Show simple item record

dc.contributor.advisorHidle, Kristin Søllesvik
dc.contributor.authorGrøtteland, Live Margrethe
dc.contributor.author
dc.contributor.authorSetekleiv, Andrea
dc.date.accessioned2021-09-03T16:27:01Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.uis:inspera:81156286:34747942
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2772990
dc.description.abstractBakgrunn I Norge forekommer det i gjennomsnitt 9000 hoftebrudd per år, hvor de fleste pasientene er eldre og skrøpelige. Blant hoftebruddpasienter utvikler 30-60% et delirium, hvor 20% av tilfellene forekommer postoperativt. Tilstanden blir ofte ikke identifisert i tide, noe som kan føre til at pasienten får et mer komplisert sykdomsforløp. Sykepleiere står i en sentral posisjon til å identifisere og forebygge tilstanden. Hensikt Hensikten med denne oppgaven er å belyse hvordan sykepleier på ortopedisk avdeling kan bidra til identifisering og forebygging av postoperativt delirium hos eldre pasienter innlagt med hoftebrudd. Problemstillingen blir derfor: «Hvordan kan sykepleier på ortopedisk avdeling identifisere og forebygge delirium postoperativt hos eldre pasienter innlagt med hoftebrudd». Metode Det er benyttet integrativ litteraturoversikt hvor fem forskningsartikler er blitt analysert. Resultatene fra artiklene, relevant teori samt egne refleksjoner og erfaringer utgjør grunnlaget for besvarelsen. Resultater Resultatene viser at det er manglende fokus på identifisering av delirium, og at det kreves mer kunnskap om tilstanden blant sykepleiere på ortopediske avdelinger. Manglende rutiner for bruk av systematiske kartleggingsverktøy er noe som kommer frem i flere av studienes resultater. Å vedlikeholde pasientens grunnleggende behov viser seg å være det viktigste forebyggende tiltaket. Nøkkelord: Sykepleie, delirium, eldre, postoperativt, identifisering, forebygging, kartleggingsverktøy, grunnleggende sykepleie og kunnskap.
dc.description.abstractBackground In Norway, there are an average of 9,000 hip fractures per year, where most patients are elderly and frail. Among hip fracture patients, 30-60% develop delirium, with 20% of cases occurring postoperatively. The condition is often not identified in time, which can lead to the patient having a more complicated course of the disease. Nurses are in a central position to identify and prevent the condition. Purpose The purpose of this thesis is to shed light on how a nurse in the orthopedic department can contribute to the identification and prevention of postoperative delirium in elderly patients admitted with hip fracture. The problem is therefore: "How can a nurse in the orthopedic department identify and prevent delirium postoperatively in elderly patients admitted with hip fracture". Method An integrative literature review has been used where five research articles have been analyzed. The results from the articles, relevant litterature as well as own reflections and experiences form the basis for the answer. Results The results show that there is a lack of focus on the identification of delirium, and that more knowledge is required about the condition among nurses in orthopedic wards. Lack of routines for the use of systematic portocols is something that emerges in several of the study results. Maintaining the patient's basic needs proves to be the most important preventive measure. Keywords: Nursing, delirium, elderly, postoperative, identification, prevention, mapping tools, basic nursing care and knowledge.
dc.languagenob
dc.publisheruis
dc.titleHvordan kan sykepleier på ortopedisk avdeling identifisere og forebygge delirium postoperativt hos eldre pasienter innlagt med hoftebrudd?
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Studentoppgaver (HV) [761]
    Master- og bacheloroppgaver i sykepleie / spesialsykepleie / helsevitenskap

Show simple item record