Show simple item record

dc.contributor.advisorRosenberg, Adriana
dc.contributor.authorOberhollenzer, Julia
dc.date.accessioned2022-07-08T15:54:11Z
dc.date.available2022-07-08T15:54:11Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.uis:inspera:110142954:47560495
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3004101
dc.description.abstractBakgrunn Hjertestans er livstruende om pasienten ikke får tidlig behandling. Selv med tidlig behandling er sannsynligheten for overlevelse lav. HLR er den første behandlingen pasienten mottar ved hjertestans. Flere studier viser til at utilstrekkelig HLR kompetanse, samt stressende faktorer rundt situasjonen er med på å trekke ned sannsynlighet for overlevelse. Dermed er videreutvikling av HLR som medisinsk behandling vesentlig for å kunne redde flere liv. Hensikt Hensikten med oppgaven er å belyse mulighetene for utvikling og forbedring av HLR utøvelse blant helsepersonell gjennom bruken av assistanse fra telemedisinske verktøy. Metode Det ble brukt metoden integrativ litteraturstudie for denne oppgaven, hvor seks forskningsartikler relatert til valgt tema ble analysert. Resultatene fra forskningsartiklene, supplerende bakgrunnslitteratur og egne refleksjoner utgjør grunnlaget for oppgaven. Det prioriteres å bruke kvalitative studier da dette belyser problemstillingen best ettersom det kreves faktakunnskaper for problemstillingen, men det vil bli supplert med kvalitativ informasjon. Resultater Resultatene viser til at HLR ferdigheter blant helsepersonell er til dagsdato utilstrekkelig. Akuttsituasjoner som HLR påvirker både samarbeidskompetanse og handlingskompetanse, som igjen påvirker utførelse av HLR og dermed overlevelse hos pasientene. Telemedisin kan være et godt verktøy for å løse disse utfordringene, men det er flere faktorer som bør være tilstede for at telemedisin kan suksessfullt implementeres i klinisk praksis.
dc.description.abstractBackground Cardiac arrest is life-threatening if the patient does not receive early treatment. Even with early treatment, the probability of survival is low. CPR is the first treatment the patient receives for cardiac arrest. Several studies indicate that insufficient CPR competence, as well as stressful factors around the situation, help to reduce the probability of survival. Thus, further development of CPR as a medical treatment is essential to be able to save more lives. Purpose The purpose of the thesis is to shed light on the possibilities for development and improvement of CPR practice among health professionals through the use of assistance from telemedicine tools. Method The method integrative literature study was used for this thesis, where six research articles related to the chosen topic were analyzed. The results from the research articles, supplementary background literature and own reflections form the basis for the thesis. It is a priority to use qualitative studies as this sheds light on the problem best as factual knowledge is required for the problem, but it will be supplemented with qualitative information. Results The results indicate that CPR skills among health professionals are insufficient to date. Acute situations such as CPR affect both collaborative competence and action competence, which in turn affects the performance of CPR and thus the survival of patients. Telemedicine can be a good tool for solving these challenges, but there are several factors that should be present for telemedicine to be successfully implemented in clinical practice.
dc.languagenob
dc.publisheruis
dc.titleTelemedisinsk assistert Hjerte- og Lunge Redning: Et steg i retning mot å redde flere liv?
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Studentoppgaver (HV) [761]
    Master- og bacheloroppgaver i sykepleie / spesialsykepleie / helsevitenskap

Show simple item record