Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorFurskog-Risa, Eva Christina
dc.contributor.advisorBorlaug, Torhild
dc.contributor.authorIngemundsen, Katrine Grahl
dc.contributor.authorHusebø, Karen Søyland
dc.date.accessioned2022-02-01T16:51:48Z
dc.date.available2022-02-01T16:51:48Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.uis:inspera:79019191:46800009
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2976371
dc.description.abstractBakgrunn: Tallet på kvinner som opplever postpartumblødning er økende. Fødepopulasjonen er i endring, og flere kvinner er i risiko for komplikasjoner under fødsel. Hensikt: Formålet med oppgaven, var å se på hvilke faktorer som kunne ha en påvirkning på amming etter en postpartumblødning. Med dette ønsket vi å øke kunnskapen om temaet blant jordmødre, for at kvinnene skal få god oppfølging både på sykehus og i barseltiden. Problemstilling: Hvilke faktorer kan påvirke amming hos kvinner som har hatt en postpartumblødning? En scoping review. Metode: Vi har anvendt scoping review som metode. Ved å bruke denne metoden kunne vi søke og finne forskning som eksisterte på området for å få et bredere overblikk over temaet. Inklusjonskriterier: Engelskspråklige studier fra 2008-2020, kvinner med postpartumblødning over 500 ml sett i sammenheng med amming. Databaser: Cinahl, Embase, Medline og Cochrane Library. Etter gjennomgang av studiene ble seks artikler inkludert. Resultat: Tre temaer gjentok seg i resultatene: Blødningsrelaterte faktorer, stress og separasjon, og støtte og kunnskap. Ni hovedfaktorer ble identifisert innenfor disse temaene: Blødningsmengde/blodtap, blodtransfusjon/blodprodukter, anemi, hud til hud- kontakt/tidlig tilknytning, stress, adskillelse fra barn og partner, oppfølging, informasjonsbehov, og støtte fra helsepersonell. Konklusjon: Forskning viser at det er flere faktorer som påvirker amming hos kvinner som har opplevd postpartumblødning. Det er viktig at jordmødre gir god og tilpasset veiledning til kvinner som er i risiko for ammeutfordringer, i svangerskapsomsorgen, på føde- og barselavdelingen, og etter hjemreise i kommunehelsetjenesten. Nøkkelord: Postpartumblødning, amming.
dc.description.abstractBackground: The number of women experiencing a postpartum haemorrhage is increasing. The birth population is changing, making more women at risk of complications during childbirth. Aim: The purpose of our thesis was to look at which factors may affect breastfeeding after a postpartum haemorrhage. Thesis question: Which factors can affect breastfeeding in women who have experienced a postpartum haemorrhage? A scoping review. Design/Method: We used Scoping review as a design for our thesis. By using this design we were able to get a broader overview of the topic by looking at existing research. Inclusion criteria: English language studies from 2008-2020, women with postpartum haemorrhage over 500 ml compared to breastfeeding. Databases: Cinahl, Embase, Medline and Cochrane Library. After reviewing the studies, we decided to include six articles for our thesis. Results: Three topics were identified: Bleeding related factors, stress and separation and support and knowledge. Nine main factors were identified within these topics: bleeding/blood loss, blood transfusion/blood products, anaemia, skin to skin-contact/ early attachment, stress, separation from child and partner, close follow-up, need for information, and support by health care professionals. Conclusion: Research shows that several factors affect breastfeeding among women who have experienced a postpartum haemorrhage. It is important that midwives provide good information and guidance to women who are at risk of breastfeeding challenges, during the pregnancy, at the hospital and after discharge. Keywords: Breastfeeding, postpartum haemorrhage.
dc.languagenob
dc.publisheruis
dc.titleHvordan amming kan påvirkes av en postpartumblødning. En scoping review.
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • Studentoppgaver (HV) [699]
    Master- og bacheloroppgaver i sykepleie / spesialsykepleie / helsevitenskap

Vis enkel innførsel