Show simple item record

dc.contributor.advisorKvadsheim, Henrik
dc.contributor.authorMundal, Gunvor
dc.date.accessioned2021-09-29T16:29:59Z
dc.date.available2021-09-29T16:29:59Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.uis:inspera:79015646:49896858
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2786326
dc.description.abstractMasterutdanningen i samfunnssikkerhet ved UIS ble opprettet i 1999, med den hensikt at dette skulle bidra til et sikrere og mer robust samfunn (Boyesen & Aven, 2020). Siden den gang har 20 (snart 21) årskull fullført denne utdanningen. En av disse studentene var Jeanette Rollheim. I 2005 gjorde hun, som sin masteroppgave, en studie av hvordan samfunnssikkerhet som en relativt ny kompetanse hadde kanalisert seg gjennom de uteksaminerte kandidatenes yrkesveier etter endt studium. Nå, 16 år senere, kommer denne mastergradsavhandlingen som en oppfølgingsstudie av Rollheim sitt prosjekt. Avhandlingens problemstilling har denne gangen vært: Hvordan har masterutdanningen i samfunnssikkerhet bidratt til kandidatenes ansettbarhet og karrieremuligheter? Dette er undersøkt ut fra hvor relevant masterutdanningen er for ansettbarheten, sammenlignet med andre faktorer, samt hvordan det faglige innholdet i utdanningen samsvarer med kandidatenes jobbmuligheter og arbeidsoppgaver. Problemstillingen belyses ut fra ansettbarhet som analytisk utgangspunkt og fortolkningsramme. Teoretiske bidrag fra flere hold, har sammen med en egenutviklet operasjonalisering ført fram til en ny analytisk modell for ansettbarhet. Ansettbarhet er dermed konseptualisert som en sum av individuelle faktorer, personlige forhold og eksterne faktorer, samt med ønsket utfall som målbar størrelse. Denne modellen har ligget til grunn for datainnsamling og -analyser i dette masterprosjektet. Avslutningsvis blir modellen gjengitt i en mer generisk variant som anses å være relevant som analytisk utgangpunkt for andre undersøkelser som knytter utdanningsprogram sammen med ansettbarhet. Data er samlet inn gjennom en kvantitativ spørreundersøkelse med 285 tidligere studenter ved masterutdanningen i samfunnssikkerhet som respondenter. Resultatene viser at de aller fleste får seg jobb innen rimelig tid, at denne jobben for de fleste er relatert til samfunnssikkerhet, samt at de fleste vil anbefale andre å ta masterutdanning i samfunnssikkerhet. Det meldes om nytteverdi og innflytelse, faste stillinger og tilfredshet, samt geografisk spredning av kompetansen. Analysene viser videre at mastergraden spiller inn på kandidatenes ansettbarhet sammen med andre faktorer. Studieretning og bachelorbakgrunn kan gi utslag i kandidatens jakt på en jobb, og det samme kan arbeidsgiveres preferanser og/eller kjennskap til kompetansen. Analysene viser imidlertid en tydelig tendens til at de fem siste årskullene har en noe lavere ansettbarhet enn foregående kull. Dette kan tyde på at masterutdanningen var et sikrere kort før enn den er nå. Denne undersøkelsen er gjennomført med et studentperspektiv, og tendensen til lavere ansettbarhet for de siste fem årskull kan dermed ikke forklares helhetlig ut fra dette datasettet. Behovet for videre forskning på samfunnssikkerhetskandidatenes ansettbarhet er tydelig, og data må da hentes fra et arbeidsgiverperspektiv. Undersøkelsen har også avdekket noen avvik mellom masterutdanningens faglige innhold og det respondentene har identifisert som behov i sin arbeidshverdag. Det ble etterlyst mer praktisk og metodisk fokus på risikoanalyser, samt mer kunnskap om cybersikkerhet. Det ser ut til at kunnskapsbehovet i samfunnet er noe endret, men at det faglige innholdet i utdanningen ikke har endret seg i samme takt. Det kan tenkes at ansettbarhet for kommende samfunnssikkerhetskandidater således kan styrkes gjennom konkrete justeringer i studieprogrammet. Studenter på masterutdanningen i samfunnssikkerhet må få anledning til å lære det som trengs for å møte dagens og fremtidige utfordringer.
dc.description.abstract
dc.languagenob
dc.publisheruis
dc.title"Hva tar vi med oss og hva blir det av oss?" -om samfunnssikkerhetskandidatenes karrieremuligheter og -valg i lys av ansettbarhet og utdanningens innhold
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Studentoppgaver (TN-ISØP) [1220]
    Master- og bacheloroppgaver i Byutvikling og urban design / Offshore technology : risk management / Risikostyring / Teknologi/Sivilingeniør : industriell økonomi / Teknologi/Sivilingeniør : risikostyring / Teknologi/Sivilingeniør : samfunnssikkerhet

Show simple item record