Show simple item record

dc.contributor.advisorAbrahamsen, Eirik Bjorheim
dc.contributor.authorDuesten, Eirik
dc.date.accessioned2022-06-23T15:51:49Z
dc.date.available2022-06-23T15:51:49Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.uis:inspera:91919290:92930677
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3000339
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractAt det gjennomføres risikoreduksjon i alle faser er et viktig prinsipp for at samfunnet har aksept for at det produseres olje og gass på norsk sokkel. Tilnærmingen blir ofte omtalt som «Den norske modellen», det vil si at risikoen skal gjøres så liten som mulig. For å drive risikoreduksjon må det være kjennskap til den situasjonen som er gjeldende, og det må være vilje til å ta de valg som er nødvendig for at sikkerheten skal forbedres. Det er et faktum at over 60% av produksjonen fra norsk sokkel kommer fra brønner på havbunnen. Det er mer usikkerhet rundt hvordan risikoprosesser blir gjennomført for brønnene samt for annet utstyr på havbunnen. De som følger næringen som produserer olje og gass på norsk sokkel er kjent med at det forekommer lekkasjer. De fleste lekkasjene vi hører om kommer på innretninger der det er personell til stede. Petroleumstilsynet lager statistikk over risikonivået på norsk sokkel (RNNP) hvert år i from av to rapporter, en for personellrisiko og en for akutte utslipp. RNNP viser en bedring av risikoen for personell, men er mer vag for havbunnsproduksjon. I siste rapport for året 2020 blir det belyst en bekymring rundt underrapportering og mangelfull detektering av lekkasjer fra utstyr på havbunnen (Petroleumstilsynet (RNNP), 2021). Denne rapporten setter søkelys på regelverkskravene, og hvordan metoder og prinsipper for risikoreduksjon benyttes på den delen av produksjonen som foregår på havbunnen. En ser på rapporter utgitt av Petroleumstilsynet for å skaffe informasjon om hva tilstanden er på sokkelen. Hva kan en si om prosessene for risikoreduksjon når det ikke er personell til stede? Hvilke beslutningskriterier benyttes og hvordan tilfredsstilles kravene i regelverket blir omtalt i denne rapporten.
dc.description.abstractRisk reduction is an important principle for all production of oil and gas on the Norwegian continental shelf, the approach is often referred to as “the Norwegian model”. More than 60% of the production from the Norwegian shelf comes from subsea wells. In addition to the wells, there is also a lot of other equipment subsea. Those who follow oil and gas industry on the Norwegian shelf are aware that there are hydrocarbon leaks. Most of the leaks reported come from facilities where there are personnel present. The Petroleum Safety Authority Norway compiles statistics on the risk level on the Norwegian continental shelf (RNNP) each year, one for personnel risk and one for acute discharges. RNNP aims to highlight the risk for personnel but is vaguer for seabed production. In the latest report for 2020, there is concern about underreporting and inadequate detection of leaks from subsea equipment. This report sheds light on the regulatory requirements, and how methods and principles for risk reduction are applied to parts of the production that take place subsea. By examine reports published by the Petroleum Safety Authority Norway the report aims to obtain information on the situation on the shelf. What can be said about the risk reduction processes when no personnel are present?
dc.languagenob
dc.publisheruis
dc.titleSubsea lekkasjedeteksjon En studie i krav og gjennomføring av risikoreduksjonsprosesser
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record