Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorLangeveld, Johannes Hendrik
dc.contributor.authorHaga, Sigurd Bjørheim
dc.date.accessioned2022-06-23T15:51:33Z
dc.date.available2022-06-23T15:51:33Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.uis:inspera:81242514:1990381
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3000320
dc.description.abstractI denne masteroppgaven har det blitt foretatt et integrative review for å finne ut hvordan og hva den psykodynamiske diagnosemanualen PDM tilfører til den allerede eksisterende nosologi. Gjennom søk i tre ulike databaser har det blitt samlet opp kunnskap, rangert evidens og inndelt i nye former. Oppsummeringen av kunnskapen gir oss ny innsikt i søken etter svaret på oppgavens problemstilling. Samtidig tilbyr den valgte metoden et overblikk over eksisterende kunnskap på området. Et stort antall av søkeresultatene var evidens basert på spesialist-uttalelser eller bok-anmeldelser, de var i hovedtrekk positive til PDM. Mange av dem sier noe om, og beskriver, det eksisterende gapet mellom den deskriptive klarhet og presisjon som de tradisjonelle diagnosesystem representerer - og den personsentrerte, nyanserte og sofistikerte kunnskapen teorien representerer. PDM-systemet er ment som et supplement for å tette dette gapet, og tilføye tradisjonell diagnostikk en mer nyansert og rikere beskrivelse av mennesker. I undersøkelsen som er gjort her har man identifisert noen sentrale temaer som evidensen gjengir som et svar på hva PDM-2 tilbyr. Det er funnet at PDM tilbyr ny innsikt i diagnostiske dimensjoner, noe som flere påpeker som svært berikende for diagnostikken og behandlingsplanlegging. Særlig PDM´s M-akse trekkes frem som et nyttig supplement til allerede eksisterende nosologi. Andre påpeker at PDM/PDC tilbyr nye hypoteser og gir andre diagnostiske vurderinger og resultater ny mening. Validitet og reliabiliteten av PDC er et gjennomgangstema spesielt for de kvantitative funnene – Det er funnet god validitet og reliabilitet. Det betyr at PDM fungerer som et supplement til de mest kjente diagnosesystem, og at den i tillegg tilføyer noe nytt til diagnostikken. Funnene i denne undersøkelsen er hovedsakelig oppløftende på vegne av PDM-systemets fremtid. Det finnes stort potensial for PDM, og hva den kan tilby. Mer forskning og erfaring trenges for å finne ut mer om manualens anbefalte kombinasjoner mellom PDC, intervjutyper, intervjuguider, teoretiske tilnærminger, og mye mer.
dc.description.abstractIn this master´s thesis, an intergrative review has been performed to find out how and in what way the Psychodynamic Diagnostic Manual (PDM) adds to the already existing nosology. Knowlege has been captured through extensive searches in three different databases. Evidence has been ranked and rearranged into new forms. The review of knowledge gives us new insight into the quest of searching after the answer of this master´s thesis issues. At the same time, the selected method for this thesis, is offering us an updated overview of existing evidence for the use of the PDM. A high amount of the search results were evidence based on opinions of specialists or book-reviews, and they were mainly positive towards the PDM. Many of them describe the gap between the descriptive clarity and presicion that the traditional diangosis-systems are representing – and the individual person based, nuanced and sophisticated knowledge that the theory is representing. The PDM-system is meant to be a supplement, to fill this gap, and to add a more nuanced and richer description of people to the traditional diagnosis-systems. This study has been successfull in identifying some important themes which the evidence is giving us as an answer to what the PDM offers. The results from this review show that the PDM is offering a new insight into diagnostic dimensions, and is somthing that several studys are pointing out as very enriching for both diagnosing and treatment planning. Especially the PDM´s M-axis are identifyed as a useful tool in supplement to the already existing nosolgy. Others are pointing out that the PDM/PDC offers new hypothesis, and gives other diagnostic assesments and results a new meaning. Validity and reliability of the PDC are also a recurring theme, especially for the quantitative findings – there is found good validity and reliability. This means that the PDM is working as a supplement to the most known diagnostic systems, and that it in addition adds something new to the diagnostics. The findings in this study, are mainly uplifting on the behalf of PDM´s future. There´s a great potential for PDM and what it kan offer. More reasearch is needed to find out more about this manual´s recommended combinations between the PDC, interviewstyles, interviewguides, theoretical approaches, and much more.
dc.languagenob
dc.publisheruis
dc.titlePsychodynamic Diagnostic Manual - En kunnskapsoppsummering
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel