Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorEngh, Kristin (Universitetet i Stavanger)
dc.contributor.advisorBersvendsen, Hilde Skjerven (Troms og Finnmark fylkeskommune)
dc.contributor.advisorZenith, Federico (SINTEF)
dc.contributor.authorBruheim, Lene Lerum
dc.contributor.authorNguyen, Sølvi Truc
dc.date.accessioned2021-09-30T16:26:36Z
dc.date.available2021-09-30T16:26:36Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.uis:inspera:78874059:48532590
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2786805
dc.description.abstractDet dagsaktuelle behovet for å erstatte fossile brensel med grønne løsninger er økende. På tettstedet Berlevåg i Øst-Finnmark skal bedriften Green Ammonia Berlevåg (GAB) produsere grønn hydrogen og ammoniakk fra vindkraft. Dette er produkter som kan erstatte fossile løsninger i ulike bransjer. Produksjonen av det grønne hydrogenet etterlater biproduktene oksygen og varme, som er viktige innsatsfaktorer i ulike virksomheter. Troms og Finnmark fylkeskommune og Berlevåg Kommune ønsker å utnytte ringvirkningene av denne produksjonen til å fremme vekst i regionen. Det kommunale initiativet om å opprette en industripark hvor produksjonen skal foregå står derfor sentralt i deres satsing. Visjonen er at industriparken skal legge til rette for at bedrifter kan etablere seg og utnytte hydrogenverdikjeden, noe som gir industriparken et grønt og sirkulært fokus. Hensikten med denne forskningsrapporten har vært å undersøke hvordan Berlevåg Industripark kan lykkes med å utnytte hydrogenproduksjon til å fremme vekst i Øst-Finnmark. Dette innebærer å undersøke markedspotensialet til grønn hydrogen i Øst-Finnmark, kritiske suksessfaktorer for en vellykket etablering, samt en hensiktsmessig organisering av Berlevåg Industripark. For å innhente nødvendig informasjon til å kunne gjennomføre denne undersøkelsen har det blitt gjennomført en PESTEL-analyse, forskningsintervjuer og en skrivebordsanalyse. Funnene i denne avhandlingen gir indikasjon på at det foreligger et betydelig markedspotensial for grønn hydrogen i Øst-Finnmark. Regionen innehar verdifulle naturressurser, samt både politisk og samfunnsmessig drivkraft til å gjennomføre produksjonen. Videre har det blitt avdekket kritiske forhold som må ligge til rette for at bedrifter skal ønske å etablere seg i industriparken. Dette inkluderer tilgang på areal, infrastruktur, innsatsfaktorer og kompetanse, samt økonomisk drivkraft og tilrettelegging fra myndighetene. Avslutningsvis har det blitt kartlagt hva som kan inkluderes i en hensiktsmessig organisering av industriparken. Her har det spesielt blitt lagt vekt på å kartlegge hva som bør inngås i industriparkens kjerneaktiviteter, hvilken kompetanse som er nødvendig, samt forslag til industriparkens eierstruktur. Sammen vil disse funnene danne grunnlag til å kunne konkludere for hvordan Berlevåg Industripark kan fremme vekst i Øst-Finnmark.
dc.description.abstractThere is an ever-increasing need to replace fossil fuels with green solutions. In the small town of Berlevåg, located in eastern Finnmark, the company GAB is planning to use sustainable wind energy to produce green hydrogen and green ammonia. These are products that can replace fossil solutions in various industries. The production of green hydrogen leaves the by-products of oxygen and heat, which are essential factors of production for various businesses. Troms and Finnmark County Municipality and Berlevåg Municipality seek to utilize this production's ripple effects to create growth in the region. Thus, the municipal initiative of creating an industrial park where the production of hydrogen is central is one of the county's main priorities. The vision for the industrial park is to facilitate the companies that are planning to establish and utilize the whole hydrogen value chain, giving the industrial park a green and circular focus. This report aims to investigate how Berlevåg Industrial Park can succeed in utilizing hydrogen production to promote growth in Eastern Finnmark. This includes examining the market potential of green hydrogen in East Finnmark, critical success factors for a successful establishment, and a proper organization of Berlevåg Industrial Park. In order to obtain the necessary information, a PESTEL analysis, research interviews, and desk research have been carried out. The findings in this research report indicate that there is a significant market potential for green hydrogen in Eastern Finnmark. The region possesses valuable natural resources, as well as both a political and social drive to carry out production. Furthermore, critical conditions that are essential for companies that want to establish in the industrial park have been identified. This includes adequate access to area, infrastructure, input factors and expertise, as well as financial support and facilitation from the authorities. Finally, the report contains an investigation of the necessary contents required for an appropriate organizational structure of the industrial park. The analysis has predominantly focused on exploring which factors should be included in the industrial park's core activities, what competence is needed, as well as proposals for the industrial park's ownership structure. Together, these findings will form the basis for concluding how Berlevåg Industrial Park can create growth in eastern Finnmark.
dc.languagenob
dc.publisheruis
dc.titleHvordan kan Berlevåg Industripark utnytte hydrogenproduksjon til å fremme vekst i region Øst-Finnmark?
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • Studentoppgaver (TN-ISØP) [1048]
    Master- og bacheloroppgaver i Byutvikling og urban design / Offshore technology : risk management / Risikostyring / Teknologi/Sivilingeniør : industriell økonomi / Teknologi/Sivilingeniør : risikostyring / Teknologi/Sivilingeniør : samfunnssikkerhet

Vis enkel innførsel