Show simple item record

dc.contributor.advisorRøyksund, Marie
dc.contributor.authorGya, May-Helen Aase
dc.contributor.authorFotland, Maia
dc.date.accessioned2018-10-02T07:45:13Z
dc.date.available2018-10-02T07:45:13Z
dc.date.issued2018-06
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2565628
dc.descriptionMaster's thesis in Risk management and societal safetynb_NO
dc.description.abstractBakgrunn: Kommunikasjon, informasjon og motivasjon karakteriseres som suksessfaktorer for trygge bygge- og anleggsplasser. Sikkerhetsarbeid i bygg- og anlegg handler dermed ikke bare om å sette inn et tiltak og forvente at de ansatte uten videre skal følge det. Ledelsens evne til å kommunisere og motivere, samt ansattes evne til å forstå og ta i bruk informasjonen de får vil være av betydning. Formål: Oppgavens formål er å danne et bilde av hvordan ansatte i den “skarpe enden” i bygg- og anleggsbransjen håndterer og opplever risikoinformasjon, for deretter å diskutere hvordan deres håndtering og opplevelse kan påvirke deres etterlevelse av sikkerhetstiltak. Metode: For å svare på oppgavens problemstilling har vi valgt å benytte oss av kvalitativ metode, bestående av 16 semistrukturerte intervjuer. Resultat: Funnene tilsier at de ansatte stort sett er fornøyde med måten de mottar informasjon vedrørende risiko og HMS på, herunder at det i stor grad brukes muntlige kommunikasjonskanaler og at kommunikasjonen er tilpasset mottaker. Flertallet av informantene forbinder begrepet risiko med fare, og nevner flere av de samme risikofaktorene som er tilknyttet bransjen. Det eksisterer stor variasjon i ansattes holdninger til HMS og en sterk “skal-bare”-mentalitet. Ulike arbeidslag kan være preget av ulike holdninger, og funnene gir en klar indikasjon på at eldre ansatte ofte har dårligere holdninger enn yngre ansatte. Samtidig er det et reelt problem at yngre ansatte kopierer holdninger og atferd til ansatte med lengre fartstid i bransjen. Ansatte opplever produksjon og fremdrift blir prioritert over HMS, spesielt i perioder med tidspress. Konklusjon: Oppsummert kan vi si at den formelle kommunikasjonen av risikoinformasjon i bedriften legger godt til rette for at ansatte skal få den kunnskapen de behøver for å kunne etterleve sikkerhetstiltakene. Til tross for dette blir det tatt snarveier. Studien konkluderer med at samspillet mellom kommunikasjon og informasjonsflyt, ansattes risikoforståelse og den sikkerhetskulturen de er en del av vil være av betydning for hvorvidt de ansatte etterlever sikkerhetstiltak i bygg- og anleggsbransjen. Det vi derimot har sett er at ansattes risikoforståelse og sikkerhetskulturen vil ha en større påvirkningskraft.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwaynb_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-TN-IØRP/2018;
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.no*
dc.subjectsamfunnssikkerhetnb_NO
dc.subjectkommunikasjonnb_NO
dc.subjectrisikokommunikasjonnb_NO
dc.subjectHMSnb_NO
dc.subjectetterlevelsenb_NO
dc.subjectsikkerhetstiltaknb_NO
dc.subjectrisikoforståelsenb_NO
dc.subjectsikkerhetskulturnb_NO
dc.subjectbygg- og anleggsbransjennb_NO
dc.titleRisikoinformasjon og etterlevelse av sikkerhetstiltak i bygg- og anleggsbransjennb_NO
dc.title.alternativeRisk information and compliance with security measures in the building and construction industrynb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Studentoppgaver (TN-ISØP) [1221]
    Master- og bacheloroppgaver i Byutvikling og urban design / Offshore technology : risk management / Risikostyring / Teknologi/Sivilingeniør : industriell økonomi / Teknologi/Sivilingeniør : risikostyring / Teknologi/Sivilingeniør : samfunnssikkerhet

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal