast ansatte, men ikke minst nyansatte og ufaglærte. For det tredje anbefales en organisering som skaper oversikt og bedre tilgjengelighet av forebyggende hjelpemidler. Nøkkelord: Trykksår, forebygging, sykepleie, sykehjem, kunnskap, kompetanse, kvalitet, pasientsikkerhet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwaynb_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-HV/2018;
dc.subjectsykepleienb_NO
dc.subjecthelse- og sosialfagnb_NO
dc.subjecttrykksårnb_NO
dc.subjectsykehjemnb_NO
dc.subjectsykehusnb_NO
dc.subjectpasientsikkerhetnb_NO
dc.subjectkunnskapnb_NO
dc.subjectkompetansenb_NO
dc.titleForebygging av trykksår hos beboere på sykehjem - en kvalitativ studie om sykepleiers erfaringernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Studentoppgaver (HV) [1279]
    Master- og bacheloroppgaver i sykepleie / spesialsykepleie / helsevitenskap

Show simple item record