Show simple item record

dc.contributor.advisorOsmundsen, Petter
dc.contributor.authorBergheim, Martin
dc.coverage.spatialNorwayen_US
dc.date.accessioned2020-10-12T08:44:42Z
dc.date.available2020-10-12T08:44:42Z
dc.date.issued2020-07-15
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2682142
dc.descriptionMaster's thesis in Industriell economicsen_US
dc.description.abstractDagens byggeprosjekter er i utvikling. Prosjektene er sammensatt av mange fagfelt og aktører som krever et tett samarbeid for å kunne levere et prosjekt. Byggeprosessen består av ulike faser, fra idé til ferdigstilt prosjekt. Byggeprosjektene preges av ulike delleveranser med tilhørende grensesnitt som krever god kommunikasjon og koordinering mellom leveransene. Både under prosjekteringen, men også under utførelsen på byggeplass. Kontrakter er verktøyet som skal fordele arbeidsoppgaver og ansvar. Prinsippet er basert på ytelse mot ytelse. Hvor det står hva som skal gjøres og når det skal gjøres mot hvilket vederlag. Kontrakten bør derfor definere partenes ansvarsområder og forpliktelser. Hensikten med en standardisert kontrakt er å gjøre innholdet gjenkjennelig og sørge for at alle de nødvendige forutsetningene er på plass. Bruk av standardkontrakter vil være tids- og arbeidsbesparende da det ikke vil være nødvendig å utarbeide kontrakten selv, enklere for de partene som er involvert i å sette seg inn i innholdet, samt være mer fullstendige og altomfattende. Masteroppgaven er gjennomført i dialog med Opplandske Betongindustri AS, og tar for seg i all hovedsak prosjekter som omhandler totalunderentreprise med kontrakthåndtering av prefabrikkerte betongelementer. Formålet med oppgaven er dermed å belyse problemområder i kontrakter som er inngått mellom totalunderentreprenører og totalentreprenøren, samt de utfordringene de står ovenfor i dag. Det vil rettes spesielt fokus mot totalunderentrepriser for prefabrikkert betongelementer. Med de utfordringene de har med hensyn til: tilbudsprosessen, kontraktinngåelse, forbehold, grensesnitt mot andre aktører, nødvendige endringer av prosjektet. Metoden er kvalitativ induktiv. Det er gjennomført en litteraturstudie rettet mot: totalunderentrepriser, totalentrepriser kontrakter og kontraktsutforming, grensesnitt og, endringer og endringsarbeider. Videre er det gått igjennom juridiske tidsskrifter og rettsavgjørelser begrenset til «NS 8417:2011 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalunderentrepriser», samt den foregående standarden, «NS 3406:1997 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalunderentrepriser». Det er også gjennomført intervju med seks intervjuobjekter: Prosjektleder for totalunderentreprenør, prosjektsjef for byggherre, produksjonssjef og byggherre, seniorkonsulent i rådgivningsfirma for byggherre, prosjektleder i rådgivningsfirma for byggherre, leder for prosjektutvikling totalunderentreprenør, prosjekteringsleder og prosjekteringsingeniør for totalunderentreprenør. Det ble utarbeidet en intervjuguide til intervjuene, samt en temaoversikt som ble sendt til intervjuobjektene før intervjuet. Hovedtemaet i intervjuguiden er hvordan prosessene underveis i prosjektet foregår og problemområder vedrørende grensesnitt og endringsarbeider. Resultatene fra intervjuene viser at det er utfordringer spesielt etter kontraktinngåelse og til prosjekteringsoppstart. Studien viser at det går for lang tid før totalunderentreprenørene blir involvert i arbeidet og at det kan være problematisk at de forutsetningene som er satt, ikke er inkludert i revidert prosjekteringsgrunnlaget. Det vil si at enten er prosjektet fullstendig endret og grunnlaget det er gitt pris på ikke lenger er til stede, eller at konstruksjonselementene fortsatt ikke er oppjustert til totalunderentreprenørens detaljprosjektering i tilbudet. Det fører til at partene må gå nye runder for å få dette på plass. Videre viser studien at begrepet «back to back» som er et nyttig verktøy for å hindre at det er uoverensstemmelser mellom kontraktene i kontrakthierarkiet blir i noen tilfeller benyttet som en buffer for alle problemer som kan oppstå mellom partene i prosjektet. Dette fremkommet av noen av intervjuene. Det er vanlig at kontraktene til dels preges av en del hull. Disse kan ha sin opprinnelse fra blant annet forbehold satt av underleverandørene. Forbeholdene kan være forårsaket av flere forskjellige ting, men studien her viser at de problemene som oppstår mot totalunderentreprenører ofte kommer manglede prosjekteringsgrunnlag, og andre underleverandørers forbehold som ikke fanges opp av totalentreprenøren. Med et økt antall totalunderentrepriser i prosjekter har det også blitt et økt antall eksterne grensesnitt som det er behov for å avklare ansvars- og myndighetsområder til.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayen_US
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-TN-IØSP/2020;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectindustriell økonomien_US
dc.titleKontrakthåndtering for totalunderentreprenører – Håndtering av grensesnitt og endringer ved konstruksjoner av prefabrikkerte betongelementeren_US
dc.title.alternativeContract management for subcontractors in design and build contracts - Management of interfaces and change orders in prefabricated concrete elements constructionsen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionsubmittedVersionen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Studentoppgaver (TN-ISØP) [1219]
    Master- og bacheloroppgaver i Byutvikling og urban design / Offshore technology : risk management / Risikostyring / Teknologi/Sivilingeniør : industriell økonomi / Teknologi/Sivilingeniør : risikostyring / Teknologi/Sivilingeniør : samfunnssikkerhet

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal