Show simple item record

dc.contributor.advisorStene, Lillian Katarina
dc.contributor.authorHernes, Magne Misund
dc.date.accessioned2021-09-29T16:29:50Z
dc.date.available2021-09-29T16:29:50Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.uis:inspera:79015646:36379664
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2786317
dc.description.abstractNorge er et langstrakt land, med store avstander, og til dels store avstander til sykehus. Der-som en omfattende krise rammer landet vårt, kan det medføre kapasitetsutfordringer med å transportere syke og sårede til sykehus. Jernbanen kan i denne sammenheng sees på som en relativt uutnyttet ressurs, og har med sin kapasitet og linjenett i store deler av Norge, en potensiell mulighet til å transportere store mengder mennesker. Stortingsmelding 5 Samfunnssikkerhet i en usikker verden poengterer hvilken utfordrende situasjon vi står ovenfor både i dag og framover i henhold til samfunnssikkerhet – både i forhold til mer ekstremvær som følge av klimaendringer, pandemi, sikkerhetspolitisk situasjon og tilsiktede handlinger (Justis og beredskapsdepartementet, 2020). Den legger videre særlig vekt på viktigheten av effektiv utnyttelse av samfunnets samlede ressurser for den nasjonale beredskapen. Hensikten med denne oppgaven er finne ut hvordan jernbanen kan bistå ved nasjonale krisesituasjoner som en beredskapsressurs, med vekt på helsemessig beredskap. Jeg har derfor kommet frem til følgende problemstilling. Hvordan kan jernbanen i Norge bistå med transport og evakuering av syke og sårede i kriser? Jeg har i tillegg til dette utarbeidet to forskningsspørsmål for å bidra til å besvare problemstillingen: - Hvilken rolle har jernbanen for den nasjonale helseberedskapen? - Hvilke muligheter og utfordringer er det knyttet til bruk av jernbanen for transport og evakuering av syke og sårede i krisesituasjoner? For å besvare problemstillingen min har jeg valgt en kvalitativ metodetilnærming der infor-manter med tilknytning til både jernbanesektoren, transport og helse har blitt intervjuet for å dele sine erfaringer og tanker. Ved siden av intervjuer er det gjennomført dokumentanalyse, som kan være med på å bringe dybde til problemstillingen. Studien baserer seg på teoretiske bidrag om beredskap og beredskapsplanlegging, kriser, og samvirke og samordning. Det teoretiske grunnlaget har vært utgangspunkt for datainnsamlingen. Studiens funn viser at jernbanen har en udefinert rolle når det gjelder helseberedskap, men kan anses som en beredskapsressurs for transport og evakuering av syke og sårede ved såpass store kriser at ordinære transportmidler vil få kapasitetsutfordringer. Det kommer også fram at jernbanen i større grad skal være forberedt på å bistå i nasjonale kriser og samordne med andre aktører. Studien konkluderer med at jernbanen i Norge kan bistå med transport og evakuering av syke og sårede særlig ved enkle og improviserte metoder og gjennom uformelt samvirke. Den har en kapasitet og robusthet til å frakte transportere eller evakuere mange syke eller sårede, men i forbindelse med at jernbane i Norge i dag ikke er rustet til å transportere og behandle alvorlig syke som har behov for avansert medisinsk utstyr, er den mest egnede bruken av jernbanen for dette formålet å transportere/evakuere syke og sårede som er såpass stabile at de tåler å bli fraktet på jernbanen med de begrensingene det medfører, og hvor de ikke treng-er behov for avansert medisinsk hjelp.
dc.description.abstract
dc.languagenob
dc.publisheruis
dc.titleJernbanens bidrag til transport og evakuering av syke og sårede
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Studentoppgaver (TN-ISØP) [1407]
    Master- og bacheloroppgaver i Byutvikling og urban design / Offshore technology : risk management / Risikostyring / Teknologi/Sivilingeniør : industriell økonomi / Teknologi/Sivilingeniør : risikostyring / Teknologi/Sivilingeniør : samfunnssikkerhet

Show simple item record