Show simple item record

dc.contributor.advisorJohannessen, Torunn Beate
dc.contributor.authorVågen, Vilde Johanne
dc.date.accessioned2022-07-08T15:52:03Z
dc.date.available2022-07-08T15:52:03Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.uis:inspera:110142954:48653373
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3003940
dc.description.abstractBakgrunn: Barn er naturlig skeptiske til ukjente ting. Å være innlagt på sykehus kan medføre bekymring, ubehag, frykt og uvisshet for barnet. Usikkerheten til barnet kan gjøre det vanskelig å få utført prosedyrer for helsepersonellet. Disse situasjonene ender ofte med bruk av tvang. Tvang har svært negative konsekvenser for barn. Sykepleier har derfor en viktig rolle med å forsøke å unngå bruk av tvang mot barn i helsevesenet. Hensikt: Hensikten med oppgaven er å belyse hvordan sykepleier kan forhindre bruk av fysisk tvang mot barn under medisinske prosedyrer på somatisk sykehus. Metode: Oppgaven baseres på en integrativ litteraturoversikt, som tar utgangspunkt i analysen av fire vitenskapelige artikler, relevant teori og egne refleksjoner. Alle de vitenskapelige artiklene anvender kvalitativ metode i sin forskning. Resultater: Analysen av de vitenskapelige artiklene resulterte i fire hovedkategorier: å skape en tillitsfull relasjon til barnet, å involvere foreldre, å forberede og inkludere barnet og å distrahere barnet.
dc.description.abstractBackground: Children are naturally skeptical of unknown situations. Being hospitalized can cause worry, discomfort, fear and uncertainty for the child. The insecurity of the child can make it difficult for healthcare professionals to perform procedures. There situations often end in the use of force. Restraint has very negative consequences for children. Nurses therefore have an important role in trying to avoid the use of restraint against children in the health care system. Aim: The aim of the thesis is to shed light on how nurses can prevent the use of physical restraint against children during medical procedures in somatic hospitals. Method: The thesis is based on an integrative literature review, which is based on the analysis of four scientific articles, relevant theory and my own reflections. All the scientific articles used qualitative methods in their research. Results: The analysis of the scientific articles resulted in four main categories: creating a trusting relationship with the child, involving the parents, preparing and including the child and distracting the child.
dc.languagenob
dc.publisheruis
dc.titleBruk av fysisk tvang mot barn på somatisk sykehus
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Studentoppgaver (HV) [761]
    Master- og bacheloroppgaver i sykepleie / spesialsykepleie / helsevitenskap

Show simple item record