Show simple item record

dc.contributor.advisorBeyene, Lise
dc.contributor.advisorWillumsen, Elisabeth
dc.contributor.authorNilsen, Aleksander
dc.date.accessioned2022-06-23T15:51:42Z
dc.date.available2022-06-23T15:51:42Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.uis:inspera:81293453:37151687
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3000331
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractOffentlige føringer og lovverk vektlegger brukermedvirkning innen psykisk helsearbeid med fokus på styrking av pasientens kontroll over egne helsetjenester. Recoveryperspektivet er spesielt fremhevet. Hensikten med studien var å beskrive sykepleieres holdninger til brukermedvirkning på døgnavdeling i Distriktspsykiatrisk senter (DPS). Studien har et kvalitativt design. Det ble gjennomført et fokusgruppeintervju der åtte sykepleiere ansatt på døgnavdeling i DPS deltok. Datamaterialet ble analysert med kvalitativ innholdsanalyse. Resultatene viser at sykepleiere på døgnavdeling i DPS utrykker både fremmende og hemmende holdninger til brukermedvirkning. Holdningene ble i analysen sammenfattet slik: Pasientens ønsker kan ikke alltid innfris, faglig forsvarlighet kommer foran. Brukermedvirkning forutsetter en god relasjon og samarbeid. Finne ut hva som er viktig for pasienten og tale hans sak. Fagfolk vet bedre hva som er best for pasienten. Brukermedvirkning bidrar til egeninnsats og raskere bedringsprosess. Pasienten har rett til brukermedvirkning, men avdelingens rammer begrenser. Grad av brukermedvirkning varierer med pasientens tilstand. Studien har som implikasjon for praksis at sykepleiere, ved å forstå de krav og begrensinger som ligger til grunn for brukermedvirkning, kan finne et handlingsrom for økt brukermedvirkning.
dc.description.abstractPublic guidelines and legislation emphasize user involvement in mental health services, with a focus on strengthening the patient's control over their own health services. The recovery-perspective is particularly emphasized. The purpose of the study was to describe nurses' attitudes to user involvement in the inpatient department at a District Psychiatric Center (DPC). The study has a qualitative design. A focus-group interview was conducted in which eight nurses employed in an inpatient department of a DPC participated. The data material was analyzed with qualitative content analysis. The results show that nurses in the inpatient department in DPC express both promoting and constraining attitudes to user involvement. The attitudes were summarized in the analysis as follows: The patient's wishes cannot always be fulfilled, professional soundness comes first. User involvement presupposes a good relationship and cooperation. Find out what is important to the patient and speak his case. Professionals know better what is best for the patient. User involvement contributes to self-effort and faster recovery. The patient has the right to user involvement, but the department's terms are limiting. The degree of user involvement varies with the patient's condition. The study's implication for practice is that nurses, by understanding the requirements and limitations that underlie user involvement, can find a room for maneuver for increased user involvement.
dc.languagenob
dc.publisheruis
dc.titleHvilke holdninger har sykepleiere på døgnavdeling i Distriktspsykiatrisk senter til brukermedvirkning?
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record