Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorMeling, Trond
dc.contributor.authorJensen, Christin Eldegard
dc.contributor.authorSoltvedt, Eli-Christine
dc.coverage.spatialRogaland, Solaen_US
dc.date.accessioned2021-03-12T11:56:15Z
dc.date.available2021-03-12T11:56:15Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2733150
dc.descriptionOppdragsgiver: Statens vegvesenen_US
dc.description.abstractTil sammen utgjør boplassområdet på Sømme ca. 10 500m2. De undersøkte arealene var fordelt på to utgravingsfelt, et på hver side av Rv509. Bosetningssporene innenfor området strakk seg fra seinmesolitikum til slutten av vikingtid. I tillegg ble det funnet rester etter den historiske gårdsbosetningen på Sømme. Bosetningssporene fra slutten steinalder lå i den sørvestlige delen av Felt 2 og ble hovedsakelig datert ut fra typologisk trekk ved funnmaterialet. Lokaliteten var sterkt forstyrret av moderne inngrep, og ble kun delvis undersøkt, men den gir et utfyllende bilde av intensitetene og lokaliseringen av bosetningen i slutten av eldre steinalder i denne delen av Nord-Jæren. De første sporene etter jordbruksbosetning på Sømme ser vi i slutten av yngre steinalder. Da ble det etablert en gård innenfor Felt 1, representert gjennom et to-skipet langhus og spor etter avsviing for å tilrettelegge for dyrking/beie. Det ser ut til å ha vært mer eller mindre kontinuerlig bosetning i området fram til midten av førromersk jernalder (ca. 200 f.Kr.). Dette kommer til syne gjennom totalt 11 hus innenfor de to utgravingsfeltene. Åtte av husene er datert til yngre bronsealder og tidlig førromersk jernalder (1000-400 f.Kr.), mens tre hus er fra første halvdel av førromersk jernalder (400-200 f.Kr.). I nærheten av husene ble det påvist dyrkingslag som viser at åkrene har ligget forholdsvis tett på husene. Analyseresultatene fra lagene vitner om at åkrene lå på samme sted i overgangen mellom yngre steinalder og eldre bronsealder, og i perioden yngre bronsealder og førromersk jernalder. Mot slutten av førromersk jernalder (ca. 200 f.Kr.) opphørte bosetningen på Sømme. Dette skyldes først og fremst at at store deler av de vestlige delene av Felt 1 og Felt 2 ble dekket av flygesand. I perioden fram til slutten av folkevandringstid ble deler av området dyrket/beitet, men det er ingen tegn på at det var en bosetning innenfor denne delen av Sømme i denne perioden. I slutten av folkevandringstid (ca. 500 e.Kr.) ble det på ny etablert en gårdsbosetning innenfor det undersøkte området. De eldste sporene fremstår som fragmentariske, men i løpet første halvdel av merovingertiden ser det ut til at bosetningen får en ganske omfattende karakter, bl.a. ble det etablert et hus som på et tidspunkt kan ha vært hele 50 m langt. Rundt år 700 e.Kr. ble det også anlagt et finsmedanlegg i den nordlige delen av Felt 1. Gjenstandsmaterialet fra anlegget viser at smedene har hatt et høyt ferdighetsnivå og at de har behersket ulike teknikker som involverer arbeider med bl.a. sølv og bronse. Aktiviteten innenfor finsmedanlegget ser ut til å opphøre rundt år 900 e.Kr. Både bosetningssporene og dateringene viser at det har vært kontinuerlig gårdsbosetning på Sømme helt inn i historisk tid. De ulike bygningssporene er noe fragmenterte, men de gir inntrykk av at det har vært et mangfold av bygninger på gården, og at disse representerer ulike aktiviteter. Blant annet ble det påvist en (jern)smie, trolig fra rundt år 1000 e.Kr., hvor en har bearbeidet jern. Sporene etter den historisk kjente gårdsbosetningen på Sømme viser også at det har vært stedskontinuitet mellom yngre jernalder/vikingtid og middelalder.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetet i Stavanger, Arkeologisk museumen_US
dc.relation.ispartofseriesOppdragsrapport;2020/16
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectarkeologien_US
dc.subjectSømmeen_US
dc.subjectSolaen_US
dc.subjectRogaland fylkeen_US
dc.subjectseinneolitikumen_US
dc.subjectførromersk jernalderen_US
dc.subjecthusen_US
dc.subjectdyrkingen_US
dc.subjectsandflukten_US
dc.subjectyngre jernalderen_US
dc.subjectmetallhåndverken_US
dc.titleArkeologiske og naturvitenskaplige undersøkelser av landbruks- og bosetningsspor fra seinneolitikum til middelalder, samt metallhåndverk fra vikingtid (id 150770, id 150765, id 150766) på Sømme (Sømme IV) : Sømme gnr. 15, bnr. 5 m.fl. i Sola kommune, Rogaland fylkeen_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Archeology: 090::Nordic archeology: 091en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal