Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorTømmerås, Jon Selvik
dc.contributor.authorHaarr, Adina
dc.date.accessioned2019-10-18T09:41:12Z
dc.date.available2019-10-18T09:41:12Z
dc.date.issued2019-10-06
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2623047
dc.descriptionMaster's thesis in Risk managementnb_NO
dc.description.abstractBakgrunn: Virksomheter innenfor petroleumsbransjen både i Norge og i utlandet bruker hovedsakelig reaktive indikatorer for å måle og kommunisere sikkerhetsytelsen i ulike sammenhenger. I mange tilfeller, som ved bruk av TRR (eng. Total Recordable Rate) indikator, er deres pålitelighet og relevans påvirket av lokale forhold som inkluderer brukeres forståelse og organisasjonens rammeverk. Formål: ConocoPhillips har brukt TRR som sikkerhets- og nøkkeltallsindikator i tjueår. Siden denne ble innført har mange av forholdene internt og eksternt endret seg. Det vil være aktuelt for selskapet å stille spørsmålstegn om bevisstheten rundt faktorene som skaper usikkerhet relatert til TRR, og hvordan ulike interesserte forholder seg til denne. For å kartlegge forskjellige positive og negative aspekter ved TRR, ble følgende problemstilling utarbeidet: «Hvilke fordeler og utfordringer relatert til TRR finnes i organisasjonen?». Hensikten med denne oppgaven er å identifisere områder hvor optimaliseringsalternativer for TRR er aktuelle, samt å oppfordre organisasjonen til å fortsette å styrke de områdene som er ansett som positive. Metode: Det ble gjennomført en case-studie i ConocoPhillips Norge. Den kvalitative datainnsamlingen har benyttet intervju som hoved metode, supplert med dokumentanalyse og observasjon. Data ble analysert og drøftet mot relevante teorier og empiriske artikler. Resultat: Studien har avdekket en rekke fordeler med TRR. De gjelder hovedsakelig indikatorens representativitet, datatilgjengelighet, ansattes motivasjon og mulighet for læring fra hendelsene som medfører personskader. Blant de identifiserte utfordringene erfart i organisasjonen er det flere som kan nevnes: forståelse av skadeklassifisering, kommunikasjon relatert til skadeklassifisering og stor variasjon i alvorligheten til skadene som utgjør grunnlag for TRR beregning. Det nåværende lave TRR tallet tillater ikke gjennomføring av pålitelige analyser, presentasjon av TRR klarer ikke å fange opp sanne endringer i personsikkerhetsnivået og målsetningen som gjelder TRR er ikke formålstjenlig. Konklusjon: Funnene viser at informantene forstår godt begrensningene relatert til TRR og selskapets rammeverk legger til rette for balansert vekt på ulike HMS-områder. Noen av utfordringene som TRR byr på kan løses enkelt, mens andre krever større innsats. Uansett er potensiale for forbedring og optimalisering av TRR til stede i organisasjonen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwaynb_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-SV-ISØP/2019;
dc.subjectTRRnb_NO
dc.subjectrisikostyringnb_NO
dc.subjectpersonsikkerhetnb_NO
dc.subjectreaktiv indikatornb_NO
dc.subjectnøkkeltallsindikatornb_NO
dc.titleBruk av sikkerhetsindikatoren TRR («Total Recordable Rate») i petroleumsnæringen - En studie om fordeler og utfordringer erfart i organisasjonennb_NO
dc.title.alternativeBruk av sikkerhetsindikatoren TRR (eng. «Total Recordable Rate») i ConocoPhillips Norge - en case-studie om fordeler og utfordringer erfart i organisasjonennb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.versionsubmittedVersionnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Technology: 500::Rock and petroleum disciplines: 510::Petroleum engineering: 512nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel