Show simple item record

dc.contributor.advisorØverland, Klara
dc.contributor.authorCullen, Louise Jane
dc.date.accessioned2022-06-23T15:51:59Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.uis:inspera:81242514:6926755
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3000351
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractDette prosjektet er tilknyttet prosjektet Omsorg for Traumatiserte Barn (OTB) studien, som en selvstendig del studie, som belyser fagarbeideres arbeid med barn og traumer. OTB studien undersøker barnehageansattes erfaringer med barns reaksjoner, ansattes metoder og reaksjoner, og er ledet av Klara Øverland, ved Læringsmiljøsenteret/SuS. Problemstilling min var en undersøkelse om fagpersoner sine erfaringer i den profesjonelle relasjonen. Designet jeg valgte var et kvalitativt forskningsintervju, med en fenomenologisk tilnærming. Under covid-19 pandemien 2020 og 2021, var det mye bekymring for at barn måtte være hjemme med foreldre som utøver vold fysisk og/eller psykisk mot barn. Det var spesielt viktig at disse barn opplevde at det fantes trygge voksne og at rammene som barnehagen og skolen ga dem støtte i en ellers vanskelig hverdag. Dette har vært tema i samtlige land rundt i verden, også i Norge (NRK ,07.04.2020). Konklusjonen min var for at de voksne i barnehagen skal kunne være en trygg voksen i barnas liv så er det flere faktorer som må være på plass. Det er viktig å kjenne til lovverket og teori på området som rammer for et godt planlagt arbeid, samtidig som ett av de viktigste verktøyene for arbeidet var fagpersonens egen relasjon til barnet, og hvordan han eller hun bruker det til å gi barnet kjærlighet, omsorg og erfarer god tilknytning og en trygg base som utgangspunkt for å utforske og utvikle seg. For at de voksne skal kunne stå i de noen ganger utfordrende relasjoner, var de avhengige av god støtte og veiledning fra kolleger, ledere, spesialpedagogene og tverrfaglig samarbeid med de relevante instanser. Problemstilling for denne masteroppgaven er som følger: En undersøkelse av fagpersoner i barnehagen og deres profesjonelle relasjon med små barn som har opplevd vold. Hvilke erfaringer har de med å skape en trygg og positiv utvikling for barna og hvordan opplever de sin rolle?
dc.description.abstractThe project will be linked to the project Care for Traumatized Children (OTB) study, as an independent sub-study, which sheds light on professionals' work with children and trauma. The OTB study examines nursery school employees 'experiences with children's reactions, employees' methods and reactions, and is led by Klara Øverland, at the Learning Environment Center / SuS. My research is a survey of professionals' experiences in the professional relationship. The design I chose was a qualitative research interview, with a phenomenological approach. During the covid-19 pandemic in 2020 and 2021, there was a lot of concern that children had to be at home with parents who commit violence physically and / or mentally against children. The importance of these children needing the safe adults and frameworks that the nursery school and school provide them with in an otherwise difficult everyday life. This has been a theme in many countries around the world, including Norway (NRK ,07.04.2020). My conclusion was that for the adults in the nursery school to be able to be a safe adult in the children's lives, there are several factors that must be in place. It is important to know the legislation and theory in the area that frame a well-planned work, at the same time as one of the most important tools for the work is the professional's own relationship with the child, and how he or she uses it to give the child love, care and experiences good connections and a safe base as a starting point for exploring and developing. In order for the adults to be able to stand in the sometimes challenging relationships, they are dependent on good support and guidance from colleagues, leaders, special educators and interdisciplinary collaboration with the relevant bodies. The research question for this master's thesis is; A survey of professionals in nursery schools, their professional relationships with young children who have experienced violence / abuse. Which experiences do they have with creating a safe and positive development and how do they experience their role?
dc.languagenob
dc.publisheruis
dc.titleEn undersøkelse av fagpersoner i barnehagen og deres profesjonelle relasjon med små barn som har opplevd vold. Hvilke erfaringer har de med å skape en trygg og positiv utvikling for barna og hvordan opplever de sin rolle?
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record