Show simple item record

dc.contributor.advisorThorsen, Rolf Inge
dc.contributor.authorTjørhom, Carina
dc.contributor.authorØkland, Natali Bore
dc.date.accessioned2021-09-03T16:26:11Z
dc.date.available2021-09-03T16:26:11Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.uis:inspera:81156286:34836003
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2772940
dc.description.abstractBakgrunn: Ifølge folkehelseinstituttet har i overkant 80 prosent av de som har langtidsplass i sykehjem en demensdiagnose og demenssykdom er hovedårsaken til innleggelse på sykehjem. Forekomsten av demens øker med alderen og ettersom vi i dagens samfunn har økning i antall eldre vil dette trolig medføre at flere vil få en demensdiagnose. Helsedirektoratet antar at det vil bli en fordobling av personer med demens frem mot år 2040. Personer med langtkommen demens kan befinne seg i en sårbar gruppe når det kommer til smertebehandling. Dette kan skyldes manglede evne til å rapportere om opplevd smerte. Disse pasientene er derfor avhengige av at sykepleierne kjenner dem godt og at de vet hvordan de skal identifisere, kartlegge og behandle smerte. Hensikt: Hensikten med oppgaven er å undersøke hvordan sykepleiere kan identifisere smerter hos sykehjemsbeboere med demens. Metode: Vi har i vår oppgave benyttet oss av en allmenn litteraturoversikt hvor vi har analysert fem fagfellevurderte forskningsartikler. To av artiklene var kvantitative og tre var kvalitative. Resultatene fra forskningsartiklene, relevant pensum og egne refleksjoner utgjør grunnlaget for vår besvarelse av oppgaven. Resultat: Halvparten av sykehjemspasientene med demens i vårt materiale opplever smerte. Dette kan skyldes at sykepleierne synes det er vanskelig å kartlegge smerter hos personer med demens. Våre analyserte forskningsartikler viser også at smertekartleggingsverktøy blir lite brukt i praksis. Sykepleierne mangler kunnskap om smertekartleggingsverktøy og bruken av disse. Videre viser forskningen at kjennskap til pasienter med demens og bruk av smertekartleggingsverktøy som MOBID-2 bidrar til at sykepleierne lettere kan fange opp behovet for smertebehandling hos personer med demens. Konklusjon: Bruk av smertekartleggingsverktøy bør implementeres og brukes aktivt på sykehjemsbeboere med demens. Som et bidrag for å øke bevisstheten knyttet til temaet og bedre samspillet mellom de ansatte, kan det dannes refleksjonsgrupper. Ledelsen bør tilstrebe å ha tilstrekkelig sykepleiebemanning med kjennskap til pasientene på vakt til enhver tid. Sykepleierne må selv være aktiv i å tilegne seg nye kunnskaper samtidig som ledelsen legger til rette for kompetanseheving. Nøkkelord: Demens, smerte, smertekartlegging, smertekartleggingsverktøy, sykehjem, identifisere, MOBID-2, sykepleier.
dc.description.abstract
dc.languagenob
dc.publisheruis
dc.titleHvordan kan sykepleiere identifisere smerter hos sykehjemsbeboere med langtkommen demens?
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Studentoppgaver (HV) [363]
    Master- og bacheloroppgaver i sykepleie / spesialsykepleie / helsevitenskap

Show simple item record